Incapacitat permanent (modalitat contributiva): Graus d’ invalidesa.

Incapacitat Permanent Parcial per a la professió habitual:

És aquella que, sense assolir el grau de total, impedeixi al treballador realitzar les tasques fonamentals de la professió habitual, i ocasioni un  descens del seu rendiment normal per a la seva professió del 33% o més.

Dóna lloc a una indemnització d’un preu fet la quantia de la qual s’ estableix en 24 mensualitats de la base reguladora.

Incapacitat Permanent Total per a la professió habitual:

És aquella que impedeix al treballador la realització de totes o de les tasques fonamentals de la professió habitual, però no li impedeix la realització d’altres professions.

Dóna lloc a una pensió vitalícia equivalent al 55% de la base de reguladora, i que pot arribar a ser del 75% per a treballadors de més de 55 anys d’edat quan, pel fet de no tenir una preparació especialitzada i/o per circumstàncies sòcio-laborals del lloc de residència, es presumeixi molt difícil l’obtencion d’una ocupació diferent de la seva professió habitual.

En cas que la Incapacitat derivi d’accident de treball, amb responsabilitat de l’empresa en aquest, podrà imposar-se a l’empresa un recàrrec d’entre el 30% i el 50% sobre l’import de la pensió, que suposarà un complement a la pensió.

La pensió pot ser substituïda per una quantitat a preu fet en els següents casos:

  • El treballador sigui menor de 60 anys.
  • Ho sol·liciti dins dels 3 anys posteriors al reconeixement del dret a la Incapacitat Permanent.
  • Les Lesions que hagin determinat la Incapacitat Permanent s’entengui que són susceptibles de modificació que donés lloc a revisions de la Incapacitat Permanent.
  • Que el beneficiari realitzi activitats per compte propi o aliè, o bé acrediti que la indemnització s’ invertirà en preparar o desenvolupar noves fonts d’ingressos com a autònom, i demostri tenir aptitud suficient per exercir aquesta activitat.

L’import de l’esmentada indemnització oscil·larà entre les 12 mensualitats de base reguladora per als qui tinguin 59 anys i de 84 mensualitats pels menors de 54 anys, amb una escala que preveu un increment de 12 mensualitats menys per cada any de més edat (54 anys = 72 mensualitats; 55 anys = 60 mensualitats; …).

Un cop complerts els 60 anys, el beneficiari passarà a percebre la pension reconeguda inicialment més les revaloritzacions corresponents.

Incapacitat Permanent Absoluta per a tot treball:

És aquella que impedeix al treballador la realització de tota professió o ofici. Dona lloc a una pensió vitalícia equivalent al 100% de la base de reguladora. En cas que la incapacitat derivi d’accident de treball, amb responsabilitat de l’empresa en aquest, podrà imposar-se a l’empresa un recàrrec d’entre el 30% i el 50% sobre l’import de la pensió, que suposarà un complement a la pensió.

Gran invalidesa:

És aquella en què el treballador afecte a una incapacitat permanent, requereixi ajuda d’una altra persona per dur a terme les tasques més bàsiques de la seva vida,  tals com vestir-se, desplaçar-se i menjar.

Dóna lloc a una pensió per l’import que correspongui a la pensió que correspongui per incapacitat permanent i total o absoluta, més un complement. L’import del complement serà el resultat de sumar el 45% de la base de cotització de mínima vigent pel règim generali el 30% de la última base reguladora del treballador.

INCAPACITAT PERMANENT DE TREBALLADORS AUTÒNOMS:

Els treballadors autònoms tenen reconeguda la prestació per Incapacitat Permanent en els mateixos termes que pels treballadors en règim general, però amb algunes particularitats:

Han de tenir cobertes les contingències professionals (accident de treball o malaltia professional) i s’hagin acollit a la cobertura d’incapacitat temporal.

GRADUS D’ INVALIDESA:

Incapacitat Permanent Parcial:

Si és per contingències comunes, no està coberta.

Si es per contingències professionals, ha de impedir-li la realització de les tasques fonamentals de la seva professió i, a més a més, ocasionar una disminució del rendiment normal de la seva professió del 50% o més.

Incapacitat Permanent Parcial:

Dóna lloc la pensió prevista pels treballadors del Règim General, però podrà incrementar-se en un 20% si el treballador autònom té 55 anys o més i ho sol·licita expressament, i no exerceix cap activitat retribuïda per compte d’altri o per compte propi que doni lloc a la seva alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social; I que no sigui titular d’explotació agraria o pesquera, ni de d’un establiment mercantil com a propietari, arrendatari, usufructuari o similar.

La pensió pot ser substituïda per una quantitat del preu fet si el treballador autònom així ho sol·licita.


Truca’ns i t’ajudarem 93 531 30 34