+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  El 2012, els funcionaris de Justícia de l’Estat i de les diferents comunitats autònomes van veure augmentada la seva jornada laboral en dues hores, fins a les 37 setmanals, com a mesura per pal·liar la crisi. Ara, els sindicats han aconseguit arribar, entre altres punts, a la recuperació de la jornada de 35 hores setmanals, és a dir, 7 hores diàries.

  Amb aquesta reducció de jornada, també s’han introduït mecanismes per complir de manera més fefaent la llei. Una altra de les novetats és que arribar 30 minuts tard al lloc de treball o abandonar 30 minuts abans de l’horari establert no serà considerat una falta de puntualitat. A més de la reducció esmentada en el total d’hores laborals, una part es dedicarà a processos de formació i reciclatge.

  Això sí, aquest canvi no serà immediat i generalitzat per a tots els funcionaris de Justícia, sinó que només afectarà una part. De totes maneres, els sindicats estan convençuts que es tracta de les condicions que tots els treballadors haurien de tenir i seguiran treballant perquè s’estengui a la resta de funcionaris. Lògicament, és un procés complex perquè entren en joc la Generalitat i l’Estat, però s’espera que aquest camí també es pugui recórrer en altres àmbits i millorar les condicions de treball de tots els funcionaris.

  Una altra comunitat autònoma que ha aconseguit aquesta reducció de jornada ha estat Andalusia. Allà, amb l’objectiu d’esquivar el Tribunal Constitucional, han anat mantenint converses amb el Govern espanyol a la vegada que concorria la tramitació al parlament andalús. D’aquesta manera, s’ha pogut implantar la nova jornada. Es preveu que la reducció es pugui estendre a altres funcionaris a causa del sobreesforç que aquests han realitzat durant els pitjors anys de la crisi. Altres comunitats autònomes, on el PSOE es troba en el poder, també estan treballant per aconseguir aquesta reducció de jornada.

  Normativa en matèria de jornada de treball

  Evidentment, tots els canvis que es plantegen i implanten parteixen d’una normativa general, que és la següent:

  Treballadors en el sector públic

  En l’àmbit al Sector Públic, la regulació es troba en l’ article 47 de l’EstatutBàsic de l’EmpleatPúblic, que deixa un ampli marge a les administracions públiques per fixar la jornada laboral general i les especials, afegint que poden ser tant a temps complet com a temps parcial.

  Treballadors en el sector privat

  En l’àmbit del sector privat, és aplicable el que preveu l’article 34 de l’EstatutdelsTreballadors, que regula la jornada laboral. Segons aquest article, la jornada setmanal no pot superar les 40 hores de mitjana en còmput anual. Així mateix, estableix que mitjançant acord i / o conveni col·lectiu es pot establir una distribució irregular de la jornada de treball, i que si no, aquesta distribució irregular només es pot imposar respecte a un 10% de la jornada laboral. En principi, la jornada diària no pot superar les 9 hores, però en certs sectors específics es pot ampliar si les dues parts estan d’acord. Aquest article també estableix el dret a gaudir d’un descans de, com a mínim, 15 minuts en jornades continuades d’almenys sis hores.

  El punt número 7 d’aquest article estableix que el Govern té potestat per variar els termes (ampliació o reducció) de l’ordenació i durada de la jornada de treball, encara que per a això haurà de consultar-ho amb les organitzacions sindicals i empresarials.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034