QUE ÉS EL CONTRACTE INDEFINIT

Podem definir-lo com el contracte de treball la durada no està limitada ni per defecte en el temps. I, per tant, podria perfectament estendre fins a la jubilació de la persona treballadora.

Pot ser a temps complet o parcial. I, també, pot ser fix-discontinu.

Pot celebrar verbalment per escrit, excepte alguns casos concrets en què s’exigeix ​​la forma escrita, com per exemple, el contracte indefinit a temps parcial, entre d’altres.contrato indefinido

INICI DEL CONTRACTE INDEFINIT

El contracte pot ser indefinit des del seu inici, o bé passar a un previ contracte temporal. En aquest cas, parlarem de conversió d’un contracte temporal en indefinit.

SUPÒSITS DE CONVERSIÓ A CONTRACTE INDEFINIT

L’article 15 de l’Estatut dels Treballadors, que regula la durada del contracte de treball, preveu diferents supòsits d’adquisició de la condició d’indefinit.

 • Quan un contracte per obra o servei determinat es converteix en indefinit: Tenen una durada màxima de 3 anys, llevat que per Conveni Col·lectiu s’ampliï a un any més. Superat aquest temps màxim, el contracte passarà a ser indefinit.
 • Quan un contracte eventual per circumstàncies de la producció es converteix en indefinit: La seva durada màxima és de 6 mesos dins d’un període de 12 mesos. Si bé, per Conveni Col·lectiu pot ampliar aquest límit màxim fins a 12 mesos dins un període de 18 mesos. En cas de concertar-se per una durada inferior a la màxima permesa, podrà anar-se’n prorrogant fins a arribar al temps màxim permès.
 • Quan l’alta en Seguretat Social suposa un contracte indefinit: Aquesta alta donarà lloc a la consideració de la relació laboral com a indefinida, un cop superat el temps igual al previst legalment com a període de prova.
 • Quan un contracte temporal es converteix en indefinit: Un contracte temporal en frau de llei comporta que passi a ser contracte indefinit. Això succeeix quan la contractació temporal no s’ajusta a les exigències de la normativa, és a dir, quan la temporalitat de la relació laboral no queda degudament justificada. En aquests casos, s’entén com a contracte indefinit.
 • Quan un contracte d’interinitat es converteix en indefinit: El contracte d’interinitat no comporta que, a la seva finalització, es converteixi en indefinit. No obstant això, en alguns casos pot passar que la persona substituïda mai es torni a reincorporar. Per exemple, el cas d’una substitució per baixa mèdica que acaba en declaració d’incapacitat permanent. En aquests casos, la llei no preveu que el contracte d’interinitat s’hagi de convertir en contracte indefinit. Si bé, tampoc ho prohibeix, de manera que en la pràctica és perfectament possible que l’empresa opti per incorporar a la persona com a personal fix.

També pot ocórrer que finalitzi la causa que motivava el contracte d’interinitat i que la persona continuï prestat serveis per a l’empresa. En aquest cas, se li haurà de reconèixer al treballador la condició de personal indefinit, a l’haver decaigut la causa que justificava el contracte temporal d’interinitat.

Els contractes formatius, de relleu, d’inserció laboral o de programes públics d’ocupació-formació, tampoc comportaran la seva conversió a indefinit a la seva finalització.

QUAN FINALITZA EL CONTRACTE INDEFINIT

El contracte de treball indefinit pot finalitzar per qualsevol de la causa prevista legalment, com ara baixa voluntària del treballador, incapacitat permanent del treballador, acomiadament objectiu, acomiadament disciplinari, jubilació de l’empresari persona física.

En cas de no donar-se cap supòsit d’extinció de contracte de treball, aquest s’estendrà fins a la jubilació de la persona treballadora.

TIPUS DE CONTRACTE INDEFINIT

A continuació citem alguns tipus de contracte indefinit que existeixen:

 • Contracte indefinit a temps complet
 • Contracte indefinit a temps parcial
 • Contracte indefinit fix-discontinu
 • Contracte indefinit de treballadors de la llar familiar
 • Contracte indefinits per a persones amb discapacitat
 • Contracte indefinit en centres especials d’ocupació
 • Contracte indefinit de persones en exclusió social
 • Contracte indefinit per a majors de 52 anys
 • Contracte indefinit per a víctimes de violència de gènere