+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Què és la base de cotització?

  La base de cotització és un import que ve determinat per la remuneració bruta percebuda pel treballador. Sobre aquesta base de cotització s’apliquen uns percentatges i el resulta és la cotització que es paga a la Seguretat Social.

  Quins conceptes integren la base de cotització?

  La base de cotització la integren els conceptes que conformen la retribució bruta mensual, incloent salari base, millores voluntàries, plus o complements de naturalesa salarial, etc.

  Així mateix, la prorrata de les pagues extraordinàries, amb independència de la periodicitat de la seva percepció. I també s’inclourà qualsevol concepte de naturalesa salarial que s’hagi percebut al llarg de l’any natural.

  Quins conceptes no formen part de la base de cotització?

  La dietes que no superin 91,35 Euros a el dia, estan exemptes de cotització. El que excedeixi de l’import si ha de cotitzar.

  Un altre concepte exempt són les despeses de locomoció que no superin 19 cèntims per km., Així com altres despeses relacionades com d’aparcament o peatges.

  Les prestacions de Seguretat Social també estan exemptes de cotitzar.

  Finalment, les hores extraordinàries si cotitzen però de forma diferent a les ordinàries, de manera que no integren la base de cotització.

  Indemnitzacions legalment declarades exemptes, com són les d’acomiadament, finalització de contracte temporal, de trasllat, etc.

  Quins són la base mínima i màxima?

  Cada any el Govern aprova una Llei de pressupostos en la qual fixa quin serà l’import mínim i màxim de la base de cotització.

  Per exemple, per a l’any 2019 la base mínima està fixada en 1.050,00 euros i la base màxima en 4.070,10 euros.

  Per tant, si la suma dels conceptes que componen la base de cotització no arribi 1.050,00 Euros, s’aplicarà aquesta base mínima; i en cas que superi 4.070,10 euros, llavors aquest import serà la base de cotització.

  Per a què serveix la base de cotització?

  En primer lloc, serveix per calcular la cotització a ingressar a la Seguretat Social.

  També serveix per determinar la base reguladora de prestacions de Seguretat Social com la d’atur, d’incapacitat o de jubilació, entre d’altres.

  Càlcul de la base reguladora segons bases de cotització

  La base reguladora serveix per determina l’import de la prestació que es va a percebre. La forma de calcular-la no és igual en totes les prestacions.

  Per exemple, per determinar la base reguladora per a la prestació d’atur es tenen en compte les bases de cotització dels últims 180 dies.

  En canvi, per a la prestació d’incapacitat temporal la base reguladora equivaldrà a la base de cotització de l’últim mes complet previ a la baixa mèdica.

  Per tant, per a cada tipus de prestació, el càlcul de la base reguladora es realitzarà tenint en compte les bases de cotització segons estigui establert legalment.

  Com saber les teves bases de cotització

  La pàgina web de la Seguretat Social ofereix la possibilitat d’obtenir diversos tipus d’informes, entre els quals està l’informe de bases de cotització de cada any. Hi ha diverses opcions per obtenir-lo:

  • En paper: Rebre informe de cotització per correu ordinari. Per a això cal omplir un formulari de sol·licitud i en uns dies rebrem el document en paper per correu ordinari al nostre domicili.

   

  • Visualitzar informe de cotització en pantalla: Tenim les següents vies.
   • Descarregar-en pdf, sense certificat digital: Per a això cal omplir un formulari electrònic mitjançant la introducció de les dades de l’interessat en unes caselles (nom, cognoms, DNI o NIE, NASS, data de naixement i nº de mòbil). Un cop emplenat i acceptat vam rebre un codi numèric per sms a el mòbil .. Introduïm aquest codi a la casella que apareix a l’efecte i vam acceptar. Immediatament tenim accés a el document per guardar-lo, imprimir-lo, etc. Aquesta opció només funcionarà si en les bases de dades de la TGSS consten les nostres dades actualitzades.
   • Descarregar-en pdf, amb certificat digital: És la forma més ràpida i senzilla. Un cop s’hagi accedit amb el certificat electrònic, es pot accedir directament a el document sol·licitat.
   • Descarregar-en pdf, mitjançant usuari i contrasenya: Un cop identificats amb el nostre usuari i contrasenya (obtinguts de la Seguretat Social), ja podem accedir a l’contingut sol·licitat.
   • Descarregar-en pdf, mitjançant el sistema CL @ VE: És molt similar a l’anterior.

  Base reguladora per a la jubilació

  El càlcul de la base reguladora per a la prestació de jubilació, fins a l’any 2012 es realitzava tenint en compte les bases de cotització dels últims 15 anys.

  No obstant això, es va establir un règim transitori entre 2013 i 2022 en què es va augmentant de forma progressiva aquest nombre fins a 25 anys.

  A la pàgina web de la Seguretat Social està publicat l’escalat corresponent a aquest augment progressiu.

  Bases i tipus de cotització per 2019

  Dins el sistema de Seguretat Social, hi ha diversos règims diferents: règim general, règim especial de treballadors autònoms (RETA), règim agrari (per compte propi), règim agrari (per compte aliè) i règim agrari (per compte d’altri – períodes d’inactivitat ), règim de treballadors de la mar i règim especial d’empleat / es de la llar.

  A la pàgina web de la Seguretat Social es pot accedir a el contingut de cada un d’aquests règims i a les seves particularitats en matèria de cotització.

  En règim general hi ha un escalat de grups de cotització (1 a 11), amb les mateixa base mínima i màxima mensual de l’1 a el 7 (1.050,00-4.079,10); i diària de l’8 a l’11 (35,00 a 137,67).

  Un cop obtinguda la base de cotització, se li apliquen uns tipus en base a uns conceptes (contingències comunes, hores extraordinàries per força major, resta d’hores extraordinàries, atur, Fogasa i Formació professional).

  Així mateix, de cada concepte, en la majoria, hi ha una part que va a càrrec d’ocupador i l’altra va a càrrec de l’empleat (deduccions a la retribució bruta).

  Per exemple, un treballador indefinit i a temps complet que té un salari brut mensual, amb inclusió de prorrata de baixes extraordinàries, de 1.800 Euros.

  Per tant, la seva base de cotització és de 1.800 euros, que no ha fet cap hora extraordinària.

  En aquest cas les cotitzacions seran les següents:

   

  Conceptes Base de cotització Tipud cot. empresari Tipus cot. treballador Tipus cot. Total
  Contingències comunes 1.800,00 € 23,60% 424,80 € 4,70% 84,60 € 28,30% 509,40 €
  Desocupació 1.800,00 € 5,50% 99,00 € 1,55% 27,90 € 7,05% 126,90 €
  Formació 1.800,00 € 0,60% 10,80 € 0,10% 1,80 € 0,70% 12,60 €
  Fogasa 1.800,00 € 0,20% 3,60 € 0,00% 0,00 € 0,20% 3,60 €
  H. Extraord. FM 1.800,00 €   0,00 €   0,00 € 0,00% 0,00 €
  H. Extraord. 1.800,00 €   0,00 €   0,00 € 0,00% 0,00 €
  Totals     538,20 €   114,30 €   652,50 €

  Per tant, en aquest mes al treballador se li dedueix de la seva retribució salarial 114,30 Euros en concepte de cotització a la Seguretat Social, a part de la retenció d’IRPF que correspongui aplicar, sent la diferència resultant l’import net a percebre. I d’altra banda, l’ocupador haurà de pagar 538,20 euros pels tipus de cotització al seu càrrec (quota empresarial).

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034