QUE ÉS UN CONTRACTE DE FORMACIÓ I APRENENTATGE

És un tipus de contracte de treball formatiu, que es concerta amb treballadors que no tenen qualificació professional oficial mentre estan cursant els seus estudis.

Contacta ahora

Contrato para la Formación y el Aprendizaje

NORMATIVA

El contracte per a la formació i l’aprenentatge està previst i regulat en l’article 11 de l’ Estatut dels Treballadors

QUI POT SER CONTRACTAT

El contracte per a la formació i l’aprenentatge permet contractar treballadors d’entre 16 i 25 anys. Si bé, no hi ha límit d’edat en cas de tenir alguna discapacitat o de pertànyer a determinats col·lectius d’exclusió social i siguin contractats per empreses d’inserció.

DURADA DEL CONTRACTE

La durada mínima és d’1 any i la màxima de 3 anys, encara que per Conveni Col·lectiu es poden fixar diferents durades entre 6 mesos i 3 anys.

Si s’establís una durada inferior a la màxima, es podrà anar prorrogant un màxim de dues vegades.

La suspensió del contracte per baixa mèdica, permís de naixement, maternitat o paternitat, lactància, acolliment, adopció, entre d’altres, interromprà la durada del contracte.

LÍMITS A CELEBRAR CONTRACTES

Un cop esgotada la durada màxima establerta, el treballador no podria concertar un altre contracte d’aquest tipus, llevat que vagi vinculat a una formació per a una altra capacitació professional diferent.

En cas que el treballador hagi ocupat el lloc de treball durant un temps superior a 12 mesos, podrà celebrar-se amb ell un contracte per a la formació per a aquest mateix lloc.

TIPUS DE FORMACIÓ

Ha de tractar-se d’una formació oficial i reconeguda legalment pel Sistema Nacional d’Ocupació, o bé que es realitzi dins de la mateixa empresa quan aquesta disposi d’instal·lacions i personal adequat, sense perjudici períodes complementaris a centre formatiu reconeguts oficialment.

DISTRIBUCIÓ DE TREBALL I FORMACIÓ

La distribució entre temps dedicat a la feina i temps dedicat a la formació és diferent en el primer any, en el segon i en el tercer. Concretament, és la següent:

 

Període Treball Formació
1r any 75% 25%
2º any 85% 15%
3r any 85% 15%

CONCLUSIÓ

Estem davant d’un contracte de treball formatiu, molt útil perquè els joves es vagin integrant a el mercat de treball, adquirint experiència pràctica abans de finalitzar els seus estudis amb els que adquiriran una capacitació professional necessària per dedicar-se a aquesta professió.