+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  El període de descans laboral legalment establert a què tenen dret les treballadores a causa d’un part, adopció o acolliment, és conegut com a permís de maternitat.

  Durada del permís de maternitat

  L’article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors reconeix un permís de maternitat de 16 setmanes que s’han de gaudir de forma ininterrompuda, i que poden ampliar-se per part, adopció o acolliment múltiple, en dues setmanes més per cada fill, així com en el cas de discapacitat del fill.

  La mare ha de gaudir de forma obligatòria un mínim de 6 setmanes després del part per a la seva recuperació física. Les 10 setmanes restants poden ser cedides al pare, així com avançar al seu gaudi 4 setmanes abans de la data que assenyalada del part.

  Si el nen és prematur o necessita hospitalització perllongada el permís de maternitat es pot ampliar fins a 13 setmanes més, sent d’un total de 29 setmanes, sempre que continuï requerint d’hospitalització. Encara que també hi ha la possibilitat de posposar les 10 setmanes de maternitat per quan el fill surti de l’hospital, tenint un permís de dues hores diàries mentre segueixi ingressat.

  Així mateix, si les vacances coincidissin amb el permís de maternitat, la treballadora pot gaudir de les vacances, encara que hagi passat l’any natural, sempre després de finalitzar el permís.

  Prestació per maternitat

  La prestació per maternitat comença el mateix dia en què s’iniciï el període de descans per maternitat. La seva quantia serà del 100% de la base de cotització per incapacitat temporal per contingències comunes del moment que va iniciar el permís, sempre que compleixi amb uns requisits generals:

  • Ser una treballadora per compte propi.
  • Estar afiliada a la Seguretat Social i en situació d’alta.
  • Haver cotitzat:

  ◦ Si és menor de 21 anys: no serà necessari haver cotitzat prèviament.

  ◦ Si té entre 21 i 26 anys:

  ▪ 90 dies en els 7 anys anteriors.

  ▪ 180 dies en tota la seva vida laboral.

  ◦ Si té més de 26 anys:

  ▪ 180 dies en els 7 anys anteriors.

  ▪ 360 dies en tota la seva vida laboral.

  Quan comença el període de descans?

  El període de descans per maternitat és diferent depenent del motiu que l’hagi iniciat:

  • Naixement: en cas de maternitat biològica aquest període de descans començarà en el moment del part o fins a 10 setmanes abans de la data del part determinat pel metge.
  • Adopció o acolliment: començarà en el moment que la resolució judicial decideixi l’adopció o l’acolliment.

  Permís de maternitat percebent la atur

  Si la mare estigués percebent la prestació per desocupació en el moment en què iniciï el seu permís de maternitat, se suspendrà de forma automàtica aquesta prestació, amb la qual cosa no es consumiran dies de prestació d’atur, fins que sol·liciti a la seva oficina d’ocupació la reactivació d’aquesta, que es produirà sense cap alteració en l’import a percebre o en la seva durada.

  Una vegada que la treballadora hagués gaudit del seu permís de maternitat, existeixen mecanismes previstos legalment per poder conciliar la vida familiar i laboral, com ara la reducció de jornada o l’excedència, i possiblement altres accions que es puguin establir per conveni col·lectiu. De fet, és important conèixer el contingut del conveni col·lectiu aplicable ja que és possible que incorpori algunes millores respecte al previst legalment.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034