Quan l’acomiadament és declarat improcedent, l’empresari, en el termini de cinc dies des de la notificació de la sentència, haurá d’optar entre:

  • Readmetre el treballador en el seu mateix lloc de treball, havent de pagar-li els salaris de tramitació.
  • Pagar al treballador una indemnització de 45 dies de salari per any de servei(fins l’11/02/2012) i de 33 dies de salari per any de servei (des del 12/02/2012 en endavant), prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins un màxim de 24 mensualitats (llevat els que haguessin iniciat la seva relació laboral abans de la reforma laboral, essent el seu topall màxim de 42 mensualitats).

En cas que l’empresari no manifestés la seva opció entre la readmissió o la indemnització, s’entén que ha optat per la readmissió.

(Si l’acomiadat fos un representant legal dels treballadors o un delegat sindical, serà aquest qui tindrà el dret d’optar).

Si, malgrat haver optat per la readmissió tant de forma expressa com de forma tàcita, si l’empresa no procedís a readmetre el treballador de manera efectiva en les mateixes condicions que tenia abans de l’acomiadament, aquest podrà instar l’execució de la sentència per tal que el Jutjat dicti una Interlocutòria declarant l’extinció de la relació laboral, i condemnant la empresa a pagar al treballador la indemnització per acomiadament improcedent més els salaris de tramitació.

Diferència entre acomiadament procedent i improcedent

Té lloc un acomiadament improcedent quan la causa en què es basava no queda justificada. Per exemple, es realitza un acomiadament disciplinari basat en què el treballador ha comès una falta molt greu, com pot ser faltar a la feina 3 dies de forma injustificada. Si l’empresa no aconsegueix provar aquestes absències injustificades, l’acomiadament serà declarat improcedent.

 

I l’acomiadament serà procedent quan quedi justificada la causa en què es va basar, és a dir, quan quedi confirmat que l’acomiadament realitzat va ser ajustat a la llei.

 

En el cas de l’acomiadament disciplinari, que no comporta indemnització d’inici, si es declara procedent es mantindrà així, en canvi si es declara improcedent comportarà l’elecció entre readmissió o indemnització, tal com s’ha exposat a l’inici.

I en el cas de l’acomiadament objectiu o extinció per causes objectives, que sí que implica una indemnització limitada a 20 dies de salari per any de servei amb un límit de 12 mensualitats de salari, si és declarat procedent es mantindrà la indemnització inicial, i en cas de declarar-se improcedent s’afegirà la diferència que correspongui fins a la màxima indemnització legal.

 

Si bé, és possible i habitual que les dues parts, empresa i treballador, puguin arribar a un acord en el qual l’empresa reconegui la improcedència de l’acomiadament i pagui una indemnització al treballador per l’import que hagin pactat. I, fins i tot, en el cas de l’acomiadament objectiu, cal pactar un complement indemnitzatori mantenint la procedència de l’acomiadament objectiu.


Truca’ns i t’ajudarem 93 531 30 34