+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  La reclamació de salaris sol ser un procediment que pot durar diversos mesos i, fins i tot, superar l’any. Per intentar escurçar aquests terminis, amb l’aprovació de la vigent Llei Reguladora de la Jurisdicció social, es va crear el procés monitori laboral, a imatge i semblança del que ja existia per a reclamacions civils a la Llei d’enjudiciament civil, però amb algunes diferències a tenir en compte.

  El procediment monitori laboral està previst a l’ article 101 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la Jurisdicció Social, i consisteix en un procediment judicial alternatiu, més àgil, a través del qual el treballador pot reclamar davant l’empresari deutes derivats de la relació laboral sempre que no excedeixin de 6.000 euros, siguin vençudes, líquides i exigibles, i es tracti d’una quantia determinada.

  Així doncs, per mitjà del procediment monitori laboral es poden dur a terme reclamació de quantitats derivades d’una relació laboral, com per exemple, salaris pendents de pagament, d’una manera més ràpida i àgil, sempre que es compleixin uns determinats requisits que a continuació exposarem.

  Requisits per iniciar-lo:

  Per iniciar aquest procediment, cal presentar la reclamació mitjançant la petició de procés monitori, i el deute haurà de complir una sèrie de requisits:

  • La quantitat ha de ser líquida i exigible. Per tant, si es reclama un salari superior al reconegut per l’empresa per entendre, per exemple, que la categoria professional havia de ser altra que la que figura en el contracte de treball, o bé que el salari mínim fixat per conveni col·lectiu és superior, no es pot acudir a aquest procediment sinó que seria procedent el procediment ordinari en reclamació de quantitat.
  • El deute ha d’estar vençuda. Així doncs, no poden reclamar-se per mitjà de monitori quantitats la data de venciment encara no s’ha produït.
  • Serà una quantitat concreta i determinada en el moment de ser reclamada.

  Hi ha algun termini per a reclamar quantitats salarials?

  La llei preveu un període de prescripció de 1 any, el que significa que si reclamem quantitats meritades fa més d’un any, si la part contrària al·lega que ha transcorregut el termini de prescripció, el jutge haurà de apreciar-la. Aquest termini de prescripció pot ser interromput per qualsevol reclamació abans de transcórrer el termini d’un any, la qual cosa pot fer-se mitjançant una comunicació fefaent com burofax, papereta de conciliació, demanda, o qualsevol reclamació, sempre que puguem provar la recepció de la mateixa per la part deutora.

  Límit quantitatiu:

  Com ja hem avançat, hi ha un límit quantitatiu de la quantitat reclamada, que mai podrà excedir de 6.000 euros. Si el deute a reclamar superés aquesta quantitat, hauria 2 opcions:

  1ª) reclamar pel procediment ordinari regulat en la mateixa Llei reguladora de la jurisdicció social.

  2ª) Si es tracta de diverses quantitats separables, com ara diverses nòmines, es podrien presentar diversos procediments monitoris sempre que la quantitat reclamada en cada un d’ells no superés els 6.000 euros.

  Exclusions:

  Queden totalment excloses les reclamacions mitjançant aquest procediment:

  • Davant les entitats gestores o col·laboradores de la Seguretat Social.
  • Quan les empreses estiguin en situació concursal.
  • Que s’originin de forma col·lectiva mitjançant la representació dels treballadors.

  Documentació necessària:

  A més de l’indicat, la petició inicial de monitori haurà d’anar acompanyada pels següents documents:

  1. Còpia del contracte de treball, nòmines, carta de l’empresa en què reconegui el deute, certificat, document amb les bases de cotització, informe de vida laboral, o altres documents anàlegs que serveixin per provar l’existència de la relació laboral i el import del deute.
  2. Acta de la conciliació administrativa prèvia; o bé la citació per a la seva realització, en aquest cas es podria incorporar l’acta al procediment monitori una vegada que la mateixa s’hagi celebrat.
  3. Si es presentar un document privat ha d’estar degudament certificat.

  On s’ha de presentar:

  El lloc per presentar la sol·licitud inicial serà davant el Jutjat Social de l’:

  • Domicili social de l’empresa o el lloc on prestava serveis el treballador.
  • I si el treballador presti serveis en diferents llocs, podrà escollir entre el seu domicili sempre que coincideixi amb un dels llocs on va prestar serveis, o el domicili de l’empresari.

