+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Quan un treballador decideix finalitzar voluntàriament la seva relació laboral, ha de comunicar la seva baixa voluntària a l’empresa amb el preavís mínim estipulat en el conveni col·lectiu o, si no, en el contracte de treball.

  Com presentar la baixa voluntària?

  El treballador ha de comunicar a l’empresa la seva voluntat de causar baixa en la mateixa.

  Per presentar la baixa s’han de seguir aquests passos:

  • El treballador ha d’avisar a l’empresa de la seva intenció de finalitzar la relació laboral.

  Normalment, el conveni col·lectiu estableix un termini de preavís que sol ser, com a mínim de 15 dies.

  No obstant això, en alguns casos, aquest termini pot ser superior en funció del grup professional. Per exemple, es pot establir que els treballadors pertanyents al Grup I hagin de respectar una antelació mínima d’1 mes.

  • Comunicació de la baixa voluntària per escrit, mitjançant lliurament d’una carta fent constar la data de comunicació, la voluntat de causar baixa en l’empresa i la data d’efectes de la mateixa.

  Aquest document és una garantia per a ambdues parts:

  a) Per al treballador, haurà prova que s’ha respectat el termini de preavís;

  b) Per a l’empresa, podrà acreditar que la relació laboral s’ha extingit per voluntat del treballador.

  • Arribada la data de la baixa voluntària, l’empresa ha de lliurar al treballador la seva liquidació amb la liquidació corresponent i tramitar la seva baixa a la Seguretat Social.

  L’absència injustificada es pot entendre per l’empresa com una “baixa voluntària”?

  De vegades, quan un treballador deixa acudir al seu lloc de treball de forma injustificada, l’empresa interpreta aquesta absència perllongada com una dimissió i extingeix el contracte de treball i dóna de baixa al treballador com una baixa voluntària.

  Doncs bé, aquesta pràctica és incorrecta i pot comportar, en cas que el treballador presentés una demanda judicial per acomiadament, que l’extinció sigui qualificada com acomiadament improcedent per part del Jutjat del Social.

  Per tant, la incompareixença del treballador al seu lloc de treball no es pot entendre com una baixa voluntària tàcita, sinó que serà causa justificadora de sanció disciplinària o, segons la gravetat, d’acomiadament disciplinari.

  Conseqüències de la baixa voluntària

  Una conseqüència de l’extinció del contracte de treball per baixa voluntària del treballador té és que no tindrà dret a percebre prestació per desocupació.

  Per tant, el treballador que desitja posar fi a la seva relació laboral ha de saber que deixarà de percebre cap quantitat llevat que trobi una nova feina.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034