+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Què és el FOGASA?

  El Fons de Garantia Salarial (FOGASA) és un organisme autònom de caràcter-ter administratiu i adscrit al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

  Es va crear el 1976 a través de l’article 31 de la Llei 16/1976 amb l’objectiu de ser una garantia de salaris per als treballadors que es trobin en la situació que l’ocupador hagi estat declarat insolvent. A dia d’avui també dóna suport i protecció a empreses que es trobin en situació de crisi i que responguin a unes determinades característiques.

  Qui són les persones beneficiàries de FOGASA?

  – Treballadors per compte d’altri amb relació laboral ordinària.

  – Esportistes professionals que es troben en situació de relació la-boral de caràcter especial.

  – Treballadors que es dediquen a la intervenció en operacions mercantils sense assumir els riscos de les mateixes.

  – Treballadors vinculats a alguna relació laboral de caràcter especial que no s’hagi descrit anteriorment i que quedin recollides en el Estatut dels Treballadors.

  En canvi, no es podran beneficiar d’això aquelles persones que treballin com a empleats al servei de la llar familiar o aquells que siguin socis treballadors de cooperatives de treball associat, incloent-se aquelles cooperatives d’explotació comunitària de la terra.

  Quins conceptes garanteix FOGASA?

  El FOGASA garanteix salaris incloent pagues extraordinàries, salaris de tramitació meritats en un procediment judicial d’acomiadament, quan les empreses deutores siguin declarades judicialment en situació d’insolvència o en concurs de creditors.

  Així mateix, garanteix el pagament d’indemnitzacions d’acomiadament individual o col-lectiu (ERO), d’extinció per l’article 50 de l’Estatut dels Treballadors, per finalització de contracte temporal quan legalment estigui prevista indemnització.

  Quins límits s’estableixen?

  En primer lloc, hi ha un límit màxim pel que fa a l’import salarial que serveix de base per calcular tant salaris com indemnitzacions, que és el doble del Salari mínim interprofessional (SMI), que per a l’any 2020 és de 72,88 € diaris .

  Pel que fa a salaris, hi ha un límit màxim de 120 dies. Per tant, en el 2020 el màxim que pot abonar el FOGASA en concepte de salaris seran 8.745, 60 € (72,88 € x 120 dies).

  Pel que fa a indemnitzacions, hi ha un límit màxim comú a qualsevol tipus d’indemnització consistent en l’import equivalent a una anualitat de salari (en base encara salari limitat al doble del SMI = 69,86 €). Per tant, en el 2020 l’import màxim que podrà abonar FOGASA en concepte d’indemnització és de 25.601,20 €.

  En cas que la indemnització derivi d’un acomiadament per causes objectives declarat-rat procedent, el límit serà de 20 dies per any de servei, amb el límit d’una anualitat de salari abans indicat. En canvi, en els altres casos com acomiadament improcedent o extinció en base a l’art. 50 ET, el límit serà de 30 dies per any de serveis, respectant els límits del doble del SMI i d’una anualitat-tat de salari.

  Quins conceptes queden excloses de protecció per Fogasa?

  Està exclosa qualsevol indemnització diferent de les expressament previstes dins de la seva cobertura. Així mateix, està exclosa qualsevol indemnització que hagi estat acordada en conciliació administrativa o document privat, amb l’única excepció d’indemnitzacions acordades en un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) i amb algunes limitacions.

  També està exclòs de la garantia de Fogasa, tot concepte de naturalesa extrasalarial, com ara plus transport, dietes, complement d’incapacitat temporal, etc.

  Com es tramiten les seves prestacions?

  El procediment s’inicia presentant una sol·licitud de prestació al Fons de Garantia Salarial, que l’ha de presentar la persona interessades o bé algú apoderat per aquesta, com per exemple, el seu advocat. Un cop rebuda la sol·licitud, Fogasa incoarà un expedient i l’haurà de resoldre dins un termini màxim de 3 mesos, disposant d’un termini addicional de 10 dies per notificar-ho a la persona interessada.

  On es presenten les sol·licituds?

