+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Incapacitat Permanent Gran Invalidesa

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Què és la incapacitat permanent Gran Invalidesa

  És aquell grau d’Incapacitat Permanent que s’atorga a un treballador quan pateix pèrdues anatòmiques o funcionals a causa de les quals necessita ajuda de 3a persona per a la realització dels actes bàsics de la vida diària (com és per vestir-se, menjar, dutxar-se, desplaçar-se , entre d’altres).

  Aquest tipus de pensió pot derivar tant de contingència comuna com contingència professional.

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit.
  Compte amb Marben Advocats i despreocupa’t

  On està prevista la Gran Invalidesa?

  Aquest tipus d’incapacitat permanent està previst a l’article 193 i següents del Reial decret legislatiu, per la qual s’aprova la Llei general de la Seguretat Social, en relació amb el que recull la disposició transitòria 26a d’aquesta mateixa llei.

  Requisits

  • No tenir l’edat de jubilació (65 o 67 anys depèn els anys cotitzats durant la nostra vida laboral).
  • Trobar-se afiliat i en situació d’alta o en situació d’assimilada a l’alta en situació de no alta.

  En aquest grau d’incapacitat permanent es permet que el treballador hi accedeixi -a diferència que el que passa amb la resta de graus d’incapacitat permanent- des d’una situació de no alta, essent l’única diferència entre aquestes situacions, els períodes de cotització que s’exigeixen, ja que, en cadascuna són diferents, tal com veurem a continuació.

  Haver cotitzat, amb caràcter previ un temps mínim que és diferent segons l’edat del treballador en el moment de sol·licitar la prestació d’incapacitat permanent en grau de Gran Invalidesa:

  Si deriva de situació d’alta o assimilada a l’alta:

  • Si sou menors de 31 anys:

  La normativa només exigeix ​​que el treballador compleixi un període genèric de cotització que suposa haver cotitzat 1/3 part del període transcorregut entre la data en què va fer 16 anys i el moment en què s’inicia la sol·licitud d’incapacitat permanent.

  • Si el treballador té 31 anys o més:

  En aquest cas concret, la llei exigeix ​​que el treballador compleixi un període genèric i específic de cotització:

  • Període genèric de cotització: haver cotitzat 1/4 del comunicat del temps transcorregut entre la data en què el treballador va fer els 20 anys i el moment en què s’inicia la sol·licitud d’incapacitat permanent, amb un mínim, en tot cas, de 5 anys.
  • Període específic de cotització: haver cotitzat 1/5 part del resultat obtingut en el període genèric de cotització, havent d’estar la mateixa compresa en els darrers 10 anys anteriors al moment en què es presenta la sol·licitud d’incapacitat permanent.

  Si deriva de situació de no alta:

  • S’exigeix ​​un període genèric de cotització al treballador, consistent que aquest hagi cotitzat un total de 15 anys al llarg de la seva vida laboral.
  • S’exigeix ​​un període específic de cotització al treballador, consistent a haver cotitzat 3 anys dins dels darrers 10 anys cotitzats anteriors al moment en què es presenta la sol·licitud d’incapacitat permanent.

  Cal esmentar el fet que, si la incapacitat permanent deriva de contingències professionals –accident no laboral o malaltia comuna–, no s’exigeix ​​període previ de cotització.

  Quantia i Abonament de la prestació

  Aquest tipus de pensió dóna lloc a una pensió vitalícia equivalent a l’import que correspongui per la pensió d’incapacitat permanent absoluta, més un complement. L’import del complement serà el resultat de sumar el 45% de la base mínima de cotització vigent en el moment del fet causant i el 30% de la darrera base de cotització del treballador.

  En cas que la incapacitat derivi d’accident de treball, amb responsabilitat de l’empresa, es pot imposar a l’empresa un recàrrec d’entre el 30% i el 50% sobre l’import de la pensió, que suposarà un complement a la pensió .

  En cas que la pensió derivi de contingència comuna -malaltia comuna o accident no laboral-, l’encarregat d’abonar la pensió d’incapacitat permanent serà l’INSS.

  Tot i això, si la pensió d’incapacitat permanent deriva de contingència professional -accident de treball o malaltia professional- l’encarregat d’abonar-la serà la Mútua d’Accident de Treball i Malalties Professionals de l’empresa.

  Durada de la prestació

  Aquest tipus de pensió per incapacitat permanent és vitalícia. No obstant això, es pot veure suspesa i, fins i tot, arribar a ser extingida.

  Les causes de suspensió poden ser les següents:

  • Per haver realitzat el pensionista una actuació fraudulenta per aconseguir la pensió d’incapacitat permanent o conservar-la
  • Si aquesta incapacitat deriva o s’agreuja per una actuació temerària del propi pensionista
  • Si el pensionista rebutja o abandona els tractaments mèdics sense causa raonable

  Les causes d’extinció poden ser les següents:

  • Per revisió de la pensió d’incapacitat permanent
  • Perquè el treballador accedeix a cobrar la pensió de jubilació
  • Per mort del beneficiari

  Especialitats amb el Règim Especial de Treballadors Autònoms

  En el cas dels treballadors autònoms es pot reconèixer aquesta mateixa prestació en idèntics termes que en el cas dels treballadors adscrits al règim general de la Seguretat Social, però amb algunes particularitats:

  • L’autònom haurà de tenir coberta les contingències professionals –accident de treball o malaltia professional-.
  • Acollir-se a la cobertura d’incapacitat temporal.
  Altres serveis
  T'AJUDEM
  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Email
  info@marbenabogados.com
  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc

  La indemnización por daños morales en despido nulo

  La indemnització per danys morals en l’acomiadament nul

  Quan un acomiadament és declarat nul, la conseqüència legalment prevista és la readmissió de la persona treballadora al seu lloc de treball i en les mateixes condicions en què estava, o bé, en què li corresponen legalment. Com ja expliquem al nostre article Acomiadament nul per vulneració de la garantia d’indemnitat, dins de les causes que provoquen la declaració nul·litat d’un acomiadament hi ha quan

  Leer más »
  dos pensiones de incapacidad permanente

  ¿Es poden cobrar dues pensions d’incapacitat permanent?

  Tal com estableix la mateixa Llei General de la Seguretat Social, SÍ és compatible cobrar dues pensions d’incapacitat permanent, sempre que les mateixes derivin de règims de la Seguretat Social diferents. Perquè es pugui donar aquest succés, cal que el treballador hagi cotitzat en dos règims diferents de la Seguretat Social i que tingui limitacions funcionals per a aquestes dues professions. Un exemple típic i

  Leer más »
  pension permanente compatible con otras ayudas

  ¿És compatible el cobrament d’una pensó d’incapacitat permanent amb ajudes o altre tipus de pensions?

  Tal com hem exposat en altres articles, la pensió d’incapacitat permanent és aquella paga vitalícia que l’Estat -en aquest cas concret l’INSS– concedeix a aquells treballadors per la impossibilitat que tenen per poder exercir la seva professió habitual o qualsevol tipus de activitat laboral. Per tant, aquesta pensió es pot comparar amb el salari que un treballador –sense tenir limitacions funcionals– pugui arribar a percebre.

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 0 / 5. Vote count: 0

  No votes so far! Be the first to rate this post.

  935 313 034