La incapacitat permanent total es aquella que impedeix al treballador la realització de totes o de les fonamentals tasques de la professió habitual, però no li impedeix la realització d’altres professions.

Si bé, aquest percentatge pot ser incrementat en un 20% al complir-se els 55 anys d’edat si es compleixen uns requisits. És l’anomenada incapacitat permanent total qualificada, en què la prestació passa a ser de l’75% de la base reguladora al complir 55 anys d’edat, a causa de no tenir una preparació especialitzada i/o circumstàncies sociolaborals de lloc de residència, es presumeixi molt difícil l’obtenció d’una ocupació diferent a la seva professió habitual.

Per tant, si la persona beneficiària de la prestació per incapacitat total està realitzant una activitat laboral (la qual cosa és possible si aquesta activitat és compatible amb la seva incapacitat), no obtindrà aquest increment en la seva prestació tot i que superi l’edat de 55 anys.

En cas que la incapacitat derivi d’accident de treball, amb responsabilitat de l’empresa en el mateix, es pot imposar a l’empresa un recàrrec d’entre el 30% i el 50% sobre l’import de la pensió, que suposarà un complement a la pensió.

La pensió pot ser substituïda per una quantitat a preu fet en els següents casos:

  • El treballador sigui menor de 60 anys.
  • El sol·liciti dins dels 3 anys posteriors a el reconeixement de el dret a la incapacitat permanent.
  • Les lesions que hagin determinat la incapacitat permanent s’entengui que no són susceptibles de modificació que donés lloc a revisions de la incapacitat permanent.
  • Que el beneficiari realitzi activitats per compte propi o aliè, o bé acrediti que la indemnització va a invertir-se en preparar o desenvolupar noves fonts d’ingressos com a autònom, i demostri tenir aptitud per suficient per exercir aquesta activitat.

L’import d’aquesta indemnització oscil·larà entre les 12 mensualitats de base reguladora per als que tinguin 59 anys i de 84 mensualitats per als menors de 54 anys, amb una escala que preveu un increment de 12 mensualitats menys per cada any de més edat (54 anys = 72 mensualitats; 55 anys = 60 mensualitats; …).

Un cop complerts els 60 anys, el beneficiari passarà a rebre la pensió reconeguda inicialment més les revaloritzacions corresponents.

 

Normativa de la Incapacitat permanent total

La incapacitat permanent contributiva està regulada en els articles 193 i següents de Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

D’acord amb el que preveu l’article 194.3 de l’esmentada Llei, està previst que el Govern estatal aprovi una norma reglamentària que desenvolupi de forma més concreta aspectes com la llista de malalties, la seva valoració i l’afectació a la capacitat de treballar, els graus d’incapacitat i les possibles incompatibilitats.

No obstant això, encara no existeix aquesta norma reglamentària, de manera que mentre no s’aprova aquesta, regeix la disposició transitòria 26a de la vigent Llei general de la Seguretat Social.

Les malalties que donen lloc a la incapacitat permanent total

És en aquesta DT 26ª on trobem la concreta definició legal dels diferents graus d’incapacitat permanent, inclòs el grau d’incapacitat permanent total per a la professió habitual.

Pel que fa a les malalties concretes que puguin donar lloc a aquesta incapacitat, cal estar a veure cas per cas la concreta malaltia o lesió, la limitació que està comporti la persona que la pateix i la incidència que pugui tenir en la realització de les tasques pròpies de la seva professió habitual.

En alguns casos, hi ha aspectes que poden determinants per obtenir la incapacitat permanent total. Per exemple, si la lesió permanent impedeix estar dret molta estona, i la professió habitual requereix treballar de peu; o bé, hi ha una pèrdua de mobilitat i de força importants de el braç dominant (el dret per a una persona destra / l’esquerre per a una persona esquerrana) i la seva professió habitual requereix l’usar i fer força amb el braç; o, per exemple, una persona professional de la perruqueria que desenvolupa una forta al·lèrgia als productes necessaris per renyar el pèl.

El fet de patir una malaltia que impedeixi realitzar les tasques pròpies de la professió habitual, no implica que se li vagi a reconèixer de forma automàtica la incapacitat permanent.

La realitat és que la majoria de sol·licituds vénen denegades en via administrativa, sent necessari acudir a la via judicial per obtenir una sentència que reconegui aquesta incapacitat.

Requisits per a obtenir la Incapacitat Permanent Total?

Per això, resulta essencial contra amb documentació mèdica actualitzada i és molt recomanable comptar amb un perit metge expert en la matèria, l’informe, unit a la documentació clínica, serà indispensable per poder tenir opcions reals d’obtenir una resolució judicial favorable.

En MARBEN ADVOCATS comptem amb un equip d’advocats amb llarga experiència en matèria d’incapacitats, així com amb la col·laboració de perits metges que ens donen suport tant per a realitzar una primera avaluació de la viabilitat de la reclamació, com també per comptar amb la seva intervenció en el procediment judicial com a prova fonamental per donar suport a la pretensió d’obtenir la incapacitat permanent.


Truca’ns i t’ ajudarem 93 531 30 34