+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Acomiadament disciplinari

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Quan un acomiadament és disciplinari

  L’ Acomiadament Disciplinari es aquell la causa del qual es basa en una conducta imputable al treballador constitutiva d’una falta sancionable. De fet, és la sanció més greu que pot imposar l’empresari al treballador. Legalment s’estableixen com a conductes sancionables amb l’acomiadament disciplinari les següents:

  • Repetides i injustificades faltes d’assistència o puntualitat.
  • Indisciplina o desobediència.
  • Ofenses verbals o físiques a l’empresari o a altres persones.
  • Transgredir la bona fe contractual, o l’abús de confiança al desenvolupar el treball.
  • Disminució voluntària i continuada en el rendiment del treball.
  • La toxicomania o embriaguesa que afectin negativament el treball.
  • L’assetjament per motius racials, ètnics, religiosos, discapacitat, edat o orientació sexual, o per raó de sexe tant a l’empresari como a altres persones a l’empresa.
  • Per causes fixades en Conveni Col·lectiu.

  Així mateix, els Convenis Col·lectius poden establir més conductes que constitueixin faltes molt greus sancionables amb l’acomiadament disciplinari.

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit.
  Compte amb Marben Advocats i despreocupa’t

  Es necesari el preavis en l’acomiadament disciplinari?

  L’ Acomiadament Disciplinari s’ha de comunicar mitjançant una carta per escrit al treballador exposant de manera clara i suficient els fets que el motiven y la data en que l¡acomiadament tindrà efectes, sense perjuici d’altres requisits formals que el Conveni Col·lectiiu pugui exigir.

  Si el treballador és representant legal dels treballadors o delegat sindical, s’obrirà un expedient contradictori en el que hauràn de ser escoltats tant el trabajador afectat com els altres membres de la representació a la que pertanyi. I, si estigués afiliat a un sindicat i li constés a l’empresari, donará audiència prèvia als delegats sindicals de la secció sindical d’aquell sindicat.

  Si l’acomiadament es realitzés sense observar tot l’anterior, l’empresari pot realitzar un nou acomiadament complint els requisits omesos en el precedent, dins del termini de vint dies, a partir del dia següent al del primer acomiadament. Al realitzar-lo, l’empresari haurà de posar a disposició del treballador els salaris meritats en els dies intermitjos, i mantenir-lo durant aquests d’alta a la Seguretat Social.

  Impugnació judicial de l’acomiadament disciplinari

  El treballador disposa de 20 dies hàbils (descomptant dissabtes, diumenges y festivus) a comptar des de la data d’efectes de l’acomiadament per a presentar demanda judicial contra aquest, previ intent de conciliació davant l’autoritat laboral. Finalment, l’acomiadament podrà ser qualificat como a procedent, improcedent o nul.

  • Serà acomiadament procedent si queda justificada la causa que el va motivar.
  • Serà acomiadament improcedent quan no quedi justificada la causa que el va motivar, i no es consideri nulo per oltres motius.
  • Serà acomiadament nulo aquell que tingui per mòbil alguna de les causes de discriminació prohibides a la Constitució o a la Llei, o que se produeixi amb vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques del treballador. El caso mès típic és l’acomiadament d’una treballadora embarassada.
  Altres serveis
  T'AJUDEM
  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Email
  info@marbenabogados.com
  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc

  La indemnización por daños morales en despido nulo

  La indemnització per danys morals en l’acomiadament nul

  Quan un acomiadament és declarat nul, la conseqüència legalment prevista és la readmissió de la persona treballadora al seu lloc de treball i en les mateixes condicions en què estava, o bé, en què li corresponen legalment. Com ja expliquem al nostre article Acomiadament nul per vulneració de la garantia d’indemnitat, dins de les causes que provoquen la declaració nul·litat d’un acomiadament hi ha quan

  Leer más »
  dos pensiones de incapacidad permanente

  ¿Es poden cobrar dues pensions d’incapacitat permanent?

  Tal com estableix la mateixa Llei General de la Seguretat Social, SÍ és compatible cobrar dues pensions d’incapacitat permanent, sempre que les mateixes derivin de règims de la Seguretat Social diferents. Perquè es pugui donar aquest succés, cal que el treballador hagi cotitzat en dos règims diferents de la Seguretat Social i que tingui limitacions funcionals per a aquestes dues professions. Un exemple típic i

  Leer más »
  pension permanente compatible con otras ayudas

  ¿És compatible el cobrament d’una pensó d’incapacitat permanent amb ajudes o altre tipus de pensions?

  Tal com hem exposat en altres articles, la pensió d’incapacitat permanent és aquella paga vitalícia que l’Estat -en aquest cas concret l’INSS– concedeix a aquells treballadors per la impossibilitat que tenen per poder exercir la seva professió habitual o qualsevol tipus de activitat laboral. Per tant, aquesta pensió es pot comparar amb el salari que un treballador –sense tenir limitacions funcionals– pugui arribar a percebre.

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 0 / 5. Vote count: 0

  No votes so far! Be the first to rate this post.

  935 313 034