+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  pension-jubilacion

  En aquest apartat fem referència a les diferents pensions de jubilació contributives que existeixen al nostre ordenament jurídic i que, justament, tal com indica la seva pròpia qualificació són pensions a què qualsevol treballador pot accedir i cobrar sempre que s’hagi cotitzat durant uns anys determinats en algun dels règims de la Seguretat Social.

  Règim General

  Com sabem, hi ha diferents tipus de pensions de jubilació depenent de l’edat i els anys cotitzats que tinguem a la nostra vida laboral. Per tant, podem estar davant:

  • Jubilació ordinària
  • Jubilació Anticipada
  • Jubilació Parcial
  • Jubilació Flexible

  A continuació, expliquem de forma breu aquests tipus de jubilació:

  Jubilació Ordinària

  Requisits:

  • Estar en situació d’alta o assimilada a l’alta
  • Haver cotitzat un període mínim de 15 anys durant tota la vida laboral
  • Tenir complerts 65 o 67 anys d’edat depenent dels anys cotitzats i de l’any de jubilació:

  la-jubilacion

  Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

  Cuantía:

  En aquest cas, per al càlcul de la quantia de la pensió de jubilació s’hauran de prendre troba els 25 anys últims que s’hagin cotitzat a la vida laboral, els quals cal sumar i dividir entre 350.

  En aquest cas concret, hem de tenir troba que aquest tipus de pensió de jubilació no tenen penalització de cap tipus, al contrari de la resta de pensions que, a continuació, desglossem.

  En darrer lloc, hem de tenir en compte que, per al cas que l’import de la nostra pensió de jubilació sigui molt petit, el cert és que augmentaria en base als complements a mínims que fixa l’Estat cada any en els seus Pressupostos Generals per a tots els tipus de pensions, en aquest any 2.022, un import corresponent a 890,50 euros mensuals.

   

  Jubilació Anticipada

  En aquest cas concret, quan parlem de jubilació anticipada, hem de saber que aquesta pot ser per voluntat o no del treballador -voluntària o involuntària- tenint cadascuna uns requisits en concret.

   

  2.1.- Jubilació Voluntària

  A aquest tipus de jubilació s’hi accedeix quan es tenen 2 anys menys de l’edat que necessitem per a la jubilació ordinària i s’hi pot accedir sempre que es tinguin 35 anys cotitzats i la quantia de la pensió sigui d’un import superior a l’import de pensió mínima -890,50.-euros-.

  2.2.- Jubilació Involuntària

  A aquest tipus de jubilació s’hi accedeix quan es tenen 4 anys menys de l’edat que necessitem per a la jubilació ordinària i s’hi pot accedir sempre que es tinguin 33 anys cotitzats.

  Per poder accedir a aquest tipus de jubilació cal que el treballador hagi estat acomiadat per l’empresa per a la qual prestava serveis mitjançant un acomiadament objectiu i que, a més, estigui donat d’alta com a demandant d’ocupació.

  És important tenir en compte que aquests dos tipus de jubilacions anticipades comporten una penalització que suposa un coeficient reductor sobre la quantia de la pensió de jubilació ordinària que obtindríem si ens jubiléssim a la nostra edat ordinària. Aquest coeficient reductor s’aplica per cada trimestre que falti per accedir a l’edat de jubilació ordinària.

  • Coeficients reductors per jubilació anticipada voluntària

   

  pension-jubilacion

   

  • Coeficients reductors per jubilació anticipada involuntària

  coeficientes

  Jubilació Parcial

  Aquest tipus de jubilació consisteix a gaudir-ne, de forma simultània, amb l’exercici d’un treball a temps parcial, vinculat o no amb un contracte de relleu amb un treballador que es troba en situació de desocupació o amb un contracte de treball de durada determinada.

   

  • Requisits (amb contractes de relleu):
   • Tenir complerts 65 o 67 anys d’edat depenent dels anys cotitzats que a la nostra vida laboral
   • Haver cotitzat un període mínim de 25, 30 o 33 anys durant tota la vida laboral depenent de la situació en què es trobe el treballador
   • Tenir subscrit un contracte de treball a jornada completa
   • Tenir una antiguitat a l’empresa de 6 anys
   • Subscriure un contracte relleu

   

  • Requisits (sense contracte de relleu):
   • Tenir complerts 65 o 67 anys d’edat depenent dels anys cotitzats que a la nostra vida laboral
   • Haver cotitzat un període mínim de 15 anys durant tota la vida laboral
   • Tenir subscrit un contracte a jornada completa o parcial
   • Tenir reduïda la jornada laboral: entre un 25-50% de la mateixa i fins a un 75% per a treballadors que tenen subscrit un contracte indefinit

  Per a més informació, pots accedir al següent enllaç: https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963/28393/28399

   

  Jubilació Flexible

  • És aquella situació en què el treballador es troba cobrant una pensió de jubilació i vol compatibilitzar-la amb un contracte de treball a temps parcial.Aquesta situació de voler iniciar aquest contracte de treball, igual que quan es procedeixi a la seva extinció, s’ha de comunicar sempre a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), que és l’organisme corresponent i que abona l’import de la pensió de jubilació que el treballador ve percebent.Per a més informació, pots accedir al següent enllaç: https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963/28393/35806

   B).- Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms

   Com passa amb el règim general, els treballadors autònoms també tenen dret a percebre una pensió de jubilació. No obstant això, cal trobar-los i complir amb uns requisits en concret, tal com veurem a continuació.

   • Requisits:
   • Estar en situació d’alta o assimilada a l’alta al Règim Especial per Compte Propi
   • Haver pagat totes les quotes d’autònom i estar-ne, per tant, al corrent.
   • Tenir l’edat de jubilació (65 o 67 anys segons els anys de cotització que es tinguin)

   La pensió de jubilació començarà a tenir efectes econòmics diferents, depenent de la situació des de la qual accedim a la prestació:

   • Si venim d’una situació d’alta, es cobra a partir del primer dia del mes següent al darrer dia en què es treballi o estiguem donats d’alta al règim especial de treballadors autònoms.
   • Si venim d’una situació assimilada a l’alta, es cobra a partir del darrer dia del mes en què es presenta la sol·licitud.
   • Si venim d’una situació de no alta, es cobra a partir de la data en què es presenta la sol·licitud de jubilació corresponent.

   de jubilación.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034