Quan l’acomiadament és declarat improcedent, l’empresari, en el termini de cinc dies des de la notificació de la sentència, haurá d’optar entre:

  • Readmetre el treballador en el seu mateix lloc de treball, havent de pagar-li els salaris de tramitació.
  • Pagar al treballador una indemnització de 45 dies de salari per any de servei (fins l’11/02/2012) i de 33 dies de salari per any de servei (des del 12/02/2012 en endavant), prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins un màxim de 24 mensualitats (llevat els que haguessin iniciat la seva relació laboral abans de la reforma laboral, essent el seu topall màxim de 42 mensualitats).

Diferència entre acomiadament procedent i improcedent

En cas que l’empresari no manifestés la seva opció entre la readmissió o la indemnització, s’entén que ha optat per la readmissió.

(Si l’acomiadat fos un representant legal dels treballadors o un delegat sindical, serà aquest qui tindrà el dret d’optar).

Si, malgrat haver optat per la readmissió tant de forma expressa com de forma tàcita, si l’empresa no procedís a readmetre el treballador de manera efectiva en les mateixes condicions que tenia abans de l’acomiadament, aquest podrà instar l’execució de la sentència per tal que el Jutjat dicti una Interlocutòria declarant l’extinció de la relació laboral, i condemnant la empresa a pagar al treballador la indemnització per acomiadament improcedent més els salaris de tramitació.


Truca’ns i t’ajudarem 93 531 30 34