QUE ÉS UN CONTRACTE DE FORMACIÓ I APRENENTATGE

És un tipus de contracte de treball formatiu, que es concerta amb treballadors que no tenen qualificació professional oficial mentre estan cursant els seus estudis.

Contrato para la Formación y el Aprendizaje

NORMATIVA

El contracte per a la formació i l’aprenentatge està previst i regulat en l’article 11 de l’ Estatut dels Treballadors

QUI POT SER CONTRACTAT

El contracte per a la formació i l’aprenentatge permet contractar treballadors d’entre 16 i 25 anys. Si bé, no hi ha límit d’edat en cas de tenir alguna discapacitat o de pertànyer a determinats col·lectius d’exclusió social i siguin contractats per empreses d’inserció.

DURADA DEL CONTRACTE

La durada mínima és d’1 any i la màxima de 3 anys, encara que per Conveni Col·lectiu es poden fixar diferents durades entre 6 mesos i 3 anys.

Si s’establís una durada inferior a la màxima, es podrà anar prorrogant un màxim de dues vegades.

La suspensió del contracte per baixa mèdica, permís de naixement, maternitat o paternitat, lactància, acolliment, adopció, entre d’altres, interromprà la durada del contracte.

LÍMITS A CELEBRAR CONTRACTES

Un cop esgotada la durada màxima establerta, el treballador no podria concertar un altre contracte d’aquest tipus, llevat que vagi vinculat a una formació per a una altra capacitació professional diferent.

En cas que el treballador hagi ocupat el lloc de treball durant un temps superior a 12 mesos, podrà celebrar-se amb ell un contracte per a la formació per a aquest mateix lloc.

TIPUS DE FORMACIÓ

Ha de tractar-se d’una formació oficial i reconeguda legalment pel Sistema Nacional d’Ocupació, o bé que es realitzi dins de la mateixa empresa quan aquesta disposi d’instal·lacions i personal adequat, sense perjudici períodes complementaris a centre formatiu reconeguts oficialment.

DISTRIBUCIÓ DE TREBALL I FORMACIÓ

La distribució entre temps dedicat a la feina i temps dedicat a la formació és diferent en el primer any, en el segon i en el tercer. Concretament, és la següent:

 

Període Treball Formació
1r any 75% 25%
2º any 85% 15%
3r any 85% 15%

CONCLUSIÓ

Estem davant d’un contracte de treball formatiu, molt útil perquè els joves es vagin integrant a el mercat de treball, adquirint experiència pràctica abans de finalitzar els seus estudis amb els que adquiriran una capacitació professional necessària per dedicar-se a aquesta professió.