+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Molts treballadors s’han trobat en alguna ocasió davant la dolorosa experiència de ser acomiadats per l’empresa. En aquell moment, el normal és que el treballador afectat tingui dubtes sobre si la mesura adoptada per l’empresa s’ajusta a la llei, si ha o no signar els documents que li lliuren, si la quantitat que li van a abonar és correcta o no , etc.

  El primer que ha de saber és que la signatura de la carta d’acomiadament no suposa acceptació del mateix sinó únicament la recepció d’aquesta comunicació escrita. Pel que fa a la liquidació o quitança, és preferible sempre llegir bé el seu contingut, fixant-se en els conceptes i quantitats, així com en la forma de pagament. El més aconsellable és signar-fent constar l’anotació “no conforme” al costat de la signatura; i si el mitjà de pagament no consta i no s’abona en aquest mateix moment, afegir “no cobrat”. Si hi ha dubtes sobre quins documents estem signant, és preferible posar “no conforme” en tots. L’expressió “no conforme” deixarà oberta la via per discutir conceptes que figuren a la liquidació.

  Davant d’un acomiadament, tot treballador té dret a demanar a l’empresa per acomiadament i reclamar així els seus drets com a treballador. L’acomiadament individual pot ser de dos tipus: Acomiadament Objectiu o Acomiadament disciplinari. En aquest article ens centrarem en explicar en què consisteix el Acomiadament Objectiu.

  Característiques del Acomiadament Objectiu

  El que coneixem per Acomiadament Objectiu, en realitat la llei ho diu Extinció per causes objectives. Això és així perquè està basat en unes causes que no responen a uns fets comesos pel treballador (com seria en el Acomiadament Disciplinari) sinó a una sèrie de circumstàncies que preveu la llei que habiliten a les empreses a extingir contractes de treball si es compleixen uns determinats requisits. Les causes objectives són les que preveu l’article 52 l’EstatutdelsTreballadors, que separa en 5 apartats, destacant l’apartat c) que fa una remissió expressa a l’article 51.1 del mateix text legal, que preveu les 4 causes que emparen l’acomiadament col·lectiu (ERO) com també aplicables a l’acomiadament objectiu, i que són les següents: Causes econòmiques, productives, tècniques o organitzatives.

  Com funciona el Acomiadament Objectiu

  Requisits de forma:

  Al Acomiadament Objectiu és fonamental el compliment dels requisits formals previstos en l’article 53 de l’EstatutdelsTreballadors, ja que l’incompliment d’aquestes formalitats legals comportaria, sense haver d’entrar a valorar el fons de l’assumpte, que l’acomiadament és declarat improcedent .

  El primer requisit és que l’empresa comuniqui l’acomiadament objectiu mitjançant el lliurament al treballador d’una comunicació per escrit exposant la causa en què es basa.

  El segon requisit és que, de forma simultània al lliurament d’aquesta comunicació per escrit, s’aboni al treballador una indemnització neta equivalent a 20 dies de salari brut per any de serveis, amb un límit de 12 mesos de salari brut. Aquest requisit pot ser salvat si, basant l’acomiadament en causes econòmiques, l’empresa no pugui fer front a aquest pagament i ho faci constar en la comunicació, sense perjudici que el treballador pugui reclamar el seu pagament. La veritat és que és arriscat per a una empresa acollir-se a aquesta excepció ja que si, posteriorment, hi ha un procediment judicial ha d’acreditar molt bé que efectivament havia impossibilitat de realitzar és pagament, ja que de no quedar acreditat aquest extrem podria comportar la declaració de l’acomiadament improcedent.

  El tercer requisit és que l’empresa doni al treballador un preavís mínim de 15 dies. No obstant això, l’empresa pot substituir aquest preavís mitjançant el pagament d’una indemnització equivalent als dies de preavís no respectats. I dins d’aquest mateix apartat, la llei preveu un altre requisit que és el següent: En cas que hi hagi representació legal dels treballadors, l’empresa haurà fer-li lliurament de la mateixa comunicació d’acomiadament objectiu. En cas de no fer-ho, l’incompliment d’aquest requisit comportaria la declaració de l’acomiadament improcedent.

  Requisits de fons:

  Els requisits de fons consistirien en què les causes objectives per l’empresa siguin reals i quedin acreditades. Per exemple, si l’empresa ha basat l’acomiadament en causes econòmiques, haurà d’indicar en la carta les dades comptables que expliquin aquests resultats negatius. I, en cas d’iniciar-se un procediment judicial ha d’acreditar la realitat d’aquestes xifres aportant documents i, fins i tot, la intervenció d’un perit econòmic. Doncs, en tot cas, és l’empresa la que haurà de provar la concurrència de la causa en què s’ha basat l’acomiadament. En cas de no provar-ho, es donarà la raó al treballador i l’acomiadament serà declarat improcedent o, si escau, nul.

  Així mateix, l’acomiadament objectiu comportar l’amortització del lloc de treball de l’actor. Per tant, en cas d’arribar a judici, l’empresa haurà acreditar que el lloc va ser efectivament amortitzat, és a dir, que les funcions del treballador acomiadat han estat assumides per personal preexistent a l’empresa. Si resultés que, després de procedir a aquest acomiadament objectiu ha contractat a un altre treballador d’un perfil similar al treballador acomiadat, difícilment l’acomiadament serà declarat procedent, en no resultar raonable ni justificat l’acomiadament objectiu realitzat.

  Què fer davant un acomiadament objectiu

  En primer lloc, intentar mantenir la calma, ja que és important entendre el que se’ns està comunicant en aquest moment i els documents que se’ns estan lliurant. Davant del dubte, signar amb l’anotació “no conforme” i, si és el cas, també “no cobrat”.

  El següent pas és buscar assessorament legal ja que hi ha la possibilitat que l’acomiadament objectiu no estigui correctament formalitzat (requisits de forma) i / o que del contingut de la carta es desprengui que les causes al·legades no són certes o que s’exposen amb massa ambigüitat creant indefensió, o sapiguem que el lloc de treball no serà realment amortitzat (requisits de fons).

  El professional del dret és el que ens donarà la informació necessària per poder valorar si val la pena o no demanar contra l’acomiadament o no fer res.

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034