Per calcular la indemnització per acomiadament improcedent, cal utilitzar dos factors que són:

1. TEMPS: L’antiguitat del treballador a l’empresa.
2. SALARI: La retribució salarial que tenia el treballador al moment del seu acomiadament; o bé, en cas de tenyir una retribució salarial variable, la mitjana dels últims dotze mesos.

Càlcul de la indemnització per acomiadament improcedent

Partint dels dos factors indicats, hem de tenir en compte si l’antiguitat del treballador a l’empresa és anterior o posterior a l’12/02/2012 (Reforma laboral). Ja que si és anterior, caldrà fer el càlcul en dos trams:

1. Tram: Des de l’inici de la relació laboral fins al 11/02/2012, es calcularà la indemnització de 45 dies per any de servei.
2. Tram: Des del 12/02/2012 fins a la data d’extinció de la relació laboral, es calcularà la indemnització de 33 dies per any de servei.

Finalment, es sumessin tots dos resultats i s’obtindrà la indemnització total, llevat que superi el límit indemnitzatori legal. En aquest sentit, la llei estableix que si l’import obtingut pel tram anterior al 12/02/2012 supera els 720 dies de salari (24 mensualitats), aquest import serà la indemnització màxima a percebre pel treballador. No obstant això, hem de fer referència a la jurisprudència del Tribunal Suprem (Sentència de la Sala 4a, de 29 de setembre de 2014), va establir que en cas que l’import de la la indemnització obtingut pel primer tram superi els 720 dies de salari, llavors el límit total de tota la indemnització (inclòs el 2n tram) serà el de 42 mensualitats de salari (límit legal previst amb anterioritat a la reforma laboral de 2012).

Excepció: Si el treballador tingués un contracte de foment de la contractació indefinida, tot i ser anterior a l’12/02/2012, en el mateix figura una clàusula que estableix que la indemnització per acomiadament improcedent està limitada a 33 dies per any de servei. En aquest supòsit, el càlcul es realitzaria en un de sol tram pel temps de tota la relació laboral. Amb el mateix límit legal abans exposat.

Així mateix, si l’antiguitat del treballador és posterior al 11/02/2012, el càlcul es realitzaria en un sol tram, i en aquest cas la indemnització estarà limitada a l’import equivalent a 24 mensualitats de salari.

Càlcul de la indemnització per acomiadament objectiu i col•lectiu (extinció per causes objectives)

Partint dels dos factors indicats, el càlcul es realitzarà, en principi, a raó de 20 dies per any de servei per a tot el temps de durada de la relació laboral amb un límit màxim de 12 mensualitats. No obstant això, hi ha la possibilitat d’oferir o pactar un complement d’indemnització per sobre dels 20 dies per any de servei.


Truca’ns i t’ajudarem 93 531 30 34