D’acord amb els registres que es porten fins a la data, després de la implantació del permís de paternitat, han estat més de 24.000 els treballadors de mitjana que perceben d’aquesta prestació cada any.

A partir del gener del 2017, els treballadors que es converteixin en pares poden gaudir de quatre setmanes de permís per paternitat.

Permís de paternitat: nova normativa

Fins a finals de 2016 els pares havien vingut gaudint d’un total de 15 dies de descans, és a dir, 13 dies més altres dos per l’Estatut dels Treballadors. Doncs bé, des de l’1 de gener 2017 aquest permís s’ha ampliat a 28 dies.

La mesura s’ha produït com a resultat de la modificacióde l’article 48 bis del Reial Decret Legislatiu 1/1995, que regula la suspensió del contracte per motiu de paternitat.

A més de l’anterior, és important ressaltar que aquesta prestació per paternitat és totalment independent de la de la mare, de manera que és compatible amb el gaudi compartit del permís de maternitat, sempre que sigui cedit per la mare.

La quantia del subsidi és del 100% de la base reguladora de la prestació d’Incapacitat Temporal per contingències comunes, tal com succeeix amb el de maternitat.

El gaudi del permís, que suposa una suspensió del contracte de treball, pot ser realitzat en un règim de jornada completa o de jornada parcial amb un mínim de 50%.

Sol·licitud del permís de paternitat

D’acord amb la normativa aplicable, els treballadors per compte d’altri podran exercir aquest dret des de la finalització del permís retribuït previst legalment o convencionalment per la seva paternitat, o des de la finalització del permís de maternitat gaudit per la mare.

En aquest ordre d’idees, en cas que un fill neixi l’1 de gener i el permís sigui de dos dies, el treballador podrà gaudir dels seus quatre setmanes així:

  • En un període ininterromput que comprengui des del 3 de gener i el 22 abril.
  • O d’altra banda, a partir del 23 d’abril, data en la qual finalitza el permís per maternitat, fins al 21 de maig.

Per al cas particular dels treballadors per compte propi dels règims especials, el seu període de descans es pot iniciar des de la data de naixement, o en cas d’acolliment o adopció des de la data de la decisió administrativa o judicial i fins que finalitzi la suspensió que s’hagi donat per al cas específic de maternitat.

Finalment, pel que fa als treballadors que estan inclosos en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el seu període de descans serà exercitat des de la data de naixement, o de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o adopció.

A la pàgina web de la Seguretat Social es pottrobar informació oficial sobre el permís de paternitat


Daniel Martínez Benito

Advocat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *