+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  contrato eventual

  El contracte de treball pots ser indefinit o temporal. Dins dels contractes temporals hi ha el denominat Contracte eventual per circumstàncies de la producció, sobre el qual parlarem en aquest article.

  ¿En que consisteix aquest tipus de contracte?

  És un contracte pensat per cobrir necessitats temporals d’increment de la mà d’obra, tant si és l’activitat normal de l’empresa com si no ho és.

  El Conveni Col·lectiu pot establir que activitats es pot adoptar aquest tipus de contracte de treball, i fixar criteris per adequar el nombre de contractacions eventuals segons el volum de la plantilla.

  Durada del contracte eventual per circumstàncies de la producció

  La Llei que la durada de cada contracte no pot superar els 6 mesos, dins d’un període de 12 mesos. No obstant això, també preveu que, per a activitats de tipus estacional, aquest límit temporal pot ser ampliat per Conveni Col·lectiu, respectant el següent límit màxim: D’aquí a un període de referència màxim de 18 mesos, no pot superar les tres quartes parts dins el mateix , ni com a màxim 12 mesos.

  Si la durada del contracte de treball no arriba al màxim permès per Conveni Col·lectiu, es podrà prorrogar una sola vegada dins aquest temps màxim.

  Requisits de contingut del contracte eventual

  El contracte de treball eventual per circumstàncies de la producció ha de contenir el contingut general que s’exigeix per a tot tipus de contracte de treball.

  A més, ha de precisar de manera clara la circumstància o causa que justifiqui la seva durada determinada.

  Aquest requisit és fonamental ja que si la identificació de causa de el contracte no té la necessària precisió i claredat, podria ser considerat com un contracte indefinit.

  En aquest sentit, la llei estableix que es consideren contractes indefinits els contractes temporals celebrats en frau de llei, és a dir, aquells la causa consignada en el contracte no justifiqui aquesta temporalitat, i això s’entén així quan no s’especifiqui de forma clara i precisa.

  Conseqüències del contracte temporal en frau de llei 

  Quan la relació laboral no respon a una necessitat temporal de l’empresa, ens podem trobar amb un contracte temporal celebrat en frau de llei. Com ja indicàvem abans, la conseqüència principal serà la consideració d’aquesta relació laboral com a indefinida.

  Però hi pot haver més conseqüències, per exemple, quan es produeixi l’extinció de la relació laboral. En aquest sentit, la comunicació de finalització del contracte de treball temporal, si la temporalitat no estava justificada i es considera que hauria d’haver estat indefinit, habilitarà la persona treballadora a demandar per acomiadament. I, en no haver-se formalitzat l’extinció del contracte respectant els requisits de forma legalment previstos, l’acomiadament serà declarat com a acomiadament improcedent, o bé, si es donessin determinades circumstàncies, acomiadament nul.

  Per tant, no gestionar correctament un contracte de treball, volent fer passar per temporal una relació laboral, que en realitat hauria d’haver estat indefinida, amb la seva extinció pot comportar un cost econòmic sobre l’empresa.

  Normativa aplicable en aquest tipus de contracte

  El contracte de treball eventual per circumstàncies de la producció el trobem regulat en l’apartat b) de l’ article 15.1 de l’Estatut dels Treballadors, i desenvolupat a nivell reglamentari en l’ article 3 de Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel que es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada.

   

  Truca’ns i t’ajudarem 93 531 30 34

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034