+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Pot passar que un treballador estigui donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), pagui les quotes mensuals corresponents, però que a la pràctica l’activitat que realitza reuneix els elements propis d’una relació laboral i, per tant, en realitat hauria d’estar d’alta com a empleat assalariat en el Règim General de la Seguretat Social. Això és el que col·loquialment es coneix com “fals autònom”.

  Normativa aplicable

  Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom

  L’ article 1 d’aquesta norma estableix que és autònom aquella persona física que realitza una activitat amb ànim de lucre per compte propi de manera personal, directa i habitual, i sense estar sota el comandament ni direcció d’un altre, podent tenir o no personal laboral contractat.

  Doncs bé, aquesta seria la definició genèrica d’autònom, que és la que ens interessa en aquest cas a l’efecte d’explicar quan estem davant d’un “fals autònom”. Si bé, la llei preveu altres casos en què hi ha obligació de donar-se d’alta en el RETA, com per exemple, familiars dels autònoms abans definits, socis de societats col·lectives, o persones que exerceixin funcions de gerència i direcció de societats i tinguin el control efectiu d’aquestes en determinats supòsits, entre altres casos.

  Per tant, per explicar el suposat del “fals autònom”, partim de la primera definició prevista en el citat article.

  Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors

  En el seu article 1 defineix la relació laboral com aquella en la qual concorren els següents elements:

  • Alienitat: El treballador presta serveis per compte d’un altre.
  • Retribució: Ha de tractar-se d’una activitat per la qual es rebi una remuneració.
  • Estar sota la direcció d’un ocupador i dins de la seva organització.

  Aquests serien, de forma genèrica, els elements propis d’una relació laboral, llevat d’alguns casos que la llei exceptua de forma expressa.

  I, a més, hem d’esmentar l’existència de determinades relacions laborals considerades especials i que tenen una regulació pròpia, com per exemple, els / les empleat / es de la llar, el personal d’alta direcció, treballs que realitzen presos dins de presó, esportistes professionals , entre d’altres.

  Supòsit de fals autònom

  Després d’haver vist les diferències entre el que és un treballador amb relació laboral per compte aliè i un treballador autònom amb relació per compte propi, podem explicar que el fals autònom és aquella persona que, realitza una activitat que a la pràctica reuneix els elements que estableix l’article 1 de l’Estatut dels Treballadors, però que consta oficialment donat d’alta al règim d’autònoms (RETA).

  En aquests casos, ens trobem amb una actuació fraudulenta per part de l’empresa que dóna feina al fals autònom, per tal de reduir els costos que suposaria tenir al treballador donat d’alta en el règim general.

  No obstant això, aquesta actuació fraudulenta que a priori suposa un estalvi de coses per a l’empresari, suposa un risc d’acabar implicant uns costos superiors en el cas que hi hagi una intervenció de la Inspecció de Treball que tramiti un expedient sancionador i de liquidació de cotitzacions , així com, per les reclamacions judicials que pugui realitzar el treballador.

  Què pot reclamar un fals autònom

  El “fals autònom” és un treballador que, encara que consti formalment donat d’alta en el RETA, materialment és un treballador per compte aliè.

  Per això, disposa dels mateixos mitjans legals per a reclamar contra l’empresa tant en matèria d’acomiadament, reclamació de salaris, per accident de treball, etc.

  Òbviament, perquè aquestes reclamacions puguin prosperar, caldrà acreditar que l’activitat realitzada per l’empresa reuneix els elements legalment previstos per a ser considerada relació laboral per compte d’altri.

  En aquests casos, el primer pas que es recomana és acudir a un advocat laboralista per tal d’assessorar-se sobre el cas concret i les vies possibles a reclamar i la seva viabilitat.

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034