+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  indemnizacion por despido fijos discontinuos

  Què és el contracte de treball fix-discontinu

  L’ article 16 de l’Estatut dels Treballadors preveu la figura del contracte fix-discontinu, i el defineix com un contracte de caràcter indefinit que es concerta per dur a terme treballs fixos-discontinus i que no es reiteren en data certes, dins del que és el volum habitual d’activitat que té l’empresa.

  En el cas de treballs discontinus que es realitzen en dates certes, s’aplica el contracte indefinit a temps parcial.

  Els convenis col·lectius han d’establir la forma i ordre en què els treballadors són cridats. Per tant, en cas d’incomplir-que estableix aquest sentit, podrà donar lloc a reclamacions per acomiadament per part dels treballadors afectats per la no convocatòria.

  A nivell formal, s’exigeix ​​que el contracte es realitzi per escrit, havent de constar la durada que s’estimi que va a tenir l’activitat laboral, el que prevegi el conveni col·lectiu pel que fa a ordre i forma de crida, així com, la jornada i l’horari.

  Hi ha la possibilitat que per conveni col·lectiu es prevegin particularitats d’aquest tipus de contracte en el sector de què es tracti.

   

  Quin tipus d’acomiadaments pot haver-hi en cas de treballadors amb contracte fix-discontinu

  En principi, no hi ha diferències amb la resta de treballadors amb altres modalitats contractuals. Per tant, un treballador amb contracte fix-discontinu podrà ser objecte d’un acomiadament disciplinari, d’un acomiadament objectiu o extinció per causes objectives, com també, podrà ser afectat per un ERO en cas d’acomiadament col·lectiu.

  Si bé és cert que, tal com ja indicàvem a l’explicar el precepte legal que preveu aquest tipus de contracte, que en casos d’incompliment dels establert en matèria de forma i ordre de crida, els treballadors que no hagin estat cridats havent haver-ho estat , podran accionar per acomiadament enfront de l’empresa.

  Pel que fa a les possibles qualificacions d’un acomiadament d’un treballador o treballadora amb contracte fix-discontinu, tampoc hi ha diferències amb la resta de modalitats contractuals, podent ser qualificat com acomiadament procedent, acomiadament improcedent o acomiadament nul.

   

  Quina és la data d’antiguitat en cas contracte fix-discontinu

  La data d’antiguitat és una dada necessari a tenir en compte a l’hora de calcular una indemnització per acomiadament, ja sigui per un acomiadament objectiu com per un acomiadament declarat improcedent. Doncs, el càlcul sempre es realitza tenint en compte 3 factors:

  1- L’antiguitat, entesa com el temps transcorregut entre l’inici de la relació laboral i el moment de la seva extinció.

  2- retribució salarial bruta a l’hora de l’acomiadament, i en cas que hi hagi conceptes variables, s’ha de computar també la mitjana d’aquests conceptes durant els últims 12 mesos (llevat que la durada hagi estat inferior a aquest temps, en aquest cas es tindrà en compte el temps de tota la relació laboral).

  3- El mòdul indemnitzatori establert legalment. Actualment, per a l’acomiadament objectiu i col·lectiu és de 20 dies per any de servei, amb un límit màxim d’1 any de salari brut; i per a l’acomiadament declarat improcedent és de 33 dies per any de serveis, amb un límit de 720 dies de salari brut (per antiguitats a partir del 12/02/2012).

  Doncs bé, en cas de treballadors amb contracte-fix discontinu, la jurisprudència de Tribunal Suprem, recollida a la Sentència de 30/07/2020, ha establert que per calcular una indemnització per acomiadament, l’antiguitat a tenir en compte ha de ser la suma dels períodes d’activitat en els quals hagi prestat efectivament serveis.

  Exemple:

  En el cas d’haver prestat serveis el 2018 de l’01/01 a l’30/06 (6 mesos), el 2019 de l’01/03 a l’30/06 (3 mesos) i el 2020 de l’01/07 a l’30/09 (3 mesos ), l’antiguitat per calcular la indemnització per acomiadament a tenir en compte serà de 12 mesos (6 + 3 + 3), és a dir, 1 any.

  Així doncs, si el salari brut anual del treballador a temps de l’acomiadament era de 24.000 Euros, la indemnització per acomiadament objectiu (20 dies) seria de 1.315,07 € (1 any x 20 x (24.000 / 365)); i per acomiadament improcedent seria de 2.169,86 € (1 any x 33 x (24.000 / 365)).

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034