+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Dades sobre absentisme laboral de l’últim any

  A partir de les últimes dades, es pot afirmar que l’absentisme laboral està creixent en els últims temps. A l’agost de 2016 es va incrementar en un 8,8%, de les quals 325.397 baixes van ser per malaltia comuna. Aquest creixement és un 3% superior a l’increment de les afiliacions a la Seguretat Social.

  Segons un estudi referent a l’absentisme laboral dut a terme per la mútua Asepeyo, l’absentisme laboral és anticíclic, és a dir, l’absentisme s’incrementa quan l’economia funciona de manera favorable i es redueix quan l’economia es veu ressentida.

  Tot i aquestes dades, cal recordar que l’absentisme laboral no suposa un problema generalitzat a l’Estat, ja que la gran majoria de treballadors no prenen la baixa mèdica a l’any i, dels que ho fan, el més alarmant és que molts ells són reincidents.

  Segons les dades registrades, els dies en què se sol·liciten més baixes mèdiques per malaltia comuna són els dilluns i els dimarts i el perfil més comú del absentista és el d’una dona, en un rang d’edat d’entre 30 i 40 anys, amb una antiguitat en la seva empresa d’entre un i sis anys.

  A més, una enquesta sobre l’absentisme laboral realitzada a 500 responsables d’empreses situades en diversos punts de l’Estat va determinar que quatre de cada deu d’aquestes no compta amb mesuradors específics per controlar l’absentisme laboral i, malgrat això, el 79% d’aquests responsables veu com un problema rellevant la gestió de l’absentisme.

  Normativa en matèria d’absentisme laboral

  Les absències a la feina poden ser degudes a diferents motius, i poden ser justificades o no. En funció d’aquests elements, en determinats casos la normativa permet a les empreses donar una resposta a aquestes absències.

  És important ressaltar que la no assistència a la feina mai no pot ser considerada per l’empresa com una baixa voluntària tàcita del treballador, sinó que en tot cas facultarà a l’empresari a imposar sancions o fins i tot l’acomiadament disciplinari. Doncs, en cas de tramitar la baixa del treballador com a voluntària, l’empresa s’exposa a una sentència per acomiadament improcedent, ja que es produiria una falta de les formalitats legals necessàries per realitzar un acomiadament disciplinari i la conseqüència seria la improcedència de l’acomiadament.

  Absències no justificades

  Lògicament, les absències injustificades poden donar lloc a l’aplicació de mesures disciplinàries per part de l’empresa. En funció del nombre d’absències, la gravetat de les faltes comeses serà major o menor.

  Pel que fa a la llei, l’article 58 de l’Estatut dels Treballadors estableix la facultat de les empreses de sancionar els seus treballadors en cas d’incompliment, de conformitat amb el que estableixin les lleis i els convenis col·lectius en matèria de graduació d’infraccions i sancions. Tota sanció és sempre revisable davant els òrgans judicials del social, i en cas de faltes greus o molt greus sempre han comuniqui per escrit. I mai podran suposar reducció de dies de vacances o dies de descans, ni multes per al treballador.

  Els convenis col·lectius preveuen un règim disciplinari en el qual s’enumeren les conductes que suposen faltes, i poden ser lleus, greus o molt greus. Així com, les sancions aplicables a aquestes faltes, en proporció a la seva gravetat. Aquestes sancions poden ser des de simples amonestacions en cas de faltes lleus, passant per suspensions d’ocupació i sou de durada proporcional al grau de gravetat de la falta, i arribant fins a l’acomiadament disciplinari en cas de faltes molt greus.

  L’article 54 de l’Estatut dels Treballadors preveu com un incompliment molt greu del contracte de treball i, per tant, causa d’acomiadament disciplinari les faltes d’assistència reiterades i injustificades.absències justificades.

  Les faltes d’assistència al treball degudament justificades, lògicament, no constitueixen faltes sancionables. No obstant això, en alguns casos aquestes absències justificades sí que poden suposar l’extinció del contracte de treball per causes objectives, el que també es coneix com acomiadament objectiu.

  L’article 52, d) de l’Estatut dels Treballadors preveu que el contracte de treball pot extingir-se si hi ha faltes d’assistència, justificades o no, intermitents, si suposen:

  • El 20% de jornades hàbils durant 2 mesos seguits i, alhora, sumin el 5% de les jornades hàbils durant els 12 mesos anteriors;

  O bé,

  • El 20% de jornades hàbils en 4 mesos discontinus dins d’un període de 12 mesos.

  S’exceptuen les absències per maternitat, paternitat, embaràs de risc, lactància, o malalties conseqüència de l’embaràs, el part o la lactància, vaga legal, activitats de representació dels treballadors, llicències, vacances, accident de treball o accident no laboral si la baixa mèdica és acordada pels serveis sanitaris oficials i duri més de 20 dies seguits, així com, les que siguin per l’estat físic o psicològic de víctimes de violència de gènere.

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034