El contracte de treball és l’acte jurídic que dóna lloc a l’existència d’una relació laboral, en el sentit dels que estableix l’article 1.1 de l’Estatut dels Treballadors.

Perquè una relació tingui sigui laboral ha d’haver els següents elements:

Voluntarietat: El treballador presta els seus serveis de forma voluntària.

Retribució: El treballador percep una remuneració econòmica pels serveis que presta.

Alienitat i sota una direcció: La prestació es realitza per compte d’altri, i sota la direcció i organització d’una altra persona o empresa ocupadora.

 

Així doncs, amb independència de la denominació que les parts puguin donar a la relació, si es compleixen aquests elements, tindrà caràcter laboral.

Com pot ser el contracte de treball?

Respecte a la forma de el contracte de treball, pot ser verbal o per escrit, sent perfectament vàlid. No obstant això, com es veurà, determinats tipus de contracte exigeixen la forma escrita. La conseqüència legal que el contracte sigui verbal és que es presumeix que és indefinit i a temps complet.

Des del punt de vista de la seva durada, pot indefinit o temporal. Segons la seva jornada, poden ser a temps complet o a temps parcial.

No obstant això, aquestes classificacions tan simplistes no permeten incloure la totalitat de tipus de contracte que existeixen. A continuació, enumerarem els diferents tipus de contracte de treball, amb una breu explicació de en què consisteixen.

Els diferentes tipus de contractes de treball

Trucan’s i t’ajudarem 93 531 30 34