Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

El contracte de treball pots ser indefinit o temporal. Dins dels contractes temporals hi ha el denominat Contracte eventual per circumstàncies de la producció, sobre el qual parlarem en aquest article.

¿En que consisteix aquest tipus de contracte?

És un contracte pensat per cobrir necessitats temporals d’increment de la mà d’obra, tant si és l’activitat normal de l’empresa com si no ho és.

El Conveni Col·lectiu pot establir que activitats es pot adoptar aquest tipus de contracte de treball, i fixar criteris per adequar el nombre de contractacions eventuals segons el volum de la plantilla.

Durada del contracte eventual per circumstàncies de la producció

La Llei que la durada de cada contracte no pot superar els 6 mesos, dins d’un període de 12 mesos. No obstant això, també preveu que, per a activitats de tipus estacional, aquest límit temporal pot ser ampliat per Conveni Col·lectiu, respectant el següent límit màxim: D’aquí a un període de referència màxim de 18 mesos, no pot superar les tres quartes parts dins el mateix , ni com a màxim 12 mesos.

Si la durada del contracte de treball no arriba al màxim permès per Conveni Col·lectiu, es podrà prorrogar una sola vegada dins aquest temps màxim.

Requisits de contingut del contracte eventual

El contracte de treball eventual per circumstàncies de la producció ha de contenir el contingut general que s’exigeix ​​per a tot tipus de contracte de treball.

A més, ha de precisar de manera clara la circumstància o causa que justifiqui la seva durada determinada.

Aquest requisit és fonamental ja que si la identificació de causa de el contracte no té la necessària precisió i claredat, podria ser considerat com un contracte indefinit.

En aquest sentit, la llei estableix que es consideren contractes indefinits els contractes temporals celebrats en frau de llei, és a dir, aquells la causa consignada en el contracte no justifiqui aquesta temporalitat, i això s’entén així quan no s’especifiqui de forma clara i precisa.

Normativa aplicable en aquest tipus de contracte

El contracte de treball eventual per circumstàncies de la producció el trobem regulat en l’apartat b) de l’ article 15.1 de l’Estatut dels Treballadors, i desenvolupat a nivell reglamentari en l’ article 3 de Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel que es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada.

 

Truca’ns i t’ajudarem 93 531 30 34

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 1 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Marben Abogados laboralistas

Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.