+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Incapacitat Permanent Parcial

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Què és la incapacitat permanent absoluta

  És aquell tipus d’incapacitat permanent per a la professió habitual que ocasiona al treballador un descens superior al 33% del rendiment normal per a la professió.

  Hem de tenir present que aquest tipus de pensió permet compatibilitzar-la amb una altra professió, així com mantenir el lloc de treball que es vingués exercint, ja que, no hem d’oblidar que aquesta suposa que el treballador no pugui realitzar una part de les tasques pròpies de la seva feina però sí d’altres que també integren el mateix.

  Aquest tipus de pensió pot derivar tant de contingència comuna com contingència professional.

  abogados incapacidades barcelona

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit.
  Compte amb Marben Advocats i despreocupa’t

  On està prevista la incapacitat permanent parcial?

  Aquest tipus d’incapacitat permanent està previst a l’article 193 i següents del Reial decret legislatiu, per la qual s’aprova la Llei general de la Seguretat Social, en relació amb el que recull la disposició transitòria 26a d’aquesta mateixa llei.

  Requisits

  • No tenir l’edat de jubilació (65 o 67 anys depèn els anys cotitzats durant la nostra vida laboral).
  • Trobar-se afiliat i en alta o en situació assimilada a l’alta.
  • Haver cotitzat, amb caràcter previ, un total de 1800 dies compresos en els 10 anys darrers anys anteriors a la data en què s’hagi extingit la incapacitat temporal de què derivi la incapacitat permanent concedida.

  No obstant això, cal indicar que, per al cas en què el treballador tingui una edat inferior als 21 anys en la data de la baixa per malaltia, s’exigeix ​​un període de carència diferent, consistent a haver cotitzat la meitat de els dies transcorreguts entre la data en què hagi complert els 16 anys d’edat i la d’iniciació del procés d’incapacitat temporal.

  També, cal esmentar el fet que si, la incapacitat permanent deriva de contingències professionals –accident no laboral o malaltia comuna–, no s’exigeix ​​període previ de cotització.

  Quantia i Abonament de la prestació

  Dóna lloc a percebre una indemnització a tant alçat, corresponent a 24 mensualitats. Aquesta quantia s’obté de multiplicar la base de cotització del mes anterior a l’inici de la baixa mèdica durant 24 mesos.

  Aquesta pensió també es pot abonar en un pagament únic.

  Per al cas que la pensió derivi de contingència comuna -malaltia comuna o accident no laboral, l’encarregat d’abonar la pensió d’incapacitat permanent serà l’INSS.

  Tot i això, si la pensió d’incapacitat permanent deriva de contingència professional -accident de treball o malaltia professional, l’encarregat d’abonar-la serà la Mútua d’Accident de Treball i Malalties Professionals de l’empresa .

  Durada de la prestació

  Aquest tipus de pensió per incapacitat permanent és vitalícia. No obstant això, la mateixa es pot veure suspesa i, fins i tot, arribar a ser extingida.

  Les causes de suspensió poden ser les següents:

  • Per haver realitzat el pensionista una actuació fraudulenta per aconseguir la pensió d’incapacitat permanent o conservar-la
  • Si aquesta incapacitat deriva o s’agreuja per una actuació temerària del propi pensionista
  • Si el pensionista rebutja o abandona els tractaments mèdics sense causa raonable

  Les causes d’extinció poden ser les següents:

  • Per revisió de la pensió d’incapacitat permanent
  • Perquè el treballador accedeix a cobrar la pensió de jubilació
  • Per mort del beneficiari

  Especialitats amb el Règim Especial de Treballadors Autònoms

  En el cas dels treballadors autònoms es pot reconèixer aquesta mateixa prestació en idèntics termes que en el cas dels treballadors adscrits al règim general de la Seguretat Social, però amb algunes particularitats:

  • El treballador autònom haurà de tenir coberta les contingències professionals –accident de treball o malaltia professional-.
  • El treballador autònom s’ha d’acollir a la cobertura d’incapacitat temporal.
  Altres serveis
  T'AJUDEM
  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Email
  info@marbenabogados.com
  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc

  Cámaras y grabaciones como prueba para despido

  Descubre como las cámaras de videovigilancia son tomadas como prueba lícita para despido. En su Sentencia de 24 de octubre de 2022, (N. º Resolución 5561/2022), la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, declaró la legalidad de la prueba de videovigilancia aportada por la empresa para justificar el despido de una trabajadora, al haberse indicado la existencia de dichos dispositivos;

  Leer más »

  Acomiadament disciplinari per baix rendiment i productivitat

  <script>{“@context”: “https://schema.org”,”@type”: “FAQPage”,”mainEntity”: [{“@type”: “Question”,”name”: “¿Qué hacer ante un despido disciplinario?”,”acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”,”text”: “Una vez que el trabajador ha sido despedido, por medio de una carta de despido o de forma verbal, y no esté de acuerdo con ello, tendrá 20 días hábiles, sin contar los sábados, domingos y festivos, para impugnarlo. Debe recordarse que lo que la empresa no hubiera establecido en la carta,

  Leer más »
  ¿Nos pueden despedir estando de baja?

  Em Poden Acomiadar Estant de Baixa?

  La resposta a aquesta qüestió no és senzilla, ja que cal tenir en compte diversos factors que es poden donar en cada cas. Sobre aquest tema hi ha hagut una evolució jurisprudencial i normativa en els darrers anys, culminada amb la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, i anteriorment hi va haver algunes Sentències

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com

  935 313 034
  935 313 034