+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  La conciliació entre treball i vida familiar és una cosa molt important en tota societat, i moltes vegades no resulta senzill, tenint en compte els horaris de treball habituals en el nostre mercat laboral. Per això, correspon al legislador establir les normes que facin possible aquesta conciliació i a les empreses la portin a la pràctica que aquesta conciliació sigui real i efectiva. I en aquest sentit, en la pràctica, les mares treballadores són un col·lectiu que requereix un especial grau de protecció legal per evitar que per raó del seu embaràs, permís de maternitat i altres drets derivats d’això, puguin ser objecte de discriminació laboral, assetjament o acomiadament.

  L’assetjament laboral a la dona en el treball

  Actualment, les dades parlen per si sols i és terrible veure que anualment 60.000 dones perden el seu treball per la discriminació laboral per motius que tenen a veure amb la seva maternitat. No obstant això, aquesta xifra només es refereix als casos d’acomiadament, i no s’inclouen tots els casos de mobbing o assetjament laboral o un altre tipus d’abusos té com a finalitat la de promoure que siguin les pròpies treballadores les que acabin dimitint del seu treball. Lamentablement, en molts casos l’empresari considera que una treballadora embarassada o en situació de recent maternitat els suposa un perjudici i les consideren menys vàlides que una altra persones que no tinguin aquesta situació familiar, i tracten de buscar la manera perquè deixin d’estar en el seu empresa.

  Aquests casos no només succeeixen a Espanya sinó que, per exemple, una enquesta realitzada a Austràlia ha revelat que el 49% de les dones treballadores que han estat mares pateixen d’una forma o una altra un tipus de discriminació per aquesta circumstància. En el nostre ordenament jurídic qualsevol abús d’aquest tipus es considera discriminació directa per motiu de sexe i es preveuen conseqüències legals.

  La maternitat com a element motivador de l’assetjament laboral

  L’assetjament laboral és aquella conducta que un empresari o un treballador exerceix sobre un altre treballador de forma sistemàtica, repetitiva i durant un tipus prolongat amb la finalitat que el treballador es vagi enfonsant psíquicament i acabi dimitint voluntàriament del seu treball. Doncs bé, dins de les múltiples formes d’assetjament i causes que el puguin motivar, podem destacar el cas de les treballadores en situació d’embaràs, les que ha tornat del seu permís de maternitat, les que han sol·licitat una reducció de la seva jornada per al cura del seu / s fill / s menors de 12 anys, etc., que a causa de la seva condició de mares treballadores són objecte de discriminació laboral, són apartades de funcions que abans eren pròpies de les seves lloc de treball, o bé són relegades a realitzar tasques inferiors a les pròpies del seu lloc, o fins i tot, directament no se’ls dóna treball efectiu. I, en cas més extrems, pot existir un tracte vexatori que va en contra de la seva dignitat personal. Doncs bé, totes aquestes conductes, que són totalment il·legals, són més habituals del que pugui semblar.

  Sovint, en la pràctica, aquestes conductes discriminatòries o d’assetjament laboral, en un inici, no són directament percebudes per la mateixa víctima, sinó que és amb el pas del temps quan, a poc a poc, van advertint de la situació.

  Quins drets té la víctima?

  Tota treballadora té dret a continuar amb la seva activitat laboral durant tot el seu embaràs, llevat que per raons mèdiques, el facultatiu aconselli el contrari i emeti una baixa mèdica per riscos per a l’embaràs.

  Per descomptat, en tornar del permís de permís de maternitat, la treballadora té dret al seu mateix lloc de treball, que ha d’estar totalment assegurat, per molt que durant aquest període s’hagi contractat a una altra persona per cobrir el seu lloc.

  Com denunciar discriminació laboral per maternitat

  La llei preveu mitjans perquè, davant aquest tipus de situacions, puguin ser denunciades i reclamar els drets com a treballador / a. En cas d’acomiadament motivat per l’embaràs, maternitat o l’exercici de drets relacionats amb la condició de ser mare treballadora, la llei preveu la nul·litat de l’acomiadament, la qual cosa implica el dret a ser readmesa i recuperar el seu lloc de treball i els salaris deixats de percebre des de l’acomiadament fins a la readmissió. Així mateix, en cas de ser víctima de conductes discriminatòries o assetjament laboral, la llei preveu la possibilitat de reclamar l’extinció de la relació laboral amb dret a una indemnització equivalent a la prevista per a l’acomiadament improcedent. I, en tots dos casos, acomiadament o extinció, es pot reclamar una indemnització addicional, d’acord amb la vulneració de drets fonamentals, pels danys morals o danys o perjudicis causats. Una altra possible via compatible amb les anteriors és la denúncia a la Inspecció de Treball reclamant que es posi fi a aquesta situació, amb possibles sancions per a l’empresa que exerceixi o permeti aquestes conductes abusives i discriminatòries.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034