+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  pensiones-contributivas

  El complement a mínims és aquell import que fixa l’Estat, anualment, a través de la Llei de Pressupostos Generals, per tal d’assegurar als beneficiaris de pensions contributives el cobrament d’una quantia mínima i digna.

  On es regula el complement a mínims?

  Aquest complement està previst per l’article 59.1 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, el qual estableix que:

  Els beneficiaris de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social, que no percebin rendiments del treball, del capital o d’activitats econòmiques i guanys patrimonials, d’acord amb el concepte establert per a les rendes esmentades en l’impost sobre la renda de les persones físiques, o que, percebent-los, no excedeixin de la quantia que anualment estableixi la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, tindran dret a percebre els complements necessaris per assolir la quantia mínima de les pensions, sempre que resideixin en territori espanyol, en els termes que legal o reglamentàriament es determinin.”

  Requisits per accedir a aquest complement

  • Ser beneficiari duna pensió contributiva
  • No percebre rendiments del treball, del capital o d’activitats econòmiques i guanys patrimonials, o prestacions d’una entitat estrangera que siguin superiors a l’import de 7.939 euros.
  • Tenir la residència a Espanya

  Quantia del complement

  La quantia a percebre pel complement a mínims varia en funció de la pensió contributiva a què complementi.

  Per a més informació sobre aquests imports podeu acudir a la pàgina web de la Seguretat Social sobre Quanties Mínimes Pensions Contributives

  No obstant això, has de tenir en compte que si la teva pensió s’ha generat a partir del dia 01-01-2013, l’import d’aquest complement es trobarà limitat, ja que mai no pot sobrepassar la quantia fixada cada any per a les pensions no contributives -essent aquest any 2.022, d’un import de 421,40 euros al mes.

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034