+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  (actualitzat el 22 de febrer de 2022)

  Què és el FOGASA?

  El Fons de Garantia Salarial (FOGASA) és un organisme autònom de caràcter-ter administratiu i adscrit al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

  Es va crear el 1976 a través de l’article 31 de la Llei 16/1976 amb l’objectiu de ser una garantia de salaris per als treballadors que es trobin en la situació que l’ocupador hagi estat declarat insolvent. A dia d’avui també dóna suport i protecció a empreses que es trobin en situació de crisi i que responguin a unes determinades característiques.

  Com funciona el Fons de Garantia Salarial?

  El FOGASA té caràcter estatal però funciona a través de les seves delegacions provincials.

  A nivell d’operativa, el seu funcionament és el següent: Quan rep una sol·licitud de prestació, inicia un expedient que bàsicament consisteix a verificar si està tota la documentació legalment exigida i si es compleixen els requisits que donen dret a la persona sol·licitant a percebre la prestació sol·licitada. Abans de resoldre l’expedient pot requerir que se solucioni algun defecte consistent a aportar algun document que hi falti. Finalment, dicta una resolució que pot reconèixer o denegar la prestació sol·licitada. En cas de no estar conforme amb la resolució, el sol·licitant disposa d’un termini de 2 mesos per presentar demanda als Jutjats Socials impug-nant la Resolució de FOGASA.

  Qui són les persones beneficiàries de FOGASA?

  – Treballadors per compte d’altri amb relació laboral ordinària.

  – Esportistes professionals que es troben en situació de relació la-boral de caràcter especial.

  – Treballadors que es dediquen a la intervenció en operacions mercantils-les sense assumir els riscos de les mateixes.

  – Treballadors vinculats a alguna relació laboral de caràcter especial que no s’hagi descrit anteriorment i que quedin recollides en el Es-tatut dels Treballadors.

  En canvi, no es podran beneficiar d’això aquelles persones que treballin com a empleats al servei de la llar familiar o aquells que siguin socis treballadors de cooperatives de treball associat, incloent-se aquelles cooperatives d’ex-plotació comunitària de la terra.

  Quins conceptes garanteix FOGASA?

  El FOGASA garanteix salaris incloent pagues extraordinàries, salaris de tramitació meritats en un procediment judicial d’acomiadament, quan les empreses deutores siguin declarades judicialment en situació d’insolvència o en concurs de creditors.

  Així mateix, garanteix el pagament d’indemnitzacions d’acomiadament individual o col-lectiu (ERO), d’extinció per l’article 50 de l’Estatut dels Treballadors, per finalització de contracte temporal quan legalment estigui prevista indemnització-ció.

  Quins límits s’estableixen?

  En primer lloc, hi ha un límit màxim quant a l’import salarial que serveix de base per calcular tant els salaris com les indemnitzacions, que és el doble del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

  Quant paga FOGASA el 2022?

  Per a l’any 2022, el Salari Mínim Interprofessional s’ha mantingut igual que el 2021, sens perjudici que aviat s’actualitzi amb efectes retroactius a 01/01/2022.
  Per tant, de moment, hem de partir d’un SMI diari de 37,46€. A efectes de FOGASA, la llei fixa com a límit de salari diari el doble del SMI diari: 74,92 €.

  I quant a salaris, el límit màxim és de 120 dies. Per tant, el màxim que pot pagar el FOGASA en concepte de salaris són 8.990,40 € (74,92 € x 120 dies).

  Pel que fa a indemnitzacions, a més del límit de salari diari (doble del SMI = 74,92 €), hi ha un límit màxim comú a qualsevol tipus d'indemnització consistent a l'import equivalent a una anualitat de salari. Per tant, el 2021, l'import màxim que es podia abonar FOGASA en concepte d'indemnització era de 27.345,80 €.

  En cas que la indemnització derivi d’un acomiadament per causes objectives declarat procedent, el límit serà de 20 dies per any de servei, amb el límit d’una anualitat de salari abans indicat. En canvi, en els altres casos com a acomiadament improcedent o extinció sobre la base de l’art. 50 ET (33 per any i 45 dies per períodes anteriors al 12/02/2012), el límit per a FOGASA és de 30 dies per any de servei, respectant els límits del doble del SMI i d’una anualitat de salari.

   

  Quins conceptes queden excloses de protecció per Fogasa?

  Està exclosa qualsevol indemnització diferent de les expressament previstes dins de la seva cobertura. Així mateix, està exclosa qualsevol indemnització que hagi estat acordada en conciliació administrativa o document privat, amb l’única excepció d’indemnitzacions acordades en un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) i amb algunes limitacions.

