+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Incapacidad permanente total

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Què és la incapacitat permanent total

  La incapacitat permanent total és aquella que impedeix al treballador la realització de totes o de les tasques fonamentals de la professió habitual, però no li impedeix la realització d’altres professions.

  La incapacitat permanent total dóna dret a una prestació equivalent al 55% de la base reguladora.

  Si bé, aquest percentatge pot ser incrementat en un 20% en complir-se els 55 anys si es compleixen uns requisits. És l’anomenada incapacitat permanent total qualificada, en què la prestació passa a ser del 75% de la base reguladora en complir 55 anys, a causa de no tenir una preparació especialitzada i/o circumstàncies sociolaborals del lloc de residència, es presumeixi molt difícil obtenir una feina diferent de la seva professió habitual.

  Per tant, si la persona beneficiària de la prestació per incapacitat total està fent una activitat laboral (la qual cosa és possible si aquesta activitat és compatible amb la seva incapacitat), no obtindrà aquest increment en la seva prestació encara que superi l’edat de 55 anys.

  En cas que la incapacitat derivi d’accident de treball, amb responsabilitat de l’empresa, es pot imposar a l’empresa un recàrrec d’entre el 30% i el 50% sobre l’import de la pensió, que suposarà un complement a la pensió .

  abogados incapacidades barcelona
  discapacidad

  La pensió pot ser substituïda per una quantitat a tant alçat en els casos següents:

  •    El treballador sigui menor de 60 anys.
  •    Ho sol·licite dins dels 3 anys posteriors al reconeixement del dret a la incapacitat permanent.
  •     Les lesions que hagin determinat la incapacitat permanent s’entengui que no són susceptibles de modificació que donés lloc a revisions de la incapacitat permanent.
  •     Que el beneficiari realitzi activitats per compte propi o aliè, o bé acrediti que la indemnització s’invertirà en preparar-se o desenvolupar noves fonts d’ingressos com a autònom, i demostri tenir aptitud per a suficient per exercir aquesta activitat.

  L’import de la indemnització esmentada oscil·larà entre les 12 mensualitats de base reguladora per als que tinguin 59 anys i de 84 mensualitats per als menors de 54 anys, amb una escala que preveu un increment de 12 mensualitats menys per cada any de més edat (54 anys = 72 mensualitats, 55 anys = 60 mensualitats;

  Un cop complerts els 60 anys, el beneficiari passarà a rebre la pensió reconeguda inicialment més les revaloracions corresponents.

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit.
  Compte amb Marben Advocats i despreocupa’t

  Normativa de la incapacitat permanent total

  La incapacitat permanent contributiva està regulada als articles 193 i següents del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. D’acord amb el que preveu l’article 194.3 de la Llei esmentada, està previst que el Govern estatal aprovi una norma reglamentària que desenvolupi de manera més concreta aspectes com la llista de malalties, la seva valoració i l’afectació a la capacitat de treballar, els graus d’incapacitat i possibles incompatibilitats. No obstant això, encara no existeix aquesta norma reglamentària, per la qual cosa mentre no s’aprova aquesta, regeix la Disposició Transitòria 26a de la vigent Llei General de la Seguretat Social. És en aquesta DT 26a on trobem la definició legal concreta dels diferents graus d’incapacitat permanent, inclòs el grau d’incapacitat permanent total per a la professió habitual.

  Les malalties que donen lloc a la incapacitat permanent total

  Pel que fa a les malalties concretes que puguin donar lloc a aquesta incapacitat, cal estar a veure cas per cas la concreta malaltia o lesió, la limitació que està comporti la persona que la pateix i la incidència que pugui tenir en la realització de les tasques pròpies de la seva professió habitual. En alguns casos, hi ha aspectes que poden ser determinants per obtenir la incapacitat permanent total. Per exemple, si la lesió permanent impedeix estar dreta molta estona, i la professió habitual requereix treballar dempeus; o bé, hi ha una pèrdua de mobilitat i de força importants del braç dominant (el dret per a una persona dretana/l’esquerre per a una persona esquerrana) i la seva professió habitual requereix utilitzar i fer força amb el braç; o, per exemple, una persona professional de la perruqueria que desenvolupa una forta al·lèrgia als productes necessaris per renyar els cabells. El fet de patir una malaltia que impedeixi realitzar les tasques pròpies de la professió habitual, no implica que se li reconegui de manera automàtica la incapacitat permanent. La realitat és que la majoria de sol·licituds estan denegades en via administrativa, i cal acudir a la via judicial per obtenir una sentència que reconegui aquesta incapacitat.

  Requisits per obtenir la Incapacitat Permanent Total?

  Per això, resulta essencial contra la documentació mèdica actualitzada i és molt recomanable comptar amb un pèrit mèdic expert en la matèria, l’informe del qual, unit a la documentació clínica, serà indispensable per poder tenir opcions reals d’obtenir una resolució judicial favorable. A MARBEN ADVOCATS comptem amb un equip d’advocats amb llarga experiència en matèria d’incapacitats, així com amb la col·laboració de pèrits mèdics que ens donen suport tant per realitzar una primera avaluació de la viabilitat de la reclamació, com també per comptar amb la seva intervenció en el procediment judicial com a prova fonamental per donar suport a la pretensió d’obtenir la incapacitat permanent.
  Altres serveis
  T'AJUDEM
  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Email
  info@marbenabogados.com
  MANTINT INFORMAT

  Últimas noticias del blog

  Acomiadament disciplinari per baix rendiment i productivitat

  <script>{“@context”: “https://schema.org”,”@type”: “FAQPage”,”mainEntity”: [{“@type”: “Question”,”name”: “¿Qué hacer ante un despido disciplinario?”,”acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”,”text”: “Una vez que el trabajador ha sido despedido, por medio de una carta de despido o de forma verbal, y no esté de acuerdo con ello, tendrá 20 días hábiles, sin contar los sábados, domingos y festivos, para impugnarlo. Debe recordarse que lo que la empresa no hubiera establecido en la carta,

  Leer más »
  ¿Nos pueden despedir estando de baja?

  Em Poden Acomiadar Estant de Baixa?

  La resposta a aquesta qüestió no és senzilla, ja que cal tenir en compte diversos factors que es poden donar en cada cas. Sobre aquest tema hi ha hagut una evolució jurisprudencial i normativa en els darrers anys, culminada amb la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, i anteriorment hi va haver algunes Sentències

  Leer más »
  despido nulo aborto

  Acomiadament Declarat Nul Després de Patir un Avortament

  El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, Valladolid, Sala de lo Social, a la seva Sentencia de 5 de desembre de 2022, Rec. 2443/2022, ha declarat la nul·litat del acomiadament d’una treballadora que va rescindir el seu contracte de treball només quatre dies després de la seva reincorporació després d’una baixa per embaràs que va derivar en avortament, considerant aquesta connexió temporal com

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 0 / 5. Vote count: 0

  No votes so far! Be the first to rate this post.

  935 313 034
  935 313 034