+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Com ja explicàvem en el nostre article Extinció del contracte per impagament de salari, l’article 50.1, b) de l’Estatut dels Treballadors, disposa que un / a treballador / a pot sol·licitar l’extinció del seu contracte de treball per una causa justa quan l’empresa incompleix de manera greu la seva obligació de pagament del salari.

  No obstant això, és molt freqüent que el treballador que decideix demandar l’empresa per aquesta via, reclamant l’extinció del contracte i el pagament dels salaris deguts, es pregunti què passa durant el transcurs del procediment.

  A continuació explicarem quina ha estat l’evolució de la jurisprudència en concret sobre aquesta qüestió.

  Evolució jurisprudencial

  Inicialment, la jurisprudència havia establert que el treballador havia de romandre en el seu lloc de treball mentre es tramitava el procediment d’extinció. Així, la Sentència de 26 d’octubre de 2010, recurs 471/2010, assenyalava: És consolidada doctrina de la Sala que l’èxit de l’acció basada en l’art. 50 ET exigeix ​​que el contracte estigui viu en el moment de dictar-se la sentència, perquè la sentència té en aquests supòsits caràcter constitutiu i -de prosperar l’acció- declara extingit el contracte en la mateixa data en què es dicta. “.

  Per tant, d’acord amb aquesta sentència, només es permetia l’abandonament del lloc de treball “quan la continuïtat en el mateix atemptés contra la dignitat, integritat personal o drets fonamentals del treballador”.

  A la pràctica, si el judici s’assenyalava a diversos mesos vista, suposava que el treballador havia de continuar anant al seu lloc de treball sense cobrar el seu salari, llevat que el metge li expedís una baixa mèdica. I això generava uns evidents perjudicis econòmics i morals per al treballador.

  No obstant, la jurisprudència ha anat evolucionant flexibilitzant aquest criteri i ampliat aquests supòsits, en permetre també que s’abandoni el lloc de treball quan hi hagi un greu perjudici patrimonial o una pèrdua d’oportunitats professionals (Sentència Sala General del Tribunal Suprem, de 20 de juliol de 2012. També en aquest sentit, Sentències de la Sala 4a del Tribunal Suprem de 2015.10.28 i 2016.02.03).

  Com cal procedir

  En aquest sentit, se li dóna al treballador la facultat d’optar entre exercitar l’acció resolutòria i continuar prestant serveis en el cas s’estarà en el marc de la resolució judicial o deixar de prestar serveis al mateix temps que s’exercita l’acció, assumint en aquest cas el risc que el resultat del procés sigui desfavorable per a ell.

  Aquesta decisió d’abandonar el lloc de treball sempre implicarà un risc, però en molts casos el treballador es troba en una situació tan extrema que no pot fer una altra cosa diferent. És habitual que, havent presentat la papereta de conciliació i la demanda judicial, el treballador que porta mesos sense percebre el seu salari, trobi un nou treball que si li proporcionarà una remuneració. En aquests casos, si decideix donar el pas, el més aconsellable és enviar una comunicació fefaent a l’empresa informant que es va a abandonar el lloc de treball sense renúncia a l’acció interposada d’extinció i reclamació de quantitat, així com, informant al Jutjat d’aquesta decisió. Serà el Jutge del Social el que decidirà si aquesta decisió d’abandonar el lloc de treball estava justificada en greus perjudicis econòmics o en pèrdua d’oportunitats professionals i, en cas d’entendre que sí, la sentència estimatòria declararia l’extinció a la data d’aquest abandonament del lloc de treball, calculant la indemnització legal a aquesta data.

  En qualsevol cas, mai és fàcil establir en aquests casos el nivell de gravetat de l’incompliment empresarial, de manera que per sol·licitar l’extinció del contracte per impagament de salaris i, si s’escau, decidir si abandonar o no el lloc de treball sense renunciar a la demanda presentada, el més recomanable és comptar amb l’assessorament i assistència d’un advocat expert en l’àrea laboral.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034