  Inici del procediment i possibles opcions:

  Finalment, un cop el Jutjat admeti la sol·licitud, requerirà la part demandada l’abonament de la quantitat reclamada concedint-li un termini de 20 dies hàbils per a això. No obstant això, hi haurà tres postures que pot adoptar l’empresa:

  • Pagament voluntari: quan la part demandada paga la quantitat total del deute ja sigui directament a la part actora o mitjançant consignació en el compte del Jutjat. En aquest cas, el Jutjat s’arxivarà el procés.
  • Oposició al pagament: quan l’empresa s’oposa a la sol·licitud inicial de monitori, la qual cosa ha de fer mitjançant un escrit en el termini de 10 dies hàbils expressant la seva oposició. Seguidament, el Jutjat d’arxivar el procediment monitori i requerirà a la demandant perquè en un termini de 4 dies hàbils present demanda de reclamació de quantitat, i després va incoar un procediment ordinari, assenyalant una data de judici i citar les parts a aquest.
  • Impossibilitat de citar el demandat: Si el Jutjat no aconsegueix notificar a la part demandada la reclamació de pagament, ha de traslladar això a la demandant perquè, si li interessa, en el termini de 4 dies hàbils present demanda de reclamació de quantitat en iguals termes que en l’anterior apartat.
  • Silenci: en el cas que transcorre el termini sense que la part demandada s’oposi ni aboni la quantitat reclamada, el deute es considerarà ferma i el demandant pot instar la seva execució a fi que li Jutjat requereixi de pagament a la part deutora i, si escau, travi embargaments per garantir el seu cobrament.

  Requisits per iniciar-lo:

  Per iniciar aquest procediment, cal presentar la reclamació mitjançant la petició de procés monitori, i el deute haurà de complir una sèrie de requisits:

  • La quantitat ha de ser líquida i exigible. Per tant, si es reclama un salari superior al reconegut per l’empresa per entendre, per exemple, que la categoria professional havia de ser altra que la que figura en el contracte de treball, o bé que el salari mínim fixat per conveni col·lectiu és superior, no es pot acudir a aquest procediment sinó que seria procedent el procediment ordinari en reclamació de quantitat.
  • El deute ha d’estar vençuda. Així doncs, no poden reclamar-se per mitjà de monitori quantitats la data de venciment encara no s’ha produït.
  • Serà una quantitat concreta i determinada en el moment de ser reclamada.

  Límit quantitatiu:

  Com ja hem avançat, hi ha un límit quantitatiu de la quantitat reclamada, que mai podrà excedir de 6.000 euros. Si el deute a reclamar superés aquesta quantitat, hauria 2 opcions:

  1ª) reclamar pel procediment ordinari regulat en la mateixa Llei reguladora de la jurisdicció social.

  2a) Si es tracta de diverses quantitats separables, com ara diverses nòmines, es podrien presentar diversos procediments monitoris sempre que la quantitat reclamada en cada un d’ells no superés els 6.000 euros.

  Exclusions:

  Queden totalment excloses les reclamacions mitjançant aquest procediment:

  • Davant les entitats gestores o col·laboradores de la Seguretat Social.
  • Quan les empreses estiguin en situació concursal.
  • Que s’originin de forma col·lectiva mitjançant la representació dels treballadors.

  Documentació necessària:

  A més de l’indicat, la petició inicial de monitori haurà d’anar acompanyada pels següents documents:

  1. Còpia del contracte de treball, nòmines, carta de l’empresa en què reconegui el deute, certificat, document amb les bases de cotització, informe de vida laboral, o altres documents anàlegs que serveixin per provar l’existència de la relació laboral i el import del deute.
  2. Acta de la conciliació administrativa prèvia; o bé la citació per a la seva realització, en aquest cas es podria incorporar l’acta al procediment monitori una vegada que la mateixa s’hagi celebrat.
  3. Si es presentar un document privat ha d’estar degudament certificat.

  On s’ha de presentar:

  El lloc per presentar la sol·licitud inicial serà davant el Jutjat Social de l’:

  • Domicili social de l’empresa o el lloc on prestava serveis el treballador.
  • I si el treballador presti serveis en diferents llocs, podrà escollir entre el seu domicili sempre que coincideixi amb un dels llocs on va prestar serveis, o el domicili de l’empresari.

  Inici del procediment i possibles opcions:

  Finalment, un cop el Jutjat admeti la sol·licitud, requerirà la part demandada l’abonament de la quantitat reclamada concedint-li un termini de 20 dies hàbils per a això. No obstant això, hi haurà tres postures que pot adoptar l’empresa:

  • Pagament voluntari: quan la part demandada paga la quantitat total del deute ja sigui directament a la part actora o mitjançant consignació en el compte del Jutjat. En aquest cas, el Jutjat s’arxivarà el procés.
  • Oposició al pagament: quan l’empresa s’oposa a la sol·licitud inicial de monitori, la qual cosa ha de fer mitjançant un escrit en el termini de 10 dies hàbils expressant la seva oposició. Seguidament, el Jutjat d’arxivar el procediment monitori i requerirà a la demandant perquè en un termini de 4 dies hàbils present demanda de reclamació de quantitat, i després va incoar un procediment ordinari, assenyalant una data de judici i citar les parts a aquest.
  • Impossibilitat de citar el demandat: Si el Jutjat no aconsegueix notificar a la part demandada la reclamació de pagament, ha de traslladar això a la demandant perquè, si li interessa, en el termini de 4 dies hàbils present demanda de reclamació de quantitat en iguals termes que en l’anterior apartat.
  • Silenci: en el cas que transcorre el termini sense que la part demandada s’oposi ni aboni la quantitat reclamada, el deute es considerarà ferma i el demandant pot instar la seva execució a fi que li Jutjat requereixi de pagament a la part deutora i, si escau, travi embargaments per garantir el seu cobrament.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034