+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  centres penitenciaris

  Alguna vegada hem parlat en aquest bloc sobre relacions laborals especials, com ara treballadors de la llar, alts directius o esportistes d’alt rendiment. En aquesta ocasió parlarem de les persones que estan en centres penitenciaris i que realitzen activitats laborals dins el