+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  L’Estatut dels treballadors preveu la possibilitat que el treballador pugui sol·licitar l’extinció del contracte de treball per una causa justa. Un d’aquests supòsits és l’extinció del contracte per impagament del salari.

  En què consisteix?

  Es tracta d’un mecanisme de reacció davant de l’incompliment contractual greu per part de l’empresari de la seva obligació de pagament del salari, d’acord amb l’article 50.1.b de l’Estatut dels treballadors.

  Quan un treballador no percep el seu salari de forma reiterada pot demanar l’extinció del contracte tenint dret a una indemnització equivalent a l’acomiadament improcedent: 45 dies de salari per any treballat fins al 12 de febrer de 2012 i 33 dies per any treball des d’aquesta data en endavant.

  ¿Qualsevol impagament habilita al treballador?

  Serà causa d’extinció l’impagament de salaris que no constitueixi un mer retard esporàdic, sinó que tingui una significativa gravetat. En aquest sentit, es requereix que almenys es produeixi l’impagament de tres mensualitats.

  Per saber quines situacions podrien ser causes greus, és millor consultar a un advocat expert en temes laborals.

  Per exemple, seria falta greu el cas que l’empresari porti més d’un any amb impagaments.

  Malgrat tot, hi ha diferents casos, per això s’hauria d’analitzar un per un per poder valorar si corresponen o no a aquest incompliment contractual i si es podrien considerar com prou greus.

  Així mateix, pot ocórrer que una empresa pugui passar per una mala situació econòmica, i en aquest cas hi ha mecanismes legals per intentar fer front a aquest tipus de situacions, i així evitar incompliments que puguin habilitar el treballador a sol·licitar judicialment l’extinció del seu contracte de treball. Per exemple, la modificació de condicions de treball, la suspensió de contractes o reducció de la jornada de treball durant un temps.

  I, en el pitjor dels caos, si una empresa no pot fer front als seus pagaments ordinaris, com poden ser els salaris dels seus treballadors, hauria de declarar-se en concurs de creditors, ja sigui per intentar fer viable l’empresa com per liquidar-la.

  Quins passos s’han de seguir?

  Cal presentar una demanda al Jutjat Social, prèvia presentació d’una papereta de conciliació al centre de conciliacions laborals.

  Primer, se celebrarà la conciliació prèvia davant l’òrgan administratiu competent, on les parts poden assolir o no un acord.

  Si arriben a un acord, finalitzarà el procés.

  Si no és així, l’acta de la conciliació sense acord s’haurà d’aportar al procediment judicial perquè aquest pugui prosseguir.

  Res impedeix realitzar primer la conciliació i posteriorment presentar la demanda amb l’acta de conciliació sense acord, però en la pràctica es guanya temps si es fa de forma simultània.

  És important destacar que el treballador no pot rescindir unilateralment el contracte, sinó que haurà de mantenir viva la relació laboral fins al moment que es dicti sentència, l’efecte serà l’extinció del contracte de treball en la data en què es dicti sentència, ja que sinó podria perdre la indemnització que li correspondria percebre.

  Per tant, un cop s’hagi dictat la sentència a favor del treballador, serà en aquest moment que podrà abandonar el lloc de treball i esperar a rebre aquesta compensació econòmica.

  No obstant això, hi ha casos en què el treballador no percep cap salari des de fa temps i, per poder subsistir, es veu obligat a abandonar el seu lloc de treball per incorporar-se a un altre en què sí li abonaran un salari.

  Doncs bé, en aquests casos, es podria sol·licitar una mesura cautelar perquè el Jutjat eximís al treballador d’acudir al seu lloc de treball, però sense perdre el seu dret a reclamar l’extinció pels incompliments de l’empresari.

  A la pràctica, si el judici s’assenyalava a diversos mesos vista, suposava que el treballador havia de continuar anant al seu lloc de treball sense cobrar el seu salari, llevat que el metge li expedís una baixa mèdica.

  I això generava uns evidents perjudicis econòmics i morals per al treballador.

  No obstant, la jurisprudència ha anat evolucionant flexibilitzant aquest criteri i ampliat aquests supòsits, en permetre també que s’abandoni el lloc de treball quan hi hagi un greu perjudici patrimonial o una pèrdua d’oportunitats professionals (Sentència Sala General del Tribunal Suprem, de 20 de juliol de 2012. També en aquest sentit, Sentències de la Sala 4a del Tribunal Suprem de 2015.10.28 i 2016.02.03).

  Com cal procedir

  En aquest sentit, se li dóna al treballador la facultat d’optar entre exercitar l’acció resolutòria i continuar prestant serveis en el cas s’estarà en el marc de la resolució judicial o deixar de prestar serveis al mateix temps que s’exercita l’acció, assumint en aquest cas el risc que el resultat del procés sigui desfavorable per a ell.

