Es considera malaltia professional aquelles que s’originen a conseqüència del desenvolupament d’una activitat laboral o professional. La majoria de països disposen d’una normativa que regula aquests supòsits. Al nostre país, per exemple, existeix un llistat oficial a càrrec del Ministeri de Treball en el qual es recullen les diferents malalties professionals i en quins casos s’entén que són conseqüència d’una activitat concreta.

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat defineix malaltia professional així: “S’entendrà per malaltia professional la contreta a conseqüència del treball executat per compte d’altre en les activitats que s’especifiquin en el quadre que s’aprovi per les disposicions d’aplicació i desenvolupament d’aquesta Llei, i que sigui provocada per l’acció dels elements i substàncies que en aquest quadre s’indiquin per a cada malaltia professional”.

Malalties Professionals

Com prevenir aquestes malalties?

  • L’empresa ha de passar tots els controls de seguretat. Això és una cosa bàsica i primordial. Si hi ha alguna cosa que els treballadors vegin que no s’està complint o que es corren riscos innecessaris, es pot denunciar a la Inspecció del Treball i de la Seguretat Social. D’aquesta manera es durà a terme una inspecció mitjançant la qual es comprovarà si l’empresa està complint o no amb la normativa de prevenció de riscos laborals i si existeix alguna anomalia que hagi de ser sancionada i corregida.

 

  • S’ha de complir la normativa en el que refereix a higiene, medicina, primers auxilis, etc. Això ja dependrà de cada tipus d’empresa o negoci i de les necessitats que s’estableixin segons l’activitat desenvolupada. En cas de les farmacioles de primers auxilis, és important que hi hagi una persona responsable que vagi comprovant si mancada alguna cosa i ho reposi immediatament.

 

  • El lloc de treball ha d’estar ben adaptat als treballadors. Això significa que han de tenir espai suficient, el mobiliari ha de ser adequat al lloc de treball (per exemple, que la cadira ha de ser prou ergonòmica i que es pugui situar a l’altura adequada respecte de la taula, que la pantalla de l’ordinador estigui a una distància i altura adequades, etc.). També la il·luminació en el lloc de treball és molt important.

 

  • Complir amb els drets del treballador: que disposi dels descansos mínims, que faci ús dels dies de vacances que li corresponguin, que no superi el nombre màxim legal d’hores extraordinàries, etc.

 

  • En determinats treballs és molt important l’ús dels *EPI (Equips de Protecció Individual). Un *EPI assegura que el treballador treballi en condicions de protecció adequades al lloc de treball. Per exemple, usar guants, armilles o cascos, etc. havent d’estar sempre en bones condicions i haver passat els controls de qualitat pertinents.

Quina diferència hi ha entre malaltia professional i malaltia comuna?

Existeixen alguns indicadors que poden ajudar a establir les diferències que serien aquests:

  • Agent: el causant de la malaltia. L’agent pot ser una cosa que es trobi en l’espai laboral o en les condicions de treball, per exemple: una mala il·luminació, una cadira que provoca dolor, la presència d’algun compost químic que sigui respirat de manera contínua, etc.
  • Exposició: és la relació que existeix entre la persona (el treballador) i l’agent causant. Els criteris per a valorar l’efecte es mesuren tant a nivell qualitatiu com a nivell quantitatiu. Segons aquests criteris, el metge podrà valorar si és o no una malaltia professional i quins han estat les seves causes.
  • Malaltia: que el treballador tingui els símptomes propis d’una malaltia.
  • Nexe de causalitat: que la malaltia sigui conseqüència del desenvolupament de l’activitat.

Un document que pot servir d’ajuda és la Llista de Malalties Professionals de la *OIT (Organització Internacional del Treball). No es tracta d’una llista tancada ja que a mesura que van sorgint nous treballs, nous components i nous avanços en medicina, poden detectar-se noves malalties professionals.

Crida’ns i t’ajudarem 93 531 30 34