És aquella situació per la qual un treballador, per motius de salut, no pot exercir, temporalment, les funcions pròpies del seu treball, existint la previsió que pugui produir-se una millora i / o curació que li permeti tornar a exercir el seu treball.

Col·loquialment és el que es coneix com a “baixa mèdica”. Aquesta incapacitat temporal pot ser de dues classes:

  • Contingència comú: Per accident no laboral o malaltia comuna.
  • Contingència professional: Per accident laboral o malaltia professional.

El tractament d’una i altra contingència és diferent, ja que en cas de contingència professional serà la Mútua d’accidents de treball que tingui contractada l’empresa, la qual farà el seguiment de la baixa mèdica.

En cas de contingència comuna, en principi aquesta gestió la portarà l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), llevat que l’empresa tingui expressament contractada amb la Mútua aquest tipus de contingència.

Com funciona la prestació?

La prestació per incapacitat temporal funciona de la següent manera.

Si és per contingència professional

Serà a càrrec de la Mútua des del dia següent a el de baixa mèdica, i l’import de la prestació serà el 75% de la base reguladora (salari prorratejat). I el dia de la baixa l’empresa ha de pagar íntegrament el salari normal com un dia treballat.

Si és per contingència comuna

Del 1r a el 3r dia: El treballador no percep res.

De el 4t al 15è dia: El treballador percep el 60% de la seva base reguladora, a càrrec de l’empresa.

De el 16è al 20è dia: El treballador percep el 60% de la seva base reguladora, a càrrec de l’entitat gestora (INSS) o de l’entitat col·laboradora (mútua).

A partir del 21è dia: El treballador percep el 75% de la seva base reguladora, a càrrec de l’entitat gestora (INSS) o de l’entitat col·laboradora (mútua).

Com es determina la base reguladora?

Si la incapacitat temporal és per contingències comunes, la base reguladora serà la base de cotització el mes immediatament anterior a aquell en què s’hagi iniciat la baixa mèdica, dividida pel nombre de dies d’aquest mes (si és un salari mensual sempre igual , es divideix per 30, si és per dies, es divideix pel nombre de dies d’aquest mes – 30, 31, 28 o 29 -).

En canvi, si és per contingències professionals, la base reguladora és el resultat de sumar els conceptes següents:

1- La base reguladora del mes anterior a el de la baixa mèdica, dividit pel nombre de dies d’aquest mes, excloent la cotització per hores extraordinàries.

2- suma de cotitzacions per hores extraordinàries de l’any natural anterior, dividit pel nombre de dies de l’any (365).

En el següent enllaç enllaç es pot obtenir més informació sobre aquesta qüestió, amb les especificitats per a cas de pluriocupació, contractes de treball a temps parcial, contractes formatius, treballadors de el sector agrari, etc.

Qui realitza el pagament de la prestació?

Si el treballador que estigui en situació d’incapacitat temporal manté el vincle laboral amb l’empresa, és aquesta la que ha de realitzar el pagament de la prestació al treballador pel sistema anomenat “pagament delegat”.

D’aquesta manera, quan la prestació que es pagui a el treballador no vagi a càrrec de l’empresa, aquesta realitzarà el pagament a aquest però es descomptarà l’import de la prestació abonada de les liquidacions que hagi d’abonar a la Seguretat Social oa la mútua que es tracti, segons quin sigui el cas.

El pagament delegat està regulat en l’article 102 de la Llei General de la Seguretat Social.

Possibilitat de completar a la prestació

Hi ha la possibilitat que l’empresa pagui a el treballador que es trobi una quantitat addicional en concepte de “complement d’IT”, per pal·liar la disminució d’ingressos que suposa la situació d’incapacitat temporal. Normalment, aquest complement d’IT està previst en el Conveni Col·lectiu d’aplicació, existint una varietat de complements. Per exemple:

  • Complement IT fins al 100% del salari.
  • Complement IT només per a la primera baixa mèdica dins de l’any.
  • Complement IT només per a baixes per accident de treball o malaltia professional.
  • Complement IT només pels 3 primers dies de la baixa mèdica per contingència comuna.
  • Complement IT durant els primers 3 mesos.
  • Complement IT respecte a el salari mensual.
  • Complement IT respecte a el salari mensual i les gratificacions extraordinàries.

Per tant, com veiem, el tipus de complement i el funcionament pot variar d’un sector a un altre, en funció dels que hagi estipulat en el Conveni Col·lectiu de què es tracti.

Durada de la incapacitat temporal

La durada de la incapacitat temporal pot durar 365 dies, i prorrogar fins a 180 dies més. Un cop esgotat el termini màxim, procedirà l’alta mèdica i, si escau, proposta d’incapacitat permanent.

Com afecta als dies de vacances?

L’article 38 de l’Estatut dels Treballadors preveu com afecta la situació d’incapacitat temporal a les vacances anuals.

En aquest sentit, si la impossibilitat de gaudi de les vacances es deu a incapacitat temporal derivada de part, embaràs o lactància, o bé a la suspensió del contracte de treball sobre la base dels permisos previstos en l’article 48, apartats 4, 5 i 7, de l’Estatut dels Treballadors, en aquests casos es tindrà dret a gaudir de les vacances pendents en una altra data diferent, sense limitació de temps.

En canvi, si la incapacitat temporal és per contingències diferents de les anteriors, les vacances pendents es podran gaudir després de la finalització de la incapacitat temporal però dins dels 180 dies següents a la finalització de l’any en què s’hagin meritat.


Truca’ns i t’ ajudarem 93 531 30 34