+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Acomiadament disciplinari

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Quan un acomiadament és disciplinari

  L’ Acomiadament Disciplinari es aquell la causa del qual es basa en una conducta imputable al treballador constitutiva d’una falta sancionable. De fet, és la sanció més greu que pot imposar l’empresari al treballador. Legalment s’estableixen com a conductes sancionables amb l’acomiadament disciplinari les següents:

  • Repetides i injustificades faltes d’assistència o puntualitat.
  • Indisciplina o desobediència.
  • Ofenses verbals o físiques a l’empresari o a altres persones.
  • Transgredir la bona fe contractual, o l’abús de confiança al desenvolupar el treball.
  • Disminució voluntària i continuada en el rendiment del treball.
  • La toxicomania o embriaguesa que afectin negativament el treball.
  • L’assetjament per motius racials, ètnics, religiosos, discapacitat, edat o orientació sexual, o per raó de sexe tant a l’empresari como a altres persones a l’empresa.
  • Per causes fixades en Conveni Col·lectiu.

  Així mateix, els Convenis Col·lectius poden establir més conductes que constitueixin faltes molt greus sancionables amb l’acomiadament disciplinari.

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit.
  Compte amb Marben Advocats i despreocupa’t

  Es necesari el preavis en l’acomiadament disciplinari?

  L’ Acomiadament Disciplinari s’ha de comunicar mitjançant una carta per escrit al treballador exposant de manera clara i suficient els fets que el motiven y la data en que l¡acomiadament tindrà efectes, sense perjuici d’altres requisits formals que el Conveni Col·lectiiu pugui exigir.

  Si el treballador és representant legal dels treballadors o delegat sindical, s’obrirà un expedient contradictori en el que hauràn de ser escoltats tant el trabajador afectat com els altres membres de la representació a la que pertanyi. I, si estigués afiliat a un sindicat i li constés a l’empresari, donará audiència prèvia als delegats sindicals de la secció sindical d’aquell sindicat.

  Si l’acomiadament es realitzés sense observar tot l’anterior, l’empresari pot realitzar un nou acomiadament complint els requisits omesos en el precedent, dins del termini de vint dies, a partir del dia següent al del primer acomiadament. Al realitzar-lo, l’empresari haurà de posar a disposició del treballador els salaris meritats en els dies intermitjos, i mantenir-lo durant aquests d’alta a la Seguretat Social.

  Impugnació judicial de l’acomiadament disciplinari

  El treballador disposa de 20 dies hàbils (descomptant dissabtes, diumenges y festivus) a comptar des de la data d’efectes de l’acomiadament per a presentar demanda judicial contra aquest, previ intent de conciliació davant l’autoritat laboral. Finalment, l’acomiadament podrà ser qualificat como a procedent, improcedent o nul.

  • Serà acomiadament procedent si queda justificada la causa que el va motivar.
  • Serà acomiadament improcedent quan no quedi justificada la causa que el va motivar, i no es consideri nulo per oltres motius.
  • Serà acomiadament nulo aquell que tingui per mòbil alguna de les causes de discriminació prohibides a la Constitució o a la Llei, o que se produeixi amb vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques del treballador. El caso mès típic és l’acomiadament d’una treballadora embarassada.
  Altres serveis
  T'AJUDEM
  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Email
  info@marbenabogados.com
  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc

  Acomiadament disciplinari per baix rendiment i productivitat

  <script>{“@context”: “https://schema.org”,”@type”: “FAQPage”,”mainEntity”: [{“@type”: “Question”,”name”: “¿Qué hacer ante un despido disciplinario?”,”acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”,”text”: “Una vez que el trabajador ha sido despedido, por medio de una carta de despido o de forma verbal, y no esté de acuerdo con ello, tendrá 20 días hábiles, sin contar los sábados, domingos y festivos, para impugnarlo. Debe recordarse que lo que la empresa no hubiera establecido en la carta,

  Leer más »
  ¿Nos pueden despedir estando de baja?

  Em Poden Acomiadar Estant de Baixa?

  La resposta a aquesta qüestió no és senzilla, ja que cal tenir en compte diversos factors que es poden donar en cada cas. Sobre aquest tema hi ha hagut una evolució jurisprudencial i normativa en els darrers anys, culminada amb la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, i anteriorment hi va haver algunes Sentències

  Leer más »
  despido nulo aborto

  Acomiadament Declarat Nul Després de Patir un Avortament

  El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, Valladolid, Sala de lo Social, a la seva Sentencia de 5 de desembre de 2022, Rec. 2443/2022, ha declarat la nul·litat del acomiadament d’una treballadora que va rescindir el seu contracte de treball només quatre dies després de la seva reincorporació després d’una baixa per embaràs que va derivar en avortament, considerant aquesta connexió temporal com

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 0 / 5. Vote count: 0

  No votes so far! Be the first to rate this post.

  935 313 034
  935 313 034