  Si la sol·licitud es presenta directament per la persona interessada pot fer-ho de forma presencial a la seu de Fogasa que correspongui a la seva província mitjançant el formulari en paper, o bé per via telemàtica mitjançant un certificat electrònic. Si la sol·licitud es presenta per algun professional actuant en nom de l’interessat, haurà de fer-ho obligatòriament per via telemàtica. Aquesta segona via té l’avantatge que fa molt més curt tot el procés ja que en introduir les dades a la seu electrònica, el personal de Fogasa només haurà de revisar les dades i documents aportats, i no haurà de introduir-los amb el temps que això comporta. Així mateix, les notificacions electròniques es reben-ben de forma immediata mitjançant avisos per descarregar-les, mentre que en format paper les notificacions triguen uns dies fins a arribar al seu destinatari.

  Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

  Per a això cal aportar, juntament amb la sol·licitud, una sèrie de documentació:

  – Fotocòpia del DNI (o NIE). Si es prefereix, es pot obviar aquest pas si s’autoritza la comprovació de les dades en els fitxers del Ministeri d’Interior perquè el funcionari pugui fer la comprovació de signatura corresponent. Si és un apoderat qui ho demana, es podrà presentar mitjançant poder notarial, document privat d’apoderament amb forma legitimada per notari o mitjançant un poder formalitzat davant el funcionari públic del propi FOGASA.

  Documentació judicial:

  1. a) Procediment en Jutjat Social: Sentència i, si escau, Auto d’extinció de la relació laboral. Acte d’inici de l’execució i Decret de declaració d’insolvència de l’empresa.
  2. b) Concurs de creditors a Jutjat Mercantil: Acte de declaració de concurs; Certificat emès pel / per la Administrador / a Concursal dels crèdits que es deuen a la persona interessada; i, si escau, Acte de extinció del la relació laboral dictada pel Jutjat mercantil.

  Quin és el termini de sol·licitud?

  El termini per presentar la sol·licitud és d’un any de prescripció a partir de:

  a) Procediment en Jutjat Social: La data de fermesa del Decret que declari la insolvència de l’empresa.

  b) Concurs de creditors a Jutjat Mercantil: La data de finalització del concurs de creditors.

  Com es paga la prestació?

  L’expedient tramitat per Fogasa finalitza amb una resolució en la qual s’indica quines quantitats i per quins conceptes es reconeixen a la persona interessa-da, i s’acorda el pagament de les mateixes al compte bancari que s’hagi indi-cat en la sol·licitud , que pot ser del mateix interessat o bé de la persona a qui hagi atorgat poders per a realitzar el tràmit amb facultats de cobrament.

  Com es finança FOGASA?

  El Fons de Garantia Salarial es finança gràcies a:

  – Cotitzacions tant d’empreses públiques com privades que tinguin a treballadors per compte d’altri.

  – Quantitats obtingudes per subrogació del treballador.

  – Rendes o fruit del seu patrimoni o del Patrimoni de l’Estat que estigui adscrit al FOGASA.

  – I altres fonts previstes legalment.

  A la pàgina web del Fons de Garantia Salarial, citada al principi d’aquest article, es pot trobar més informació al respecte. Així mateix, inclou dades estadístiques i memòries anuals. En l’apartat d’estadístiques, per exemple, es pot veure la quantitat acumulada amb anys i una comparativa entre comunitats-autònomes. Finalment, hi ha un apartat de Preguntes i respostes més freqüents, amb continguts molt útils.

  ¿Abonades les prestacions, el FOGASA es dirigeix ​​en reclamació i repetició enfront de l’empresa deutora?

  Un cop abonades les quantitats reconegudes a la persona interessada, Fogasa se subroga en la posició que aquesta persona tingui en l’Execució judicial del Jutjat Social, o bé, en el Concurs de creditors del Jutjat Mercantil, tal manera que si s’obtenen quantitats en el procediment judicial, amb posteriori-tat al pagament de Fogasa, aquest organisme podrà reemborsar la part que li correspongui en la proporció que la quantitat abonada per aquest suposi dins de la quantia executada o del concurs.

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034