+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Una pregunta que de vegades sentim a dir d’un treballador és si hi ha la possibilitat de cobrar l’atur a l’anar-se’n de l’empresa. Doncs bé, la resposta a aquesta pregunta en principi és no, però hem d’afegir que en alguns supòsits en què l’extinció de la relació laboral sorgeix d’una voluntat del treballador en els quals sí es pot accedir a la prestació d’atur.

  Situacions legals de desocupació

  La llei preveu diverses situacions en què es pot accedir, si s’ha cotitzat el temps suficient, a la prestació per desocupació. A continuació citem alguns d’elles:

  – Per acomiadament del treballador / a.
  – Quan finalitzi la relació laboral per mort, incapacitat o jubilació de l’empresari / a.
  – Quan s’extingeixi el contracte de treball per no haver superat el període de prova.
  – Per finalització del contracte de treball temporal.

  En el següent enllaç poden consultar la resta de situacions legals d’atur previstes legalment.

  Baixa voluntària i el cobrament de l’atur

  Per norma general són dos els punts principals que s’han establert:

  • El cobrament de l’atur està supeditat al fet que el treballador estigui en situació legal d’atur, en altres paraules, haver perdut la feina per una raó no imputable al treballador, com ho pot ser la fi del contracte, un acomiadament, etc.

  • Si el treballador causa baixa voluntària a l’empresa, no es troba en una situació legal d’atur, ja que la fi de la relació laboral es dóna com a resultat d’una decisió del treballador. En aquest cas, no hi ha dret a percebre cap tipus de prestació, encara que es tinguin les cotitzacions suficients. La legislació està pensada per evitar que es donin baixes voluntàries amb l’ànim de cobrar l’atur acumulat.

  Casos possibles per accedir a la prestació d’atur en què és el treballador quin insta la finalització de la relació laboral

  Sense perjudici del que abans s’ha explicat, hi ha alguns supòsits puntuals en el que, tot i que la finalització de la relació laboral ha estat conseqüència d’una decisió del treballador / a, generen l’accés a una situació legal d’atur. Malgrat tot, cal matisar que aquesta decisió no és una simple baixa voluntària sinó que es dóna en uns casos expressament previstos legalment, com són els següents:

  • La mobilitat geogràfica del centre de treball: Quan l’empresa imposa un canvi de centre de treball que necessàriament suposa que el treballador hagi de canviar el seu lloc de residència, aquest últim té l’opció de no acceptar aquest trasllat i extingir el contracte de treball amb dret a una indemnització establerta legalment. En aquesta situació, el treballador es troba en situació legal d’atur.

  • Les modificacions substancials del contracte laboral per part de l’empresari amb perjudici per al treballador: És un cas similar a l’anterior, si el treballador no impugna la mesura però no vol acceptar-la, pot optar per extingir el seu contracte de treball amb dret a una indemnització establerta legalment, i estarà en situació legal d’atur.

  • En cas d’incompliments greus de l’empresari, en què el treballador sol·licita judicialment la extinció voluntària del contracte de treball: Per exemple, en casos d’impagaments de salaris reiterats, o faltes de puntualitat en el pagament del mateix de forma perllongada en el temps, o en casos d’assetjament laboral, el treballador pot demanar a l’empresa en base a aquests incompliments greus i sol·licitar la Jutjat Social que s’extingeixi el vincle laboral. En aquests casos, el treballador, un cop obtinguda sentència ferma, estarà en situació legal d’atur.

  • El cas de treballadora víctima de violència de gènere o domèstica: Podrà instar la suspensió i / o l’extinció del contracte de treball, i accedir a la prestació o al subsidi d’atur en els termes que s’exposen aquí.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034