+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  complemento-brecha-genero

  Hem de tenir clar que des del passat 04 de febrer de 2.021, el complement de maternitat ja no existeix, ja que, aquest va ser substituït per l’anomenat complement de bretxa de gènere, introduït pel Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic.

  La principal novetat d’aquest complement de bretxa de gènere rau en què poden accedir-hi, tant dones com homes, que siguin progenitors d’un o més fills i, sense necessitat que s’hagin de tenir dos o més fills, ja que, el complement comença a aplicar-se amb un sol fill, abonant aquest import per cada fill que es tingui.

  A quines pensions s’aplica el complement de bretxa de gènere?

  S’aplica, únicament, a les pensions contributives de jubilació –sent, fins i tot, compatible amb la jubilació anticipada però no amb la jubilació parcial–, incapacitat permanent i viduïtat.

  Quins requisits s’exigeixen per poder cobrar aquest complement?

  En el cas de les dones:

  En aquests supòsits se sol concedir automàticament.

  Els requisits que s’exigeixen són els següents:

  • S’ha de ser beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent, de jubilació o de viduïtat.
  • Tenir un o més fills, nascut o adoptats, i que aquests es trobin inscrits al Registre Civil.

  En el cas dels homes:

  Els requisits que s’exigeixen són els següents:

  • S’ha de ser tributari d’una pensió de viduïtat per mort de l’altre progenitor amb què s’han de tenir fills en comú i, si n’ha de tenir un, dret a la pensió d’orfandat.
  • Ser beneficiari d’una pensió de jubilació o d’incapacitat permanent i haver vist el mateix minvada la seva carrera professional pel fill/s nascut/s o adoptat/des. Això també s’ha de complir amb les condicions següents:
   • Si es té fills nascuts o adoptats fins al dia 31 de desembre de 1994, el progenitor que vol accedir a aquest complement haurà d’estar 120 dies sense cotitzar entre els nous mesos anteriors al naixement del fill i els tres anys posteriors al mateix i, per a el cas de fills adoptats, haurà de ser entre la data de la resolució judicial i els tres anys següents.
   • Si es tenen fills nascuts o adoptats a partir del dia 01 de gener de 1995, el progenitor que vol accedir a aquest complement haurà d’acreditar que la suma de les bases de cotització dels 24 mesos següents al del naixement o al de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció sigui inferior, més d’un 15%, a la dels 24 mesos immediatament anteriors.

   

  Quin import percebré per aquest complement?

  La quantitat que percebrà el progenitor beneficiari del complement esmentat serà de 392 euros a l’any per cada fill (28 euros al mes) dividit en 14 pagues. S’estableix per la normativa anterior que aquest complement es pot abonar per fins a un màxim de quatre fills i és de caràcter vitalici.

  Jurisprudència respecte al complement de bretxa de gènere en relació amb els pares

  Des de la Sentència dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en data 12 de desembre de 2019 (C-450/18) es va reconèixer que el complement de maternitat era totalment discriminatori respecte als pares, en no tenir els mateixos accés a aquest complement i, en haver de demostrar, de forma fefaent, que l’home havia patit, per tenir cura de fills, un perjudici en la seva vida laboral.

  La veritat és que, malgrat que, a partir d’aquell moment, la Seguretat Social va començar a reconèixer als homes aquest complement de paternitat, cal indicar que ho va fer amb efectes a partir de la publicació de la sentència quan la veritat és que, el mateix Tribunal de Justícia de la Unió Europea va reconèixer que els efectes del complement esmentat havien de ser retroactius.

  És per tot això que, es va decidir modificar tot això, entrant en vigor l’esmentat Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic que va eliminar el complement de maternitat, salvaguardant aquesta bretxa de gènere a les pensions entre homes i dones.

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034