+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  La prestació de paternitat és un subsidi que es reconeix als treballadors que suspenguin el contracte de treball o cessin en l’activitat, durant els dies legalment establerts, amb motiu del naixement d’un fill, adopció o acolliment. I aquest període de suspensió del contracte de treball s’anomena permís de paternitat.

  Aquest permís de paternitat ha estat recentment ampliat amb l’última reforma de l’Estatut dels Treballadors, donant un pas important en la consecució de la igualtat real i efectiva entre homes i dones (prevista en els articles 9.2 i 14 de la Constitució Espanyola), en la promoció de la conciliació de la vida personal i familiar, i en el principi de coresponsabilitat entre ambdós progenitors.

  Permís de paternitat: normativa anterior

  Fins a finals de 2016 els pares havien vingut gaudint d’un total de 15 dies de descans, és a dir, 13 dies, més altres dos que corresponien al permís de naixement d’un fill            -ex article 37.3 de l’Estatut dels Treballadors-.

  A partir l’1 de gener 2017 aquest permís va ser ampliat a 28 dies (4 setmanes), mitjançant la modificació de l’article 48 bis del Reial Decret Legislatiu 1/1995, que regulava la suspensió del contracte per motiu de paternitat.

  Permís de paternitat: normativa actual

  Amb la recent entrada en vigor del Reial decret llei 6/2019 d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitat entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació, s’ha previst l’ampliació del permís de paternitat a 8 setmanes amb efectes a partir de l’1 d’abril de 2019, amb l’objectiu d’equiparar la seva durada, a la prevista per al permís de maternitat, que és de 16 setmanes.

  Actualment, la llei preveu que el permís de paternitat es vagi ampliant de manera gradual en 3 anys de la manera:

  – Any 2019: 8 setmanes.

  – Any 2020: 12 setmanes.

  – Any 2021: 16 setmanes.

  Concretament, la nova redacció de l’article 48 de l’Estatut dels treballadors, la suspensió del contracte del pare durant 16 setmanes, de les quals obligatiramente s’han de gaudir 6 setmanes ininterrompudes immediatament després del part, adopció o acolliment, i hauran de gaudir a jornada completa, a per tal de poder garantir que es compleixin els deures de cura que preveu article 68 del Codi Civil. ”

  Així mateix, en la disposició transitòria tretzena de l’Estatut dels s’estableix l’ampliació apulatina durant els anys 2019, 2020 i 2021.

  D’altra banda, com a contrapartida d’aquesta ampliació del permís de paternitat, ha desaparegut el permís de 2 dies per al cas de naixement de fill que preveia l’apartat b) de l’article 37.3 de l’Estatut dels Treballadors. Si bé, és possible que aquest permís es prevegi en el Conveni Col·lectiu aplicable.

  Naturalesa i característiques del permís de paternitat

  És important destacar que el permís de paternitat és totalment independent del permís de maternitat que li correspon a la mare, de manera que, és compatible amb el gaudi compartit del permís de maternitat.

  Des de l’entrada en vigor del RDL 6/2019 les prestacions de maternitat i paternitat es denominen “Prestació per naixement i cura de menor”, regulant-se de forma conjunta, però mantenint-se els mateixos requisits i quantia de la pensió.

  La quantia del subsidi és del 100% de la base reguladora de la prestació d’Incapacitat Temporal per contingències comunes, tal com succeeix amb el de maternitat.

  El gaudi del permís, que suposa una suspensió del contracte de treball, pot ser realitzat en un règim de jornada completa o de jornada parcial amb un mínim de 50%, i s’haurà de distribuir de la següent manera, d’acord amb la normativa aplicable:

  – A partir l’1 d’abril de 2019: la suspensió del contracte per naixement d’un fill tindrà una durada de 8 setmanes, havent gaudir les dues primeres després del part, de manera ininterrompuda.

  – A partir l’1 de gener de 2020: la suspensió del contracte s’amplia a 12 setmanes, havent gaudir les 4 primeres de forma ininterrompuda.

  – A partir l’1 de gener de 2021: els treballadors per compte d’altri podran exercir aquest dret a partir del naixement i obligatòriament durant les següents 6 setmanes i a jornada completa, podent distribuir les restants setmanes de forma acumulada o interrompuda.

  Per al cas particular dels treballadors per compte propi dels règims especials, el seu període de descans es pot iniciar des de la data de naixement, o en cas d’acolliment o adopció des de la data de la decisió administrativa o judicial i fins que finalitzi la suspensió que s’hagi donat per al cas específic.

  Quant als treballadors que estan inclosos en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el seu període de descans serà exercitat des de la data de naixement, o de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o adopció.

  Una dada a tenir en compte és que s’haurà de gaudir del període del permís de paternitat abans que el fill compleixi un any.

  Sol·licitud i requisits del permís de paternitat

  La sol·licitud de prestació s’ha de dirigir, a instància de l’interessat, a la Direcció Provincial de la corresponent entitat gestora de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

  Els requisits a tenir en compte serien els següents:

  – Estar afiliats i en alta o en situació assimilada a l’alta.

  – Tenir cobert un període mínim de cotització de 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data d’inici de la suspensió o, alternativament, 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral, amb anterioritat a aquesta data.

  Prestació de paternitat i la seva tributació

  Convé destacar que, les prestacions públiques per maternitat i paternitat estan exemptes d’abonar IRPF, arran de la Sentència de 3 d’octubre de 2018 del Tribunal Suprem, Que estableix com a doctrina legal que la prestació per maternitat / paternitat a càrrec de l’INSS es pot englobar dins del supòsit d’extinció de l’article 7 h) de la Llei de l’IRPF.

  Aquesta nova doctrina, permet sol·licitar la devolució de l’IRPF des de l’any 2014 fins a l’any 2017. A partir de l’any 2018, ja s’incorpora la prestació com a renda exempta en la Declaració de la Renda.

  En conclusió, el RDL 6/2019 ha vingut a equiparar la durada dels permisos de paternitat i maternitat donant resposta a una creixent demanda social, i per tal d’involucrar al mateix nivell a ambdós progenitors, en la cura dels fills, donant peu a que no sigui únicament la dona, la que suspengui la seva vida laboral.


  Daniel Martínez Benito

  Advocat

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034