+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Indemnització per acomiadament

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Indemnització per acomiadament

  Com es calcula la indemnització per acomiadament o com calcular la liquidació és una pregunta molt habitual al nostre bufet. A continuació oferim una explicació sobre quins tipus d’acomiadament comporten indemnització i per quin import i quins no.

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit.
  Compte amb Marben Advocats i despreocupa’t

  Conceptes per calcular indemnització per acomiadament

  Indemnització per acomiadament objectiu o col·lectiu

  La llei estableix una indemnització de 20 dies per any treballat amb una limitació de dotze mesos de salari.

  Indemnització per acomiadament disciplinari

  Aquest tipus d’acomiadament no comporta cap indemnització, excepte que finalment sigui qualificat com a improcedent.

  Indemnització per acomiadament procedent

  Quan es declara un acomiadament procedent, si és un Acomiadament objectiu subsisteix la mateixa indemnització pagada o reconeguda inicialment. Si es tracta d’un Acomiadament disciplinari, aleshores no comportarà indemnització.

  Indemnització per acomiadament improcedent

  Partint dels dos factors indicats, hem de tenir en compte si l’antiguitat del treballador a l’empresa és anterior o posterior a l’12/02/2012 (Reforma laboral). Ja que si és anterior, caldrà fer el càlcul en dos trams:

  1. Tram: Des de l’inici de la relació laboral fins al 11/02/2012, es calcularà la indemnització de 45 dies per any de servei.
  2. Tram: Des del 12/02/2012 fins a la data d’extinció de la relació laboral, es calcularà la indemnització de 33 dies per any de servei.

  Finalment, es sumessin tots dos resultats i s’obtindrà la indemnització total, llevat que superi el límit indemnitzatori legal. En aquest sentit, la llei estableix que si l’import obtingut pel tram anterior al 12/02/2012 supera els 720 dies de salari (24 mensualitats), aquest import serà la indemnització màxima a percebre pel treballador. No obstant això, hem de fer referència a la jurisprudència del Tribunal Suprem (Sentència de la Sala 4a, de 29 de setembre de 2014), va establir que en cas que l’import de la la indemnització obtingut pel primer tram superi els 720 dies de salari, llavors el límit total de tota la indemnització (inclòs el 2n tram) serà el de 42 mensualitats de salari (límit legal previst amb anterioritat a la reforma laboral de 2012).

  Indemnització per acomiadament nul

  No comporta indemnització, sinó només que la persona acomiadada sigui readmesa al lloc de treball amb dret a percebre els salaris de tramitació abans indicats. De vegades, es pot afegir una indemnització per danys morals o per danys i perjudicis, si hi ha hagut alguna causa de discriminació fixada legalment. Però, en cas que l’empresa incomplisca la seva obligació de readmetre, el treballador/a podrà instar l’execució perquè es declari l’extinció de la relació laboral meritant-se la indemnització prevista per a l’acomiadament improcedent calculada a data de l’extinció declarada judicialment.

  Conceptes per calcular indemnització per acomiadament

  Para calcular la indemnización por despido improcedente, hay que utilizar dos factores que son:

  1. TIEMPO: La antigüedad del trabajador en la empresa.
  2. SALARIO: La retribución salarial que tenia el trabajador al momento de su despido; o bien, en caso de tener una retribución salarial variable, la media de los últimos doce meses.

  Partiendo de los dos factores indicados, debemos tener en cuenta si la antigüedad del trabajador en la empresa es anterior o posterior al 12/02/2012 (Reforma laboral). Ya que si es anterior, habrá que hacer el cálculo en dos tramos:

  1. Tramo: Desde el inicio de la relación laboral hasta el 11/02/2012, se calculará la indemnización de 45 días por año de servicio.
  2. Tramo: Desde el 12/02/2012 hasta la fecha de extinción de la relación laboral, se calculará la indemnización de 33 días por año de Servicio.

  Finalmente, se sumaran ambos resultados y se obtendrá la indemnización total, salvo que supere el tope indemnizatorio legal. En este sentido, la ley establece que si el importe obtenido por el tramo anterior al 12/02/2012 supera los 720 días de salario (24 mensualidades), ese importe será la indemnización máxima a percibir por el trabajador, hasta un tope máximo de 42 mensualidades de salario (tope legal previsto con anterioridad a la reforma laboral de 2012).

  Excepció: Si el treballador tingués un contracte de foment de la contractació indefinida, tot i ser anterior a l’12/02/2012, en el mateix figura una clàusula que estableix que la indemnització per acomiadament improcedent està limitada a 33 dies per any de servei. En aquest supòsit, el càlcul es realitzaria en un de sol tram pel temps de tota la relació laboral. Amb el mateix límit legal abans exposat.

  Així mateix, si l’antiguitat del treballador és posterior al 11/02/2012, el càlcul es realitzaria en un sol tram, i en aquest cas la indemnització estarà limitada a l’import equivalent a 24 mensualitats de salari.

  Càlcul de la indemnització per acomiadament objectiu i col•lectiu (extinció per causes objectives)

  Partint dels dos factors indicats, el càlcul es realitzarà, en principi, a raó de 20 dies per any de servei per a tot el temps de durada de la relació laboral amb un límit màxim de 12 mensualitats. No obstant això, hi ha la possibilitat d’oferir o pactar un complement d’indemnització per sobre dels 20 dies per any de servei.

   

  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc

  Cámaras y grabaciones como prueba para despido

  Descubre como las cámaras de videovigilancia son tomadas como prueba lícita para despido. En su Sentencia de 24 de octubre de 2022, (N. º Resolución 5561/2022), la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, declaró la legalidad de la prueba de videovigilancia aportada por la empresa para justificar el despido de una trabajadora, al haberse indicado la existencia de dichos dispositivos;

  Leer más »

  Acomiadament disciplinari per baix rendiment i productivitat

  <script>{“@context”: “https://schema.org”,”@type”: “FAQPage”,”mainEntity”: [{“@type”: “Question”,”name”: “¿Qué hacer ante un despido disciplinario?”,”acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”,”text”: “Una vez que el trabajador ha sido despedido, por medio de una carta de despido o de forma verbal, y no esté de acuerdo con ello, tendrá 20 días hábiles, sin contar los sábados, domingos y festivos, para impugnarlo. Debe recordarse que lo que la empresa no hubiera establecido en la carta,

  Leer más »
  ¿Nos pueden despedir estando de baja?

  Em Poden Acomiadar Estant de Baixa?

  La resposta a aquesta qüestió no és senzilla, ja que cal tenir en compte diversos factors que es poden donar en cada cas. Sobre aquest tema hi ha hagut una evolució jurisprudencial i normativa en els darrers anys, culminada amb la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, i anteriorment hi va haver algunes Sentències

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com

  935 313 034
  935 313 034