  També està exclòs de la garantia de Fogasa, tot concepte de naturalesa extrasalarial, com ara plus transport, dietes, complement d’incapacitat temporal, etc.

  Com es tramiten les seves prestacions?

  El procediment s’inicia presentant una sol·licitud de prestació al Fons de Garantia Salarial, que l’ha de presentar la persona interessades o bé algú apoderat per aquesta, com per exemple, el seu advocat. Un cop rebuda la soliitud, Fogasa incoarà un expedient i l’haurà de resoldre dins un termini màxim de 3 mesos, disposant d’un termini addicional de 10 dies per notificar-ho a la persona interessada.

  Com em puc posar en contacte amb FOGASA?

  En principi, a cada província hi ha una seu de FOGASA amb un telèfon d'atenció. Sivbé, per realitzar qualsevol tràmit, cal sol·licitar cita prèvia, o fer-ho per mitjansvtelemàtics amb certificat electrònic.

  On es presenten les sol·licituds?

  Si la sol·licitud es presenta directament per la persona interessada pot fer-ho de forma presencial a la seu de Fogasa que correspongui a la seva província mitjançant el formulari en paper, o bé per via telemàtica mitjançant un certificat electrònic. Si la sol·licitud es presenta per algun professional actuant en nom de l’interessat, haurà de fer-ho obligatòriament per via telemàtica. Aquesta segun-dóna via té l’avantatge que fa molt més curt tot el procés ja que en introduir les dades a la seu electrònica, el personal de Fogasa només haurà de revisar les dades i documents aportats, i no haurà de introduir-los amb el temps que això comporta. Així mateix, les notificacions electròniques es reben-ben de forma immediata mitjançant avisos per descarregar-les, mentre que en format paper les notificacions triguen uns dies fins a arribar al seu destinatari.

  Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

  Per a això cal aportar, juntament amb la sol·licitud, una sèrie de documentació-ció:

  – Fotocòpia del DNI (o NIE). Si es prefereix, es pot obviar aquest pas si s’autoritza la comprovació de les dades en els fitxers del Ministeri d’In-terior perquè el funcionari pugui fer la comprovació de signatura co-nent. Si és un apoderat qui ho demana, es podrà presentar mitjançant poder notarial, document privat d’apoderament amb forma legitimada per notari o mitjançant un poder formalitzat davant el funciona-ri públic del propi FOGASA.

  Documentació judicial:

  1. a) Procediment en Jutjat Social: Sentència i, si escau, Auto d’extinció de la relació laboral. Acte d’inici de l’execució i Decret de declaració d’insolvència de l’empresa.
  2. b) Concurs de creditors a Jutjat Mercantil: Acte de declaració de concurs; Certificat emès pel / per la Administrador / a Concursal dels crèdits que es deuen a la persona interessada; i, si escau, Acte de extinció del la relació laboral dictada pel Jutjat mercantil.

  Quin és el termini de sol·licitud?

  El termini per presentar la sol·licitud és d’un any de prescripció a partir de:

  1. a) Procediment en Jutjat Social: La data de fermesa del Decret que declara-re la insolvència de l’empresa.
  2. b) Concurs de creditors a Jutjat Mercantil: La data de finalització del concurs de creditors.

  Com es paga la prestació?

  L’expedient tramitat per Fogasa finalitza amb una resolució en la qual s’indica quines quantitats i per quins conceptes es reconeixen a la persona interessa-da, i s’acorda el pagament de les mateixes al compte bancari que s’hagi indi-cat en la sol·licitud , que pot ser del mateix interessat o bé de la persona a qui hagi atorgat poders per a realitzar el tràmit amb facultats de cobrament.

  Quan es triga a cobrar del Fons de Garantia Salarial?

  Legalment, disposa d’un termini màxim de 3 mesos per resoldre i fer el pagament de la prestació sol·licitada. Segons la jurisprudència del Tribunal Suprem, en cas de sobrepassar aquest termini, FOGASA estarà obligat a pagar la totalitat del deute impagat per insolvència de l’empresa que consti reconeguda a la resolució judicial, sense que siguin aplicables els límits legals de pagament.

  Com puc saber quan em pagarà FOGASA?

  No és una dada que es pugui saber amb certesa. L’única cosa seguir és que el termini màxim legal per dictar resolució i pagar és de 3 mesos, però a la pràctica el pagament sol demorar-se una o dues setmanes després de dictar-se la resolució.

  Com calcular el que cobraré de FOGASA 2022?

  Per calcular allò que es percebrà de FOGASA no és complicat. En cas d'una indemnització, cal veure si el salari diari que consta reconegut judicialment és superior al doble de l'SMI previst per a l'any que sigui aplicable.

