+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Un contracte de treball pot ser a temps complet o a temps parcial.

  Si un contracte a temps complet, la jornada laboral no podrà ser superior a 40 hores setmanals, llevat que el Conveni Col·lectiu que sigui aplicable estableixi una altra jornada completa màxima inferior, com per exemple, de 35 hores setmanals.

  El contracte de treball serà a temps parcial quan la seva jornada ordinària sigui inferior a la màxima legal o convencional. Per exemple, un contracte de treball amb una jornada de 20 hores setmanals.

  Tipus d’hores de treball

  Les hores de treball poden ser ordinàries, extraordinàries o complementàries.

  Les ordinàries són les que queden dins de la jornada fixada en el contracte de treball, i les extraordinàries aquelles que queden fora de la jornada fixada en el contracte de treball.

  No obstant això, també hi ha les anomenades hores complementàries, que són aquelles que poden existir amb un contracte a temps parcial, i que no excedeixin de la jornada màxima legal o convencional, sempre que es compleixin una sèrie de requisits legals.

  A l’efecte de Seguretat Social, és important recalcar que les hores extraordinàries suposen un cost de cotització més elevat que les ordinàries. En canvi, les hores complementàries cotitzen igual que les hores ordinàries.

  Regulació de les hores complementàries

  La regulació de les hores complementàries la trobem en l’article 12.5 de l’Estatut dels Treballadors.

  Només poden existir en contractes a temps parcial amb una jornada ordinària no inferior a 10 hores setmanals en còmput anual.

  Requereixen un pacte per escrit entre empresa i treballador / a, que pot constar en el mateix contracte de treball o bé en un acord posterior.

  Hi ha un límit en el nombre d’hores complementàries que podrà excedir el 30% del nombre d’hores ordinàries del contracte de treball. Aquest percentatge pot ser ampliat per conveni col·lectiu fins a un màxim del 60%. Aquestes hores complementàries podran ser exigides per l’empresa al treballador/a.

  No obstant això, es preveu la possibilitat que el treballador voluntàriament pugui acceptar fer més hores complementàries que excedeixin aquest percentatge pactat fins a un límit d’un 15% més.

  El treballador/a té dret a conèixer les hores complementàries que haurà de realitzar amb una antelació mínima de 3 dies, llevat que el conveni col·lectiu fixi un període inferior.

  Transcorregut el primer any des del pacte d’hores complementàries, el treballador / a tindrà dret a renunciar a aquest pacte, amb un preavís de 15 dies, en els següents casos:

  1. Quan li sigui incompatible amb un altre contracte a temps parcial.

  2. Quan sigui incompatible amb activitats formatives per coincidència d’horaris acreditada.

  3. Quan el treballador ho requereixi per a l’exercici de les seves responsabilitats familiars derivats de drets reconeguts en l’article 37.6 de l’Estatut dels Treballadors.

  Finalment, assenyalar la negativa del treballador / a realitzar les hores complementàries pactades, no pot ser sancionat disciplinàriament.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034