+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  CONTRACTE INDEFINIT

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Què és el contracte indefinit

  Podem definir-lo com el contracte de treball la durada no està limitada ni per defecte en el temps. I, per tant, podria perfectament estendre fins a la jubilació de la persona treballadora.

  Pot ser a temps complet o parcial. I, també, pot ser fix-discontinu.

  Pot celebrar verbalment per escrit, excepte alguns casos concrets en què s’exigeix ​​la forma escrita, com per exemple, el contracte indefinit a temps parcial, entre d’altres.

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit.
  Compte amb Marben Advocats i despreocupa’t

  Inici del contracte indefinit

  El contracte pot ser indefinit des del seu inici, o bé passar a un previ contracte temporal. En aquest cas, parlarem de conversió d’un contracte temporal en indefinit.

  Supòsits de conversión a contracte indefinit

  L’article 15 de l’Estatut dels Treballadors, que regula la durada del contracte de treball, preveu diferents supòsits d’adquisició de la condició d’indefinit.
  • Quan un contracte per obra o servei determinat es converteix en indefinit: Tenen una durada màxima de 3 anys, llevat que per Conveni Col·lectiu s’ampliï a un any més. Superat aquest temps màxim, el contracte passarà a ser indefinit.

  • Quan un contracte eventual per circumstàncies de la producció es converteix en indefinit: La seva durada màxima és de 6 mesos dins d’un període de 12 mesos. Si bé, per Conveni Col·lectiu pot ampliar aquest límit màxim fins a 12 mesos dins un període de 18 mesos. En cas de concertar-se per una durada inferior a la màxima permesa, podrà anar-se’n prorrogant fins a arribar al temps màxim permès.

  • Quan l’alta en Seguretat Social suposa un contracte indefinit: Aquesta alta donarà lloc a la consideració de la relació laboral com a indefinida, un cop superat el temps igual al previst legalment com a període de prova.

  • Quan un contracte temporal es converteix en indefinit: Un contracte temporal en frau de llei comporta que passi a ser contracte indefinit. Això succeeix quan la contractació temporal no s’ajusta a les exigències de la normativa, és a dir, quan la temporalitat de la relació laboral no queda degudament justificada. En aquests casos, s’entén com a contracte indefinit.

  • Quan un contracte d’interinitat es converteix en indefinit: El contracte d’interinitat no comporta que, a la seva finalització, es converteixi en indefinit. No obstant això, en alguns casos pot passar que la persona substituïda mai es torni a reincorporar. Per exemple, el cas d’una substitució per baixa mèdica que acaba en declaració d’incapacitat permanent. En aquests casos, la llei no preveu que el contracte d’interinitat s’hagi de convertir en contracte indefinit. Si bé, tampoc ho prohibeix, de manera que en la pràctica és perfectament possible que l’empresa opti per incorporar a la persona com a personal fix.

  També pot ocórrer que finalitzi la causa que motivava el contracte d’interinitat i que la persona continuï prestat serveis per a l’empresa. En aquest cas, se li haurà de reconèixer al treballador la condició de personal indefinit, a l’haver decaigut la causa que justificava el contracte temporal d’interinitat.

  Els contractes formatius, de relleu, d’inserció laboral o de programes públics d’ocupació-formació, tampoc comportaran la seva conversió a indefinit a la seva finalització.

  Quan finalitza el contracte indefinit

  El contracte de treball indefinit pot finalitzar per qualsevol de la causa prevista legalment, com ara baixa voluntària del treballador, incapacitat permanent del treballador, acomiadament objectiu, acomiadament disciplinari, jubilació de l’empresari persona física.

  En cas de no donar-se cap supòsit d’extinció de contracte de treball, aquest s’estendrà fins a la jubilació de la persona treballadora.

  Tipus de contracte indefinit

  A continuació citem alguns tipus de contracte indefinit que existeixen:
  • Contracte indefinit a temps complet
  • Contracte indefinit a temps parcial
  • Contracte indefinit de treballadors de la llar familiar
  • Contracte indefinits per a persones amb discapacitat
  • Contracte indefinit en centres especials d’ocupació
  • Contracte indefinit de persones en exclusió social
  • Contracte indefinit per a majors de 52 anys
  • Contracte indefinit per a víctimes de violència de gènere
  T'AJUDEM
  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Email
  info@marbenabogados.com
  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc sobre accidents laborals

  Cámaras y grabaciones como prueba para despido

  Descubre como las cámaras de videovigilancia son tomadas como prueba lícita para despido. En su Sentencia de 24 de octubre de 2022, (N. º Resolución 5561/2022), la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, declaró la legalidad de la prueba de videovigilancia aportada por la empresa para justificar el despido de una trabajadora, al haberse indicado la existencia de dichos dispositivos;

  Leer más »

  Acomiadament disciplinari per baix rendiment i productivitat

  <script>{“@context”: “https://schema.org”,”@type”: “FAQPage”,”mainEntity”: [{“@type”: “Question”,”name”: “¿Qué hacer ante un despido disciplinario?”,”acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”,”text”: “Una vez que el trabajador ha sido despedido, por medio de una carta de despido o de forma verbal, y no esté de acuerdo con ello, tendrá 20 días hábiles, sin contar los sábados, domingos y festivos, para impugnarlo. Debe recordarse que lo que la empresa no hubiera establecido en la carta,

  Leer más »
  ¿Nos pueden despedir estando de baja?

  Em Poden Acomiadar Estant de Baixa?

  La resposta a aquesta qüestió no és senzilla, ja que cal tenir en compte diversos factors que es poden donar en cada cas. Sobre aquest tema hi ha hagut una evolució jurisprudencial i normativa en els darrers anys, culminada amb la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, i anteriorment hi va haver algunes Sentències

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com

  935 313 034
  935 313 034