+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  L’experiència sol ser un dels requisits per poder accedir a un nou lloc de treball. Llavors, com s’accedeix per primera vegada en el mercat laboral ?. Per a això hi ha la possibilitat que els joves facin pràctiques en una empreses durant el període d’estudi a fi d’anar adquirint l’experiència laboral que se’ls requerirà per poder accedir a un lloc de treball en el futur. Aquest període de pràctiques, a més de servir per aprendre a desenvolupar dins l’àmbit laboral, serà experiència laboral de fer constar en el currículum.

  A mitjan 2014 va entrar en vigor el Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, que regula les pràctiques externes d’estudiants universitaris. Les dades d’atur juvenil tant a Espanya com a Europa continuen sent alarmants, de manera que és possible que sorgeixin noves mesures al respecte, per tal de dinamitzar l’economia i facilitar l’accés a la feina.

  Drets dels alumnes en pràctiques

  Quan un estudiant realitza pràctiques en una empresa, són diverses les parts implicades han de complir: d’una banda, l’alumne que va a realitzar les pràctiques laborals; d’altra, el seu tutor acadèmic, que va des del centre d’estudis ha de facilitar-li el lloc de pràctiques i fer el seguiment acadèmic; i un tercer, el seu tutor professional, que serà la persona que s’encarregui de la formació professional de l’alumne a l’empresa o entitat on realitzi les pràctiques.

  Lògicament, l’objectiu que els estudiants realitzin pràctiques és adquirir formació pràctica en un treball i començar a aplicar els coneixements teòrics adquirits durant la seva formació acadèmica, per tal d’adquirir competències que li preparin per a l’activitat professional. És important saber aplicar els coneixements adquirits en la fase acadèmica, així com adquirir experiència curricular.

  Existeixen diferents tipus de pràctiques acadèmiques que poden ser:

  a) Drets:

  -Curriculares: Es tracta de pràctiques que s’han de realitzar de manera obligatòria perquè es requereixen per obtenir el títol segons el que marca el Pla d’Estudis.

  -Extracurriculars: Pràctiques que l’estudiant realitza de manera voluntària ja que no formen part del corresponent pla d’estudis, ni estan dotades de caràcter obligatori.

  Com és lògic, els alumnes tenen una sèrie de drets i obligacions amb el centre educatiu i l’empresa on realitzen les pràctiques durant el període que durin aquestes, i que són els següents:

  1. Els estudiants té el dret a ser avaluats i a obtenir un informe on s’indiqui l’activitat que han desenvolupat, la durada d’aquesta i, en el cas que correspongui, el seu rendiment.
  2. Sempre que així s’hagués acordat prèviament, poden rebre una aportació econòmica en concepte de borsa o ajuda a l’estudi. També es pot lliurar una quantitat per cobrir despeses de desplaçament, etc.
  3. Els estudiants tenen el dret a complir amb la seva activitat acadèmica i formativa. Per tant, la realització d’unes pràctiques no pot ser un impediment per a la realització d’exàmens o altres obligacions acadèmiques.
  4. A més els estudiants compten amb tots els drets recollits en el conveni de cooperació educativa subscrit entre el centre formatiu, l’empresa i l’estudiant.

  b) Obligacions:

  1. Realitzar les tasques pràctiques, seguint les indicacions del tutor assignat a l’empresa i sota la supervisió del tutor del centre acadèmic.
  2. Complir amb l’horari de l’empresa i respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals.
  3. Els estudiants hauran d’elaborar la memòria final de les pràctiques, i, si escau, un informe intermedi.
  4. Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna i guardar secret sobre les seves activitats, durant la seva estada i després d’haver finalitzat.
  5. Qualsevol altra obligació prevista a la normativa o recollida en el conveni de cooperació educativa.

  Per tant, les pràctiques acadèmiques poden ser una molt bona opció per començar a prendre contacte amb l’àmbit laboral, aplicar els coneixements adquirits a la pràctica, i adquirir l’experiència laboral que sol ser tan necessària per a poder accedir a un lloc de treball.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034