+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Contrato por obra o servicio

  El contracte per obra i servei determinat és un tipus contracte de treball molt present en el nostre mercat laboral.

  Com indica el seu propi nom es concerta per a prestar serveis en una obra o en un servei determinat, que tingui una durada limitada encara que inicialment aquesta sigui incerta. Es requereix que l’obra o servei tingui substantiu-tat pròpia i autonomia dins de l’activitat de l’empresa.

  És una modalitat de contracte habitual en sectors com la neteja, el telemàrqueting o la construcció, entre d’altres, ja que sol anar supeditat a un servei o obra que es realitzi per a un client de l’empresa ocupadora.

  Què ha d’incloure un contracte per obra i servei?

  – Ha d’expressar amb claredat el servei o obra a què va supeditat el contracte de treball. S’ha de fer per escrit mitjançant el  model oficial, que podem descarregar a la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Si no es fa per escrit, s’entendrà que el contracte és de caràcter indefinit i a jornada completa.

  – El contracte s’ha de registrar en un màxim de 10 dies posteriors. Això ho ha de fer l’empresari a l’oficina d’ocupació que correspongui.

  No pot utilitzar-se aquest tipus de contracte per contractar personal destinat a realitzar les mateixes tasques que altres empleats amb contracte indefinit. Els treballadors amb amb-tractes temporals contractats tindran preferència per cobrir vacants per a llocs amb contracte indefinit. L’anunci de les places vacants s’ha de fer de manera transparent i pública per a tothom.

  Aquests treballadors han de poder accedir a la formació continuada en benefici de la seva promoció professional.

  Durada del contracte d’obra i servei determinat

  Fins a mitjans de l’any 2010 no existia un límit de durada per a aquests contractes. Una persona podia estar contractada en aquest règim per tants anys com durés l’obra o servei en qüestió. No obstant això, arran d’un canvi normatiu els contractes per obra i servei celebrats a partir de l’18 de juny de l’any 2010 tindran una validesa de com màxim 3 anys, ampliables en dotze mesos més per conveni col·lectiu si fos el cas. Transcorregut aquest període de temps, automàticament passen a convertir-se en indefinit-dues.

  Aquesta mesura es va crear perquè les empreses no abusessin d’aquest tipus de contractes i millorar així les condicions dels treballadors.

  A la seva finalització dóna lloc a una indemnització?

  La resposta és sí. Quan un treballador finalitza el seu contracte temporal, ha de ser in-demnizado si fos el cas, arribant a dotze dies de salari per cada any de treball realitzat. En alguns casos pot ser diferent, ja que dependrà de la normativa específica que s’hagi d’aplicar.

  L’article 49.1, c) de l’vigent Estatut dels Treballadors estableix que la indemnització-ció serà de 12 dies per any de servei o la que estableixi una altra normativa específica.

  Com a antecedent històric, explicar que fins a 2011 aquesta indemnització era de 8 dies per any de servei, però a l’octubre de 2015 es va reformar el mateix article de l’anterior Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març), i es va introduir la disposició transitòria Desè Tercera per la qual va establir un augment gradual d’aquesta indemnització durant 4 anys fins a arribar als 12 dies per any, de la següent forma:

  – 8 dies de salari per any de servei: contractes de treball temporals celebrats fins al 31/12/2011.

  – 9 dies de salari per any de servei: contractes de treball temporals celebrats entre el 01/01/2012 i el 31/12/2012.

  – 10 dies de salari per any de servei: contractes de treball temporals celebrats entre el 01/01/2013 i el 31/12/2013.

  – 11 dies de salari per any de servei: contractes de treball temporals celebrats entre el 01/01/2014 i el 31/12/2014.

  – 12 dies de salari per any de servei: contractes de treball temporals celebrats a partir de l’01/01/2015.

  Utilització fraudulenta de la contractació temporal

  En el nostre mercat laboral, podríem dir que es fa un ús desmesurat, i en ocasions abusiu, de la contractació temporal, incloent-hi els contractes de treball per obra o servei.

  Ja sigui per desconeixement o amb la intenció d’evitar reclamacions per acomiadament, moltes empreses contracten treballadors mitjançant un contracte temporal sense que la prestació de serveis a realitzar pel treballador permeti, per la seva pròpia natura-lesa, aquesta modalitat contractual.

  En el cas concret de contracte per obra o servei determinat, per exemple, pot passar que es contracti un paleta per a prestar serveis en la construcció d’un edifici-ci, constant aquesta obra en el contracte de treball, però que a la pràctica aquest paleta realitzi treballs tant en aquest projecte com en altres que l’empresa estigui realitzant de forma paral·lela. En aquest cas, estaríem davant d’una utilització fraudulenta d’aquesta modalitat de contracte temporal, al no cenyir-se la seva prestació de serveis a l’obra vinculada al seu contracte de treball.

  Per tant, el treballador afectat podria reclamar la seva condició d’indefinit i, arribat el moment d’extingir el contracte de treball basat en la finalització de l’obra, podria reclamar un acomiadament improcedent.

  El mateix passaria, per exemple, si es contracta un treballador com a transportista per realitzar una ruta concreta de repartiment de productes d’un client de l’empresa ocupadora, constant en el contracte aquesta ruta i aquest client, però que en la pràctica el treballador realitzés altres rutes diferents, per al mateix o per a altres clients.

  També sol passar que una empresa contracti un treballador amb aquest tipus de contracte per realitzar un suposat projecte concret, però en la pràctica es tracti de l’activitat normal i habitual de la pròpia empresa ocupadora sense que hi hagi cap obra o servei real determinat.

  En aquests casos, estarem davant d’un ús fraudulent del contracte per obra o servei determinat, i el treballador podrà reclamar la seva condició d’indefinit.

  Per tant, tot treballador amb contracte de treball temporal, és molt recomanable que s’assessori sobre si el seu contracte de treball se ajusta a la normativa laboral.

   

  Crida’ns i t’ajudarem 93 531 30 34

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034