+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Tot empresari ven un producte o presta un servei a un client, té dret a percebre una contraprestació econòmica, per a això emet una factura, que un cop vençuda, ha de ser pagada pel client. Però pot passar que, arribat el venciment de la factura, aquesta serà impagada.

  Que podem fer en aquests casos?

  La Llei d’enjudiciament civil (en els seus articles del 812 a 818) preveu un procediment per reclamar deutes econòmics: el procés monitori.

  En aquest procediment judicial s’han d’indicar les dades del deutor contra el qual es reclama, l’import del deute reclamat i l’origen de la mateixa.

  Així mateix, s’ha d’acompanyar documentació que acrediti el deute reclamada o bé, almenys, les relacions comercials habituals entre ambdues parts.

  Un cop presentada la petició de procés monitori, i admesa a tràmit pel jutjat, aquest enviarà un requeriment al deutor concedint-li un termini de 20 dies hàbils per, o bé pagar el deute, o bé oposar-se a al pagament de la mateixa.

  Sembla senzill i còmode però per accedir al procediment monitori s’han de complir una sèrie de requisits:

  • Ha de ser un deute dinerari líquida, és a dir, una quantitat econòmica. Per tant, no es poden reclamar intercanvis, productes o serveis.
  • Ha de ser una quantitat determinada, és a dir, un import invariable.
  • Ha d’estar vençuda, el que significa que en el moment de realitzar la reclamació s’ha d’haver superat el termini de pagament.
  • Ha de ser exigible: estant el deutor obligat al seu pagament.

  A més de tot l’anteriorment citat, perquè s’admeti la sol·licitud de reclamació, la LEC indica que s’ha de presentar la petició acompanyada de documentació que acrediti la relació entre les parts, d’alguna de les següents formes:

  • Documents que apareguin signats pel deutor o amb el seu segell, empremta o marca o amb qualsevol altre senyal, físic o electrònic.
  • Factures, albarans de lliurament, certificacions, telegrames o qualsevol altre document que, tot i ser creats unilateralment pel creditor, siguin dels que habitualment documenten els crèdits i deutes en relacions de la classe que aparegui existent entre reclamant i deutor.
  • Quan, al costat del document en què consti el deute, s’aportin documents comercials que acreditin una relació anterior duradora.
  • Mitjançant certificacions d’impagament de quantitats degudes en concepte de despeses comunes de comunitats de propietaris d’immobles urbans.

  Així mateix, és important destacar que en el cas que la quantia superi els 2.000 euros, per a l’oposició serà obligatòria l’assistència d’advocat i procurador.

  Encara que, en la fase inicial del procediment podrà comparèixer en nom propi, sense ser necessària la compareixença d’una assistència legal.

  El lloc per presentar la sol·licitud inicial serà en els jutjats de primera instància del domicili del demandat, encara que en cas de no saber-ho, podrà presentar-se davant el lloc on es pugui trobar el deutor.

  En el moment en què la sol·licitud és admesa pel Jutjat, de requerir el demandat. Un cop el deutor és localitzat i requerit de pagament, disposarà d’un termini de vint dies hàbils per a procedir es alguna de les següents formes:

  Pagament voluntari: el deutor podrà triar entre ingressar la quantitat requerida en el compte de consignacions del jutjat o lliurar-la al demandant, qui ha de comunicar per escrit al Jutjat per finalitzar el procés i arxivar l’expedient.

  Oposició: el deutor, si legítim dret a la defensa podrà expressar per escrit els motius pels quals no deu, total o parcialment, la quantitat que se li reclama. En aquest cas, finalitzarà el procediment monitori i donarà pas a un judici verbal o a un judici ordinari, depenent de si el deute és inferior o no a 6.000 euros, respectivament.

  Silenci: si el deutor deixa transcórrer el termini sense pagar ni oposar-se, es posa fi al procediment monitori mitjançant un decret del secretari judicial en què fixarà la quantitat que es pot reclamar en el posterior procés d’execució, més interessos i costes.

  Finalment esmentar que amb l’aprovació de la vigent Llei Reguladora de la Jurisdicció Social el 2011 es va crear un procediment monitori en l’àmbit laboral, amb particularitats pròpies i diferències respecte del monitori civil. Aquest monitori laboral serà objecte d’un altre article al nostre blog.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034