+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Concepte d’assetjament sexual

  A grans trets, i sense perjudici del que preveu l’article 184 del Codi Penal, podem definir l’assetjament sexual com aquella conducta de contingut sexual, que pot ser física, verbal o no verbal, que atempti o pugui atemptar contra la dignitat de la persona que el pateix, generant un ambient intimidatori, ofensiu o degradant.

  Si aquesta conducta es produeix dins l’àmbit laboral, estarem davant d’un assetjament sexual a la feina, que és el tema que és objecte del present article.

  Normativa aplicable

  A nivell comunitari, cal fer referència a la, Directiva 2006/54/CE, de 5 de juliol de 2006, en l’article 2.1, d) trobem la definició d’assetjament sexual; així com, la Recomanació de la Comissió 92/131/CEE, de 27 de novembre de 1991, relativa a la protecció de la dignitat de la dona i de l’ home en el treball, relativa a la protecció de la dignitat de la dona i de l’home en el treball, en la qual s’exposen alguns exemples del que pot ser considerat assetjament sexual i dóna diverses directrius per combatre’l i / o evitar-ho.

  En la normativa laboral estatal, l’ article 4 de l’Estatut dels Treballadors y el article 14 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i estableixen el dret de tot / a treballador / a al respecte a la seva intimitat i dignitat, així com, a la consegüent protecció davant l’assetjament sexual, entre altres drets.

  Aquests drets que deriven del que preveu la Constitució en els seus articles 10 i 18, concretament dels drets fonamentals a la dignitat de la persona i a la intimitat personal.

  Tipus d’assetjament sexual en l’àmbit laboral

  Podem distingir entre dos tipus diferenciats d’assetjament sexual:

  Assetjament sexual d’intercanvi o xantatge sexual

  • Quan l’assetjador condiciona a la resposta que doni la víctima, segons sigui positiva o negativa, unes conseqüències beneficioses o perjudicials per a ella.

  Es tracta doncs d’una proposta de xantatge que pot ser explícita o no, i que normalment suposarà que l’assetjador tingui un cert poder de decisió que pugui afectar les condicions laborals de la víctima.

  Assetjament sexual ambiental

  • És quan es crea un ambient intimidatori, desagradable, hostil o humiliant per a la persona assetjada.

  En aquest tipus de casos es requereix la presència de factors:

   • Ha de ser un comportament verbal o físic expressat amb actes, paraules o gestos.
   • Que sigui una conducta no consentida, és a dir no desitjada o no desitjable pel seu destinatari.

  Per a això no cal que hi hagi una negativa expressa, si s’infereix dels seus actes que no desitja aquesta conducta.

   • Ha de tractar-se d’alguna cosa greu, susceptible de generar un ambient hostil o ingrat des d’un punt de vista objectiu, i no en virtut de la major o menor sensibilitat de la víctima.

  Possibles vies de reclamació

  Centrant-nos en la jurisdicció social (laboral), la víctima d’un assetjament sexual pot sol·licitar l’extinció judicial del seu contracte de treball en virtut del que disposa l’article 50.1, c) de l’Estatut dels Treballadors, en base als greus incompliments del empresari a lesionar-seu dret a la dignitat.

  Aquesta acció comporta l’extinció de la relació laboral amb dret a la mateixa indemnització prevista per a l’acomiadament improcedent, i accés a la desocupació (si es compleixen els altres requisits per accedir a aquesta prestació).

  Així mateix, es pot reclamar una indemnització accessòria pels danys i perjudicis i / o danys morals irrogats.

  En l’àmbit administratiu social, pot denunciar-se en la Inspecció de Treball la comissió de la falta molt greu prevista en l’article 8.13 de la Llei d’infraccions i sancions de l’ordre social, amb les consegüents sancions.

  I finalment, en matèria penal pot presentar denúncia pel tipus delictiu que preveu l’article 184 del Codi Penal.

  En qualsevol cas, és molt recomanable comptar amb l’assessorament i assistència d’un advocat expert en aquest tipus de casos.

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034