  Aquesta decisió d’abandonar el lloc de treball sempre implicarà un risc, però en molts casos el treballador es troba en una situació tan extrema que no pot fer una altra cosa diferent. És habitual que, havent presentat la papereta de conciliació i la demanda judicial, el treballador que porta mesos sense percebre el seu salari, trobi un nou treball que si li proporcionarà una remuneració.

  En aquests casos, si decideix donar el pas, el més aconsellable és enviar una comunicació fefaent a l’empresa informant que es va a abandonar el lloc de treball sense renúncia a l’acció interposada d’extinció i reclamació de quantitat, així com, informant al Jutjat d’aquesta decisió.

  Serà el Jutge del Social el que decidirà si aquesta decisió d’abandonar el lloc de treball estava justificada en greus perjudicis econòmics o en pèrdua d’oportunitats professionals i, en cas d’entendre que sí, la sentència estimatòria declararia l’extinció a la data d’aquest abandonament del lloc de treball, calculant la indemnització legal a aquesta data.

  En qualsevol cas, mai és fàcil establir en aquests casos el nivell de gravetat de l’incompliment empresarial, de manera que per sol·licitar l’extinció del contracte per impagament de salaris i, si s’escau, decidir si abandonar o no el lloc de treball sense renunciar a la demanda presentada, el més recomanable és comptar amb l’assessorament i assistència d’un advocat expert en l’àrea laboral.

  L’Estatut dels treballadors preveu la possibilitat que el treballador pugui sol·licitar l’extinció del contracte de treball per una causa justa. Un d’aquests supòsits és l’extinció del contracte per impagament del salari.

  En què consisteix?

  Es tracta d’un mecanisme de reacció davant de l’incompliment contractual greu per part de l’empresari de la seva obligació de pagament del salari, d’acord amb l’article 50.1.b de l’Estatut dels treballadors.

  Quan un treballador no percep el seu salari de forma reiterada pot demanar l’extinció del contracte tenint dret a una indemnització equivalent a l’acomiadament improcedent: 45 dies de salari per any treballat fins al 12 de febrer de 2012 i 33 dies per any treball des d’aquesta data en endavant.

  ¿Qualsevol impagament habilita al treballador?

  Serà causa d’extinció l’impagament de salaris que no constitueixi un mer retard esporàdic, sinó que tingui una significativa gravetat. En aquest sentit, es requereix que almenys es produeixi l’impagament de tres mensualitats.

  Per saber quines situacions podrien ser causes greus, és millor consultar a un advocat expert en temes laborals. Per exemple, seria falta greu el cas que l’empresari porti més d’un any amb impagaments.

  Malgrat tot, hi ha diferents casos, per això s’hauria d’analitzar un per un per poder valorar si corresponen o no a aquest incompliment contractual i si es podrien considerar com prou greus.

  Així mateix, pot ocórrer que una empresa pugui passar per una mala situació econòmica, i en aquest cas hi ha mecanismes legals per intentar fer front a aquest tipus de situacions, i així evitar incompliments que puguin habilitar el treballador a sol·licitar judicialment l’extinció del seu contracte de treball.

  Per exemple, la modificació de condicions de treball, la suspensió de contractes o reducció de la jornada de treball durant un temps. I, en el pitjor dels caos, si una empresa no pot fer front als seus pagaments ordinaris, com poden ser els salaris dels seus treballadors, hauria de declarar-se en concurs de creditors, ja sigui per intentar fer viable l’empresa com per liquidar-la.

  Quins passos s’han de seguir?

  Cal presentar una demanda al Jutjat Social, prèvia presentació d’una papereta de conciliació al centre de conciliacions laborals.

  Primer, se celebrarà la conciliació prèvia davant l’òrgan administratiu competent, on les parts poden assolir o no un acord. Si arriben a un acord, finalitzarà el procés.

  Si no és així, l’acta de la conciliació sense acord s’haurà d’aportar al procediment judicial perquè aquest pugui prosseguir.

  Res impedeix realitzar primer la conciliació i posteriorment presentar la demanda amb l’acta de conciliació sense acord, però en la pràctica es guanya temps si es fa de forma simultània.

  És important destacar que el treballador no pot rescindir unilateralment el contracte, sinó que haurà de mantenir viva la relació laboral fins al moment que es dicti sentència, l’efecte serà l’extinció del contracte de treball en la data en què es dicti sentència, ja que sinó podria perdre la indemnització que li correspondria percebre.

  Per tant, un cop s’hagi dictat la sentència a favor del treballador, serà en aquest moment que podrà abandonar el lloc de treball i esperar a rebre aquesta compensació econòmica.

  No obstant això, hi ha casos en què el treballador no percep cap salari des de fa temps i, per poder subsistir, es veu obligat a abandonar el seu lloc de treball per incorporar-se a un altre en què sí li abonaran un salari. Doncs bé, en aquests casos, es podria sol·licitar una mesura cautelar perquè el Jutjat eximís al treballador d’acudir al seu lloc de treball, però sense perdre el seu dret a reclamar l’extinció pels incompliments de l’empresari.

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034