+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  La Inspecció de Treball.

  Tota empresa o negoci ha de complir la llei en el desenvolupament de la seva activitat. Quant a les seves obligacions laborals i de Seguretat Social, l’autoritat competent per fiscalitzar el compliment de la normativa és la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, dependent del Ministeri d’Ocupació i de Seguretat Social.

  En si, la Inspecció de Treball i Seguretat Social, tal com es detalla en el seu web, és un organisme estatal, regulat en la Llei 23/2015, de 21 de juliol, al RD 192/2018, de 6 d’abril, que regula els seus estatuts, així com en el RD 138/2000, de 4 de febrer, pel qual s’aprova el seu Reglament d’Organització i Funcionament.

  Aquest organisme té atribuïdes potestats administratives, la finalitat és vigilar el correcte compliment de la normativa de l’ordre social, i, en cas d’incompliment, exigir les corresponents responsabilitats. Així mateix, té atribuïdes funcions d’assessorament, conciliació, mediació i arbitratge en matèria de riscos laborals, Seguretat Social, protecció social, ocupació, formació, etc.

  En aquest sentit, els inspectors de treball, en l’exercici de les seves funcions, tenen el caràcter d’autoritat pública, estant autoritzats per entrar lliurement en qualsevol moment i sense previ avís en qualsevol centre de treball i romandre en el mateix (identificant-se i comunicant la seva presència a l’empresari o representant legal de l’empresa, llevat que considerin que aquestes accions poden perjudicar la finalitat de les seves funcions).

   

  Per què es realitza una inspecció de treball?

  Una inspecció de treball es realitza sempre d’ofici, però pot ser conseqüència de: una ordre superior; d’una ordre de servei derivada de plans d’inspecció; a petició raonada d’altres òrgans; en virtut de denúncia o per pròpia iniciativa, és a dir, realitzada de manera preventiva i / o aleatòriament.

   

  Qui pot veure afectat per una Inspecció de treball

  Es poden veure afectades tant les persones físiques com jurídiques, públiques o privades, així com les comunitats de béns i altres entitats sense personalitat jurídica, quan siguin subjectes obligats o responsables del compliment de les normes de l’ordre social.

   

  ¿Hem de col·laborar davant d’una inspecció de treball?

  La resposta és un SÍ en majúscules. En tot cas, l’actitud tant de l’empresari, treballadors, així com dels representants de tots dos, si s’està realitzant una inspecció de treball, ha de ser col·laborativa en tot moment amb l’inspector de treball. Conseqüentment, s’ha de facilitar tota la informació i documentació necessària que sigui requerida per la Inspecció, i acreditar la seva identitat i la dels que es troben en el centre de treball.

   

  Obstrucció a la tasca inspectora

  En cap cas s’ha de obstruir l’activitat inspectora. La LLISOS s’encarrega de qualificar les infraccions per aquesta obstrucció en lleus, greus i molt greus, depenent del deure de col·laboració que s’infringeixi.

  Així, a tall d’exemple, es consideren infraccions lleus el retard en el compliment de les obligacions d’informació o comunicació; com a infraccions greus ho són les accions o omissions que pertorbin, retardin o impedeixin l’exercici de les funcions dels inspectors; i com a infraccions molt greus les coaccions, amenaces o violència sobre les Inspectors, no complir amb el deure de col·laboració, o impedir l’entrada o permanència dels inspectors als centres de treball.

   

  Es pot deure la inspecció a una denúncia?

  Sí, com hem dit, tota empresa ha de complir la llei en el desenvolupament de la seva activitat, de manera que quan això no és així, es pot denunciar davant les autoritats

  Qualsevol persona pot presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social posant en coneixement d’aquesta autoritat les irregularitats comeses per part de la/es empresa/es denunciada/s. Tota la informació relacionada amb aquest tipus de denúncies està disponible a la pàgina web de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

   

  Instruccions bàsiques per dur a terme una denúncia:

  En primer lloc, hem de saber que són fets denunciables tots aquells que tinguin relació amb temes laborals, de seguretat en el treball, de salut laboral, de Seguretat Social i de condicions d’ocupació. Les infraccions, que poden ser comeses per persones físiques o jurídiques, poden consistir tant en accions com en omissions. Tota infracció o falta pot ser lleu, greu o molt greu, corresponent-unes sancions de menys a més gravetat, respectivament.

  La denúncia s’ha de fer per escrit, disposant d’un model oficial a la pàgina web de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, i ha de presentar-se a les oficines d’Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social o bé de forma telemàtica. No obstant això la denúncia pot redactar sense el formulari oficial.

   

  Què ha de contenir la denúncia?

  • Les dades personals i signatura de la / les persona / es denunciant / s. No s’admeten denúncies anònimes.
  • Han de exposar de forma clara els fets denunciats susceptibles de constituir una infracció.
  • Cal indicar la data i lloc de comissió dels fets denunciats.
  • Identificar la / les empresa / es que ha comès de la presumpta infracció i, si és possible, la / les persona / es responsable / s de la / es mateixa / es.
  • Qualsevol tipus d’informació més que pugui ser rellevant per a la denúncia.

   

  Tal com ja s’ha indicat prèviament, les denúncies anònimes no tindran validesa i per tant no seran tramitades. Tampoc seran acceptades aquelles que no tinguin res a veure amb les competències de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), així com, les que siguin inintel·ligibles. Finalment, tampoc es tramitaran les denúncies la competència correspongui exclusivament als òrgans jurisdiccionals.

   

  Com presentar, a la pràctica, una denúncia?

  Com ja hem dit, hi ha tres possibilitats a l’hora de presentar una denúncia.

  1. Presentar-de forma presencial: redactar-la, imprimir el document i anar personalment a presentar-la a les oficines d’Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social, o bé a qualsevol oficina registre de les Administració de l’Estat o de les comunitats autònomes.
  2. Presentar-de forma telemàtica: això es fa a través de la seu electrònica, per a això cal disposar d’una signatura electrònica, ja sigui amb el DNI electrònic o bé un certificat electrònic.
  3. Presentar per correu certificat administratiu: es presenta davant de qualsevol oficina de correus, en la qual posaran un segell en la còpia per al denunciant i un altre a la còpia per a la ITSS que anirà dins del sobre i que serà enviada a les oficines de la inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social.

  Tot i que no s’admeten les denúncies anònimes, hi ha l’anomenat “Bústia de lluita contra el Frau Laboral” al qualsevol ciutadà poden comunicar l’existència d’irregularitats laborals i de seguretat social. Aquesta opció no requereix que la persona s’identifiqui com a denunciant, però no constarà com a part interessada en l’expedient que pogués arribar a tramitar-se.

   

  Normativa a destacar:

  Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

  Reial Decret 928/1998, el Reglament General sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d’ordre social.

   

  Què passa si no es compleix amb la normativa en la inspecció de treball?

  Un cop realitzada la tasca inspectora, pot ser que de la mateixa es derivin un seguit d’actuacions, sent les més greus l’inici de procediments sancionadors (mitjançant Acta d’infracció), formulació de demandes d’ofici davant la jurisdicció social, inici de procediments liquidadors per dèbits a la Seguretat Social (mitjançant actes de liquidació) o inici de procediments d’ofici per a la inscripció d’empreses, afiliació i altes i baixes de treballadors en el règim corresponent de la Seguretat Social, entre d’altres.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034