+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Acomiadament objectiu

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Situacions per a l'Acomiadament Objectiu

  L’Estatut dels Treballadors regula, en el seu article 52, l’”Extinció del contracte per causes objectives“, també conegut com Acomiadament objectiu, establint diversos supòsits:

  • Ineptitud coneguda o sobrevinguda del treballador
  • Manca d’adaptació del treballador a modificacions tècniques en el lloc de treball.
  • Concorrença d’alguna causa prevista per a l’Acomiadament Col·lectiu y l’extinció afecti a un nombre de treballadors inferior a l’establert per aquest: CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O PRODUCTIVES.
  • Per faltes d’assistència al treball, tot i justificades però intermitents, que assoleixin el 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius, o el 25 % en quatre mesos discontinus dins d’un període de dotze mesos, sempre que l’índex d’absentisme total de la plantilla del centro de treball superi el 2,5 % en els mateixos períodes de temps.

   

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit.
  Compte amb Marben Advocats i despreocupa’t

  Sempre que aquestes absències no siguin degudes a vaga legal, actividats de representació legal de los treballadors, accident laboral, maternitat i supòsits derivats d’aquesta, llicències i vacances, malaltia o accident no laboral quan la baixa hagi estat acordada pels serveis sanitaris oficials i tingui una duració de més de vint dies consecutivos, ni les que derivin de casos de violència de gènere acreditats.

  • En el cas de contractes per temps indefinit concertats directament por les Administracions públiques o per entidats sene ànim de lucre per a plans i programes públics, per la insuficiència de la consignació per a mantenir el contracte de treball.

  Si el un nombre de treballadors afectats és igual o superior al previst per a l’Acomiadament Col·lectiu s’haurà de seguir el procediment previst per aquest tipus d’Acomiadament.

  Causes objectives d’acomiadament

  L’extinció per causes objetives exigeix observar els requisits següents:

  • Comunicació escrita al treballador expresant la causa en la que es basa.
  • Posar a disposició del treballador, de forma simultània a l’entrega de la comunicació per escrit, una indemnitzación de vint dies per any de servei amb un màxim d’un any de salari.

  Si s’al·lega una causa econòmica, i degut a la situació econòmica no es pot posar a disposició del treballador la indemnització legal, l’empresari podrà no abonar-la, explicant els motius d’això a la carta d’acomiadament, sense perjudici que el treballador pugui exigir-li el pagament.

  • Concedir un termini de preavís de quinze dies al treballador des de l’entrega de la carta d’acomiadament fins l’extinció del contracte. De l’escrit de preavís es donará còpia a la representació legal dels treballadors per al seu coneixement. Aquest termini de preavís es pot ometre abonant al treballador l’equivalent econòmic als dies de preavís que no s’hagin respectat.
  • Durant el període de preavís el treballador té dret, sense pèrdua de salari, a una llicència de sis hores setmanals per poder buscar un altre treball.
  • Contra la decisió extintiva podrà recórrer com si es tratés d’un acomiadament disciplinari.

  El mer incompliment de qualsevol dels anteriors requisits formals, comportará que el Jutjat Social declari l’acomiadament improcedent, sense necessitat d’entrar en el fons del cas. Como exemples, podem citar 2:

  1. La no posada a disposició de la indemnització legal de manera simultània a la comunicació escrita (llevat que, havent-se basat en causes económiques, s’al·legui no poder afrontar aquell pagament i que aquesta impossibilitat sigui certa i es pugui acreditar);
  2. En el cas d’existir representació legal dels trebajallors, l’omissió d’entrega a aquesta d’una còpia de la comunicació escrita de preavís o extinció.
  Altres serveis
  T'AJUDEM
  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Email
  info@marbenabogados.com
  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc

  representante de los trabajadores en ordenador

  Drets del representant dels treballadors durant el seu procediment d’acomiadament

  Quan un treballador és objecte d’acomiadament, si l’impugna i l’acomiadament és declarat improcedent, l’empresa pot optar entre readmetre’l i abonar-li els salaris meritats després de l’acomiadament o pagar-li la indemnització legal. No obstant això, quan el treballador acomiadat és representant legal dels treballadors (delegat de personal o comitè d’empresa), aquesta opció no recau a l’empresa sinó al treballador. Per tant, per a un treballador, que

  Leer más »

  Cámaras y grabaciones como prueba para despido

  Descubre como las cámaras de videovigilancia son tomadas como prueba lícita para despido. En su Sentencia de 24 de octubre de 2022, (N. º Resolución 5561/2022), la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, declaró la legalidad de la prueba de videovigilancia aportada por la empresa para justificar el despido de una trabajadora, al haberse indicado la existencia de dichos dispositivos;

  Leer más »

  Acomiadament disciplinari per baix rendiment i productivitat

  <script>{“@context”: “https://schema.org”,”@type”: “FAQPage”,”mainEntity”: [{“@type”: “Question”,”name”: “¿Qué hacer ante un despido disciplinario?”,”acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”,”text”: “Una vez que el trabajador ha sido despedido, por medio de una carta de despido o de forma verbal, y no esté de acuerdo con ello, tendrá 20 días hábiles, sin contar los sábados, domingos y festivos, para impugnarlo. Debe recordarse que lo que la empresa no hubiera establecido en la carta,

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com
  935 313 034
  935 313 034