+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  El que es coneix com a baixa per maternitat és un permís que està legalment previst com un supòsit de suspensió del contracte de treball amb reserva de lloc de treball, concretament en l’ article 48.4 de l’Estatut dels Treballadors.

  Què és la baixa per maternitat?

  Consisteix en un període de descans amb suspensió temporal del contracte de treball en la qual es percep un subsidi mentre no s’està treballant per pal·liar la no percepció del salari. Es poden acollir tant mares naturals com també en casos d’adopció, acolliment o tutela, tramitats de forma legal

  Requisits per a la prestació per maternitat

  Els requisits varien en funció de l’edat de la treballadora.

  • Si és menor de 21 anys, no se li exigeix ​​tenir un període mínim cotitzat.
  • Si té 21 anys o més i és menor de 26 anys, haurà de complir una de les següents 2 situacions:
   • Tenir cotitzats 90 dies dins dels 7 anys.
   • Tenir cotitzats a l’almenys 180 dies.
  • Si té més de 26 anys, ha de complir una de les següents 2 situacions:
   • Tenir cotitzats 180 dies dins dels 7 anys.
   • Tenir cotitzats a el menys 360 dies.

  Què fer quan no es compleixen els requisits per al permís de maternitat?

  En aquests casos, hi ha un subsidi de tipus no contributiu a què poden a accedir mares que no compleixin els requisits de temps cotitzat, però només en casos de naixement, no d’adopció o acolliment.

  Durada del subsidi no contributiu per maternitat

  És un subsidi de durada inferior al contributiu ja que és de només 42 dies, encara que en uns determinats supòsits es pot incrementar en 14 dies més.

  Aquests supòsits són els següents: Si mare o nadó pateixen un grau de discapacitat de al menys el 65%, així com, en casos de família nombrosa, de part múltiple, o de família monoparental.

  Quant es cobra pel subsidi no contributiu per maternitat?

  L’import d’aquest subsidi equival a l’IPREM vigent: per exemple, el 2020 l’IPREM és de 537,84 Euros a el mes, i de 17,93 euros diaris.

  Quina és la durada del permís de maternitat?

  El permís de maternitat té una durada de 16 setmanes, de les quals al menys 6 setmanes han de gaudir de forma consecutiva just després de el naixement i a jornada completa.

  La llei permet que de les restants 10 setmanes, 4 se puguin gaudir abans de el part; o bé, que aquestes 10 setmanes es distribueixin de manera interrompuda fins que el nadó compleixi 12 mesos.

  Quan s’inicia el període de descans de la baixa per maternitat?

  Com ja hem indicat, es pot iniciar fins a 4 setmanes abans de el part, però és preceptiu que a l’almenys 6 setmanes es gaudeixin després del part.

  En casos d’adopció, o guarda per adopció o acolliment, aquesta anticipació de 4 setmanes està prevista per a casos d’adopció internacional quan sigui necessari el desplaçament dels adoptants a país d’origen de l’adoptat.

  En quins casos s’amplia la durada del permís de maternitat?

  La llei (article 48.4 de l’Estatut dels Treballadors) preveu que el temps de durada es pot veure incrementat en alguns casos, com ara part prematur, part o adopció múltiple, o discapacitat de el menor.

  El permís de la baixa per maternitat afecta les vacances?

  El permís de maternitat no afecta el temps de descans per vacances anuals.

  Quant es cobra de baixa per maternitat?

  El subsidi de maternitat contributiu implica la percepció d’un import de el 100% de la base reguladora per contingències comunes.

  És a dir, el resultat de dividir entre 180 la suma de les últimes 6 bases de cotització.

  Quin dia es cobra la prestació per maternitat?

  En principi, durant els primers dies del mes següent a aquell en què s’ha iniciat el permís.

  Si bé, és possible que el primer pagament es demori una mica més fins que no es resolgui l’expedient i s’acordi el pagament de la prestació.

  Com sol·licitar la prestació per maternitat?

  La treballadora ha de presentar la sol·licitud a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, mitjançant el formulari oficial.

  Termini per sol·licitar la prestació per maternitat

  El termini per a sol·licitar la prestació comença a comptar des que s’inicia el permís de maternitat, i no prescriu fins als 5 anys.

  Tràmits per sol·licitar la prestació per maternitat

  Els tràmits a realitzar són molt senzills i es poden acudint físicament a les oficines de l’INSS o bé per Internet. Juntament amb el formulari cal presentar el DNI o NIE, i la resta de documents que estan indicats en la pàgina 8 del formulari.

  Depenent de si es tracta de per maternitat per naixement, per adopció o guarda per adopció o acolliment, els documents seran uns o altres dels que consten a l’esmentada pàgina.

  Baixa per maternitat per autònomes

  En cas que la sol·licitant no sigui treballadora per compte d’altri sinó autònoma, per poder accedir a la prestació de maternitat és requisit indispensable trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

  Pel que fa a el temps mínim de cotització, els requisits són els mateixos que per a les treballadores per compte d’altri.

  Juntament amb la sol·licitud, en lloc de el certificat d’empresa haurà d’aportar la declaració de situació de l’activitat.

  La prestació per maternitat està exempta de pagar IRPF?

  Sí, actualment la prestació de maternitat està íntegrament exempta d’IRPF.

  Com sol·licitar la devolució de l’IRPF de la prestació per maternitat?

  Si en el seu dia es va percebre la prestació de maternitat i va ser objecte de tributació per IRPF, es pot sol·licitar a l’Agència Tributària, en la web pot accedir-se al formulari expressament habilitat per a realitzar aquest tràmit.

  Equiparar permisos de paternitat i maternitat

  Mitjançant el Reial decret llei 6/2019, des d’abril de 2019, ja no es parla de permisos de maternitat i paternitat, sinó de permís per naixement i cura de al menor.

  I això és així perquè mitjançant aquesta norma es va procedir a equiparar, encara que de forma gradual, el temps de durada de tots dos permisos.

  Així doncs, des del 2019.04.01 i fins al 2019.12.31 la durada del permís de paternitat va ser de 8 setmanes.

  Durant el 2020 és de 12 setmanes.

  I, finalment, a partir de l’2021.01.01 passarà a ser de 16 setmanes, produint-se l’efectiva equiparació del temps de durada del permís tato de maternitat com de paternitat.

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034