+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  La realització d’hores extraordinàries és una pràctica molt habitual a moltes empreses. No obstant això,el treballador no sempre percep el que li correspon per les hores efectivament treballades. En general, i llevat d’excepcions concretes, les hores extraordinàries no són obligatòries pel treballador sinó voluntàries. I això és quelcom que molts treballadors desconeixen.

  Per aquest motiu, en aquest article analitzem les principals claus que la nostra normativa disposa sobre les hores extraordinàries, i que tot treballador hauria de conèixer.

  Concepte

  D’acord amb el que estableix l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, la jornada de treball pot estar pacta en el conveni col·lectiu o en el contracte de treball, però, la durada màxima de la jornada ordinària són 40 hores setmanals.

  Per això, tindran la consideració d’hores extraordinàries aquelles que es generin quan excedeixin de la jornada de treball pactada o la fixada per l’Estatut dels Treballadors.

  ¿Voluntàries o obligatòries?

  Com ja avançàvem, les hores extraordinàries tenen un caràcter voluntari i, per això, la seva realització per part del treballador no és obligatòria. No obstant això, hi ha dues excepcions en què si poen ser obligatòries:

  • Quan estigui pactat en el contracte de treball o establert en el conveni col·lectiu, dins d’uns límits legals. En aquests casos, l’empresari sí que podria donar lloc a sancions disciplinàries per incompliment per part del treballador.
  • Per força major, és a dir, en supòsits de reparació de sinistres entre altres danys existents de caràcter extraordinari i urgent.

  Límit de les hores extraordinàries realitzades

  L’Estatut dels Treballadors, en el seu article 35, determina que les hores extraordinàries no poden superar les 80 a l’any. Per tant, en el cas de superar-se aquest nombre màxim d’hores, l’empresa podria ser sancionada per la Inspecció de Treball.

  Així mateix, aquest límit no computa d’acord amb el següent:

  • Les hores extraordinàries per força major.
  • En ser compensades mitjançant descansa dins dels 4 mesos següents a la seva realització.

  D’altra banda, la jornada diària no podrà ser superior a les 9 hores, excepte per conveni col·lectiu, i amb un descans entre jornades de 12 hores, per això, totes les hores que sobrepassin a aquest límit s’entendrà que el treballador està realitzant hores extraordinàries.

  Prohibición de realizar horas extraordinarias

  – Menors de 18 anys.

  – Els treballadors nocturns (entre les 22h a 6h)

  – Els treballs realitzats dins d’una mina, sempre que no sigui requerit per un cas de força major.

  Pagament de les hores extraordinàries

  Les hores extraordinàries poden ser compensades de dues maneres:

  • Amb temps de descans: dins dels 4 mesos següents d’haver-les generat.
  • Amb quantia econòmica: haurà de ser igual o superior al valor de l’hora ordinària que percebi el treballador.

   

  Diferència amb les hores complementàries

  Són considerades hores complementàries aquelles que superen les hores ordinàries pactades en un contracte a temps parcial de durada indefinida. Per tant, no podran ser considerades extraordinàries. Així mateix, han d’estar pactades expressament entre el treballador i l’empresari. I, en cap cas les hores complementàries podran excedir el 15% de les hores ordinàries.

  En cas de dubte sobre aquest tema, el més aconsellable és buscar un bon assessorament legal per tal de conèixer si la seva situació laboral s’ajusta a la legalitat.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034