L’Estatut dels treballadors preveu la possibilitat que el treballador pugui sol·licitar l’extinció del contracte de treball per una causa justa. Un d’aquests supòsits és l’extinció del contracte per impagament del salari.

En què consisteix?

Es tracta d’un mecanisme de reacció davant de l’incompliment contractual greu per part de l’empresari de la seva obligació de pagament del salari, d’acord amb l’article 50.1.b de l’Estatut dels treballadors. Quan un treballador no percep el seu salari de forma reiterada pot demanar l’extinció del contracte tenint dret a una indemnització equivalent a l’acomiadament improcedent: 45 dies de salari per any treballat fins al 12 de febrer de 2012 i 33 dies per any treball des d’aquesta data en endavant.

Qualsevol impagament habilita al treballador?

Serà causa d’extinció l’impagament de salaris que no constitueixi un mer retard esporàdic, sinó que tingui una significativa gravetat. En aquest sentit, es requereix que almenys es produeixi l’impagament de tres mensualitats.

Per saber quines situacions podrien ser causes greus, és millor consultar a un advocat expert en temes laborals. Per exemple, seria falta greu el cas que l’empresari porti més d’un any amb impagaments. Malgrat tot, hi ha diferents casos, per això s’hauria d’analitzar un per un per poder valorar si corresponen o no a aquest incompliment contractual i si es podrien considerar com a prou greus.

Així mateix, pot ocórrer que una empresa pugui passar per una mala situació econòmica, en aquest cas hi ha mecanismes legals per tractar de fer front a aquest tipus de situacions, i així evitar incompliments que puguin habilitar el treballador a sol·licitar judicialment l’extinció del seu contracte de treball. Per exemple, la modificació de condicions de treball, la suspensió de contractes o reducció de la jornada de treball durant un temps. I, en el pitjor dels caos, si una empresa no pot fer front als seus pagaments ordinaris, com poden ser els salaris dels seus treballadors, hauria de declarar-se en concurs de creditors, ja sigui per intentar fer viable l’empresa com per liquidar-la.

Quins passos s’han de seguir?

Cal presentar una demanda al Jutjat Social, prèvia presentació d’una papereta de conciliació al centre de conciliacions laborals. Primer, se celebrarà la conciliació prèvia davant l’òrgan administratiu competent, on les parts poden assolir o no un acord. Si arriben a un acord, finalitzarà el procés. Si no és així, l’acta de la conciliació sense acord s’haurà d’aportar al procediment judicial perquè aquest pugui prosseguir. Res impedeix realitzar primer la conciliació i posteriorment presentar la demanda amb l’acta de conciliació sense acord, però en la pràctica es guanya temps si es fa de forma simultània. És important destacar que el treballador no pot rescindir unilateralment el contracte, sinó que haurà de mantenir viva la relació laboral fins al moment que es dicti sentència, l’efecte serà l’extinció del contracte de treball en la data en què es dicti sentència, ja que sinó podria perdre la indemnització que li correspondria percebre.

Per tant, un cop s’hagi dictat la sentència a favor del treballador, serà en aquest moment quan podrà abandonar el lloc de treball i esperar a rebre la compensació econòmica.

No obstant això, hi ha casos en què el treballador no percep cap salari des de fa temps i, per poder subsistir, es veu obligat a abandonar el seu lloc de treball per incorporar-se a un altre en què sí li abonaran un salari. Doncs bé, en aquests casos, es podria sol·licitar una mesura cautelar perquè el Jutjat eximís al treballador d’acudir al seu lloc de treball, però sense perdre el seu dret a reclamar l’extinció pels incompliments de l’empresari.