+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Incapacitat Permanent Gran Invalidesa

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Què és la incapacitat permanent Gran Invalidesa

  És aquell grau d’Incapacitat Permanent que s’atorga a un treballador quan pateix pèrdues anatòmiques o funcionals a causa de les quals necessita ajuda de 3a persona per a la realització dels actes bàsics de la vida diària (com és per vestir-se, menjar, dutxar-se, desplaçar-se , entre d’altres).

  Aquest tipus de pensió pot derivar tant de contingència comuna com contingència professional.

  abogados incapacidades barcelona

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit.
  Compte amb Marben Advocats i despreocupa’t

  On està prevista la Gran Invalidesa?

  Aquest tipus d’incapacitat permanent està previst a l’article 193 i següents del Reial decret legislatiu, per la qual s’aprova la Llei general de la Seguretat Social, en relació amb el que recull la disposició transitòria 26a d’aquesta mateixa llei.

  Requisits

  • No tenir l’edat de jubilació (65 o 67 anys depèn els anys cotitzats durant la nostra vida laboral).
  • Trobar-se afiliat i en situació d’alta o en situació d’assimilada a l’alta en situació de no alta.

  En aquest grau d’incapacitat permanent es permet que el treballador hi accedeixi -a diferència que el que passa amb la resta de graus d’incapacitat permanent- des d’una situació de no alta, essent l’única diferència entre aquestes situacions, els períodes de cotització que s’exigeixen, ja que, en cadascuna són diferents, tal com veurem a continuació.

  Haver cotitzat, amb caràcter previ un temps mínim que és diferent segons l’edat del treballador en el moment de sol·licitar la prestació d’incapacitat permanent en grau de Gran Invalidesa:

  Si deriva de situació d’alta o assimilada a l’alta:

  • Si sou menors de 31 anys:

  La normativa només exigeix ​​que el treballador compleixi un període genèric de cotització que suposa haver cotitzat 1/3 part del període transcorregut entre la data en què va fer 16 anys i el moment en què s’inicia la sol·licitud d’incapacitat permanent.

  • Si el treballador té 31 anys o més:

  En aquest cas concret, la llei exigeix ​​que el treballador compleixi un període genèric i específic de cotització:

  • Període genèric de cotització: haver cotitzat 1/4 del comunicat del temps transcorregut entre la data en què el treballador va fer els 20 anys i el moment en què s’inicia la sol·licitud d’incapacitat permanent, amb un mínim, en tot cas, de 5 anys.
  • Període específic de cotització: haver cotitzat 1/5 part del resultat obtingut en el període genèric de cotització, havent d’estar la mateixa compresa en els darrers 10 anys anteriors al moment en què es presenta la sol·licitud d’incapacitat permanent.

  Si deriva de situació de no alta:

  • S’exigeix ​​un període genèric de cotització al treballador, consistent que aquest hagi cotitzat un total de 15 anys al llarg de la seva vida laboral.
  • S’exigeix ​​un període específic de cotització al treballador, consistent a haver cotitzat 3 anys dins dels darrers 10 anys cotitzats anteriors al moment en què es presenta la sol·licitud d’incapacitat permanent.

  Cal esmentar el fet que, si la incapacitat permanent deriva de contingències professionals –accident no laboral o malaltia comuna–, no s’exigeix ​​període previ de cotització.

  Quantia i Abonament de la prestació

  Aquest tipus de pensió dóna lloc a una pensió vitalícia equivalent a l’import que correspongui per la pensió d’incapacitat permanent absoluta, més un complement. L’import del complement serà el resultat de sumar el 45% de la base mínima de cotització vigent en el moment del fet causant i el 30% de la darrera base de cotització del treballador.

  En cas que la incapacitat derivi d’accident de treball, amb responsabilitat de l’empresa, es pot imposar a l’empresa un recàrrec d’entre el 30% i el 50% sobre l’import de la pensió, que suposarà un complement a la pensió .

  En cas que la pensió derivi de contingència comuna -malaltia comuna o accident no laboral-, l’encarregat d’abonar la pensió d’incapacitat permanent serà l’INSS.

  Tot i això, si la pensió d’incapacitat permanent deriva de contingència professional -accident de treball o malaltia professional- l’encarregat d’abonar-la serà la Mútua d’Accident de Treball i Malalties Professionals de l’empresa.

  Durada de la prestació

  Aquest tipus de pensió per incapacitat permanent és vitalícia. No obstant això, es pot veure suspesa i, fins i tot, arribar a ser extingida.

  Les causes de suspensió poden ser les següents:

  • Per haver realitzat el pensionista una actuació fraudulenta per aconseguir la pensió d’incapacitat permanent o conservar-la
  • Si aquesta incapacitat deriva o s’agreuja per una actuació temerària del propi pensionista
  • Si el pensionista rebutja o abandona els tractaments mèdics sense causa raonable

  Les causes d’extinció poden ser les següents:

  • Per revisió de la pensió d’incapacitat permanent
  • Perquè el treballador accedeix a cobrar la pensió de jubilació
  • Per mort del beneficiari

  Especialitats amb el Règim Especial de Treballadors Autònoms

  En el cas dels treballadors autònoms es pot reconèixer aquesta mateixa prestació en idèntics termes que en el cas dels treballadors adscrits al règim general de la Seguretat Social, però amb algunes particularitats:

  • L’autònom haurà de tenir coberta les contingències professionals –accident de treball o malaltia professional-.
  • Acollir-se a la cobertura d’incapacitat temporal.
  Altres serveis
  T'AJUDEM
  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Email
  info@marbenabogados.com
  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc

  Acomiadament disciplinari per baix rendiment i productivitat

  <script>{“@context”: “https://schema.org”,”@type”: “FAQPage”,”mainEntity”: [{“@type”: “Question”,”name”: “¿Qué hacer ante un despido disciplinario?”,”acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”,”text”: “Una vez que el trabajador ha sido despedido, por medio de una carta de despido o de forma verbal, y no esté de acuerdo con ello, tendrá 20 días hábiles, sin contar los sábados, domingos y festivos, para impugnarlo. Debe recordarse que lo que la empresa no hubiera establecido en la carta,

  Leer más »
  ¿Nos pueden despedir estando de baja?

  Em Poden Acomiadar Estant de Baixa?

  La resposta a aquesta qüestió no és senzilla, ja que cal tenir en compte diversos factors que es poden donar en cada cas. Sobre aquest tema hi ha hagut una evolució jurisprudencial i normativa en els darrers anys, culminada amb la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, i anteriorment hi va haver algunes Sentències

  Leer más »
  despido nulo aborto

  Acomiadament Declarat Nul Després de Patir un Avortament

  El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, Valladolid, Sala de lo Social, a la seva Sentencia de 5 de desembre de 2022, Rec. 2443/2022, ha declarat la nul·litat del acomiadament d’una treballadora que va rescindir el seu contracte de treball només quatre dies després de la seva reincorporació després d’una baixa per embaràs que va derivar en avortament, considerant aquesta connexió temporal com

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 0 / 5. Vote count: 0

  No votes so far! Be the first to rate this post.

  935 313 034
  935 313 034