  • Indemnització per acomiadament:
   Si és una indemnització per acomiadament objectiu, FOGASA pagarà 20 dies per any de servei amb un límit de salari anual, pel salari reconegut si és inferior al doble de l'SMI, o en cas que sigui superior, pel doble de l’SMI. Per tant, si no se supera el doble de l’SMI, FOGASA pagarà la indemnització completa.

  Si és una indemnització per acomiadament objectiu, FOGASA pagarà 30 dies per any de servei amb un límit de salari anual, pel salari reconegut si és inferior al doble de l'SMI, o en cas que sigui superior, pel doble de l’SMI. Per tant, en tot cas, FOGASA
  difícilment pagarà la indemnització completa, ja que de 33 dies per any es reduirà a 30 dies per any. I si és una persona amb antiguitat anterior al 12/02/2012 (45 dies per any), la reducció serà més important.

  • Quantitats salarials: Hi ha un límit màxim de 120 dies de salari. Per tant, si els salaris impagats corresponen a un període superior es veuran minorats fins a aquest nombre de dies de salari. Si el salari diari reconegut és inferior al doble de l’SMI, aquest serà el salari diari reconegut per FOGASA. En cas que sigui superior, quedarà limitat al doble de l’SMI de l’any que correspongui.

  Quant paga el FOGASA en cas de concurs de creditors?

  En cas que hi hagi un reconeixement de crèdits per l'administració concursal, FO-GASA pagarà aquests crèdits, amb aquestes.

  Què paga el FOGASA en cas d’insolvència de l’empresa?

  De fet, FOGASA només paga quan hi ha insolvència de l’empresa o empresari empleador. La insolvència es pot donar quan el Jutjat Social que tramita el procediment d’Execució, després de realitzar les gestions d’esbrinament patrimonial oportunes sense trobar res a embargar, dicta un decret declarant la insolvència empresarial. Així mateix, quan l’empresa es troba en un concurs de creditors, s’entén que està en situació d’insolvència i l’administració concursal emet un certificat reconeixent els crèdits a favor de la persona treballadora, i li lliura el mateix per poder aportar-ho junt amb la sol·licitud presentada a FO-GASA.

  El que pagarà FOGASA seran salaris i indemnització, amb els límits legals abans explicats.

  Quant triga a pagar FOGASA Des de resolució aprovatòria de la prestació?

  Actualment, a la pràctica, la resolució de l’expedient es produeix aproximadament en un mes, i el pagament efectiu se sol demorar una setmana o dues més.

  Com es finança FOGASA?

  El Fons de Garantia Salarial es finança gràcies a:

  – Cotitzacions tant d’empreses públiques com privades que tinguin a treballadors per compte d’altri.

  – Quantitats obtingudes per subrogació del treballador.

  – Rendes o fruit del seu patrimoni o del Patrimoni de l’Estat que estigui adscrit al FOGASA.

  – I altres fuetes previstes legalment.

  A la pàgina web del Fons de Garantia Salarial, citada al principi d’aquest ar-tículo, es pot trobar més informació al respecte. Així mateix, inclou dades estadístiques i memòries anuals. En l’apartat d’estadístiques, per exemple, es pot veure la quantitat acumulada amb anys i una comparativa entre comunitats-autònomes. Finalment, hi ha un apartat de Preguntes i respostes més freqüents, amb continguts molt útils.

  Quin és el CIF del FOGASA?

  El CIF de FOGASA és el Q2819014H. Tot i que és una dada que no cal conèixer per reclamar prestacions, ni per afegir com a part demandada a FOGASA en un procediment judicial.

  Què és FOGASA en una nòmina?

  Quan veiem que a la nòmina o rebut de salari apareix un concepte anomenat“FOGASA”, es refereix a una aportació que l'empresa realitza com a cotització destinada a finançar aquest organisme, que consisteixen el 0,20% de la base reguladora de cada treballador.

  Qui aporta les quotes al Fons de Garantia Salarial?

  Com explicàvem a l’apartat anterior, són les quotes de les empreses per cada treballador/a contractat/da les que financen aquest organisme, cosa que després es tradueix en les partides pressupostàries que el Govern de l’Estat destina al Fons de Garantia Salarial.

  ¿Abonades les prestacions, el FOGASA es dirigeix ​​en reclamació i repetició enfront de l’empresa deutora?

  Un cop abonades les quantitats reconegudes a la persona interessada, Fogasa se subroga en la posició que aquesta persona tingui en l’Execució judicial del Jutjat Social, o bé, en el Concurs de creditors del Jutjat Mercantil, tal manera que si s’obtenen quantitats en el procediment judicial, amb posteriori-tat al pagament de Fogasa, aquest organisme podrà reemborsar la part que li correspongui en la proporció que la quantitat abonada per aquest suposi dins de la quantia executada o del concurs.

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034