+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  L’excedència voluntària, prevista en l’article 46 de l’Estatut dels Treballadors, és un dret de tot / a treballador / a per suspendre el seu contracte de treball durant un període de temps sense necessitat de justificar el motiu, i per a això complir amb un mínim d’antiguitat a l’empresa.

  Per quins motius es pot demanar l’excedència voluntària

  L’excedència voluntària es pot per qualsevol motiu diferent als expressament taxats legalment, com ara per cura de fills o familiars amb discapacitat, o per atendre un càrrec públic. Així doncs, quan el motiu de la sol·licitud d’excedència no respongui a algun dels supòsits previstos legalment, només s’hi pot excedència voluntària.

  És necessari explicar el motiu d’una excedència voluntària?

  No, no cal justificar a l’empresa el motiu de l’excedència, per tant l’empresa no ha de conèixer el motiu d’aquesta excedència. Si bé, cal tenir en compte que aquesta innecessària justificació dels motius no suposa que no hi hagi limitacions, com per exemple, anar a treballar per a una altra empresa que sigui competència de l’empresa a la qual es demana l’excedència, o treballar en qualsevol una altra empresa en cas d’existir un pacte d’exclusivitat amb l’empleadora.

  Liquidació o quitança en demanar l’excedència

  En accedir a una situació d’excedència, el contracte de treball es manté suspès mentre dura aquesta situació, la qual cosa afectarà a aspectes com les vacances i les pagues extres, ja que durant aquest període no es meritarà res per aquests conceptes, com tampoc salaris.

  En principi, l’empresa ha de lliurar al treballador que accedeix a la situació d’excedència una liquidació de parts proporcionals corresponent al meritat fins al dia anterior a l’inici del període d’excedència, incloent el salari del mes en curs, la part proporcional de les pagues extres i les vacances meritades i no gaudides.

  No obstant això, en cas que l’excedència duri pocs mesos dins d’un mateix any, entenem que no seria necessària aquesta liquidació, sinó simplement la / paga / s extra / s s’abonaran reduïda / s en proporció al temps de l’excedència, i el nombre de dies de vacances meritats quedarà reduït en la mateixa proporció.

  Per exemple, si l’excedència durarà 2 mesos (abril i maig), no caldrà realitzar una liquidació, sinó que es descomptarà aquest període a l’efecte de calcular conceptes com els dies de vacances meritats i la / les següent / s paga / s extres.

  En canvi, si l’excedència se sol·licita per 1 any, per exemple de l’1 de maig al 30 d’abril de l’any següent, llavors procedirà que l’empresa lliuri al treballador una liquidació de parts proporcionals corresponent al que s’hagi meritat fins al dia 30 d’abril (dia anterior a l’inici de l’excedència).

  Es pot accedir a l’atur durant l’excedència?

  No, la situació d’excedència no té la consideració de situació legal d’atur. Per tant, no dóna dret a accedir a la prestació per desocupació o atur.

  Pot passar que durant l’excedència, el treballador treballi en una altra empresa amb una altra relació laboral i que es produeixi la seva extinció per acomiadament o una altra causa que doni accés a una situació legal d’atur, podent accedir a la desocupació per aquesta 2ª relació laboral.

  Com sol·licitar l’excedència voluntària

  Per sol·licitar una excedència voluntària el recomanable és que el treballador presenti un escrit sol·licitant l’excedència fent constar les dates d’inici i finalització de la mateixa.

  Tot i que la legislació no disposa cap preavís obligatori, entenem que seria adequat donar un termini de preavís raonable, per exemple de 15 dies, perquè l’empresa pugui tramitar la sol·licitud i donar resposta a la petició.

  Quins requisits s’exigeixen per tenir dret a l’excedència voluntària?

  El treballador haurà de tenir una antiguitat mínima d’un any a l’empresa.

  Quantes vegades es pot demanar l’excedència voluntària?

  En el cas d’haver gaudit d’una excedència voluntària, si es volgués tornar a demanar, han d’haver transcorregut 4 anys des de la finalització de l’anterior.

  ¿Es pot negar l’empresa a concedir l’excedència voluntària?

  L’excedència voluntària està prevista com un dret dels treballadors, de manera que comporta una correlativa obligació dels empresaris a permetre l’exercici d’aquest dret. Per tant, si es demana l’excedència i es compleixen els requisits exigits per a això, l’empresari no pot denegar el gaudi de l’excedència voluntària. Si bé, això no vol dir que pugui haver-hi casos en què sí que hi hagi una negativa de l’empresa.

  En aquests casos, el treballador tindrà la possibilitat d’interposar una demanda contra l’empresa reclamant el seu dret a l’excedència voluntària, però haurà de seguir prestant serveis a l’empresa fins que no es dicti resolució judicial.

  En cas contrari, podria entendre com un abandonament del lloc de treball, amb el consegüent acomiadament disciplinari.

  Durada

  L’Estatut dels Treballadors estableix que la durada serà un mínim de 4 mesos i un màxim de 5 anys. No obstant això, el conveni col·lectiu podrà millorar els límits previstos legalment.

  Efectes

  • Aquest període d’excedència voluntària no computa a efectes d’antiguitat, ni per al càlcul d’una indemnització per acomiadament.
  • És important saber que aquest tipus d’excedència no comporta un dret a la reserva del lloc de treball, sinó només un “dret preferent al reingrés en les vacants d’igual o similar categoria a la seva que hi hagi o es produeixin a l’empresa. “
  • Durant l’excedència, l’empresari no té obligació d’abonar cap salari al treballador, i el treballador no té obligació de prestar serveis a l’empresa.
  • Durant el període de l’excedència, romandrà en vigència el deure del treballador de no treballar en un lloc que pogués incórrer en competència deslleial, és a dir, de la mateixa activitat o similar forma de producció.

  Finalització de l’excedència i sol·licitud de reincorporació laboral

  En el moment que s’acosti el final de l’excedència, el treballador que desitgi reincorporar haurà de realitzar una sol·licitud de reincorporació per escrit, i es podrà trobar amb tres situacions:

  1. Que l’empresa accepti la seva sol·licitud i el treballador es reincorpori a un lloc de treball o un altre similar que estigui d’acord amb el seu grup professional.

   

  1. Que l’empresa accepti la seva sol·licitud però manifesti que no el pot reincorporar en cap lloc de treball per no existir cap vacant en aquest moment, mantenint el treballador el seu dret preferent fins que li trobin sorgeixi una vacant en un lloc de treball.

   

  1. Que l’empresa no accepti la seva sol·licitud i li denegui la seva reincorporació. En aquest cas, podrà entendre que ha estat acomiadat, quedant legitimat per interposar una demanda d’acomiadament contra l’empresari.

   

  Ara bé, si el treballador volgués reincorporar abans que hagués transcorregut el temps total d’excedència, res ho impediria si existís un acord entre les dues parts.

  En cas contrari, l’empresari podria negar-se fins que hagués finalitzat el temps estipulat de l’excedència. De la mateixa manera, tampoc l’empresari pot obligar al treballador a tornar al seu lloc de treball abans de finalitzar el període de la excedeixen

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034