+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  L’ article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors reconeix als treballadors/es que s’hagin convertit en pares i mares, ja sigui per adopció, acolliment o de forma natural, el permís de lactància.

  Aquest permís concedeix al treballador/a el dret a absentar del seu lloc de treball durant una hora, podent-se dividir en dues fraccions de mitja hora, fins que el menor compleixi els nou mesos.

  Així mateix, en els casos de part, adopció o acolliment de fills múltiples la durada del permís augmentarà de forma proporcional.

  Com sol·licitar el permís

  El treballador/a ha d’avisar a l’empresa amb una antelació de quinze dies, sempre que el conveni col·lectiu aplicable no determini una altra cosa, especificant la data en què s’iniciarà el permís de lactància, així com la data en què finalitzarà.

  Qui exerceix aquest dret

  Aquest permís el podrà exercir el treballador que compleixi amb els requisits, independentment que siguin dones o homes, encara que només podran gaudir-un dels dos progenitors quan tots dos siguin treballadors.

  La distribució de les hores

  Queda a elecció del treballador el moment en què gaudirà d’aquest període de lactància, sempre que sigui dins la seva jornada ordinària de treball. Hi ha la possibilitat que alguns convenis estableixin criteris per a la conciliació laboral i familiar i la concreció de l’horari.

  D’aquesta manera, aquestes són les diferents opcions per al treballador:

  • Una hora o bé dues fraccions de mitja hora cadascuna durant cada dia de jornada laboral.
  • Es permeten acumular les hores del permís de lactància en jornades completes, si no hi ha un conveni que ho impedeixi o s’arribi a un acord amb l’empresa.
  • Una altra opció possible és limitar l’horari de treball entrant o sortint mitja hora abans. Si s’accepta aquesta sol·licitud, es considera l’aplicació del dret com a reducció de jornada, i en lloc de l’hora de lactància només es tindria dret a mitja hora al principi o fi de la jornada. Simplement és una altra manera de distribuir el temps.
  • També pot existir a possibilitat que el conveni col·lectiu permeti acumular totes les hores de lactància en dies complets i ajuntar tots aquests dies a un permís. Per determinar el nombre de dies cal fer un càlcul.

  El càlcul de la lactància acumulada

  Per calcular el permís de lactància acumulada caldrà consultar, prèviament, el conveni col·lectiu aplicable, i revisar que no hi hagi una forma específica i concreta de calcular la lactància acumulada.

  En cas negatiu el càlcul es realitza sobre la base que el treballador té dret a una hora per dia de jornada laboral fins que el menor hagi complert nou mesos. És per això que es compten les hores que es deixa de treballar pel permís, restant dies de descans i festius des que se sol·licita la lactància fins a arribar als nou mesos d’edat del nadó.

  Problemes amb la concreció del permís en l’horari

  Un dels problemes que pot sorgir és que l’empresa no accepti l’horari sol·licitat per l’empleat. Per això, en aquesta situació el treballador pot impugnar la decisió davant els tribunals, així com sol·licitar danys i perjudicis.

  En aquest cas, l’empresa podria evitar aquests danys i perjudicis si durant la resolució de l’assumpte als tribunals permetés al treballador disposar de l’horari que ha sol·licitat.

  Així mateix, aquesta discrepància sorgida entre el treballador i l’empresa es resoldrà mitjançant un procediment urgent que s’ha de donar tramitació preferent als jutjats:

  • El treballador disposa d’un termini de 20 dies hàbils per formalitzar una demanda al Jutjat Social. Aquest termini s’inicia en el moment en què l’empresari notifiqui al treballador de la seva no conformitat amb la proposta.
  • La vista ha de tenir lloc en els 5 dies següents al dia en què s’admet la demanda. S’estima un termini de tres dies per dictar sentència. Aquesta no es pot recórrer, per cap de les parts, de manera que les empreses solen intentar arribar a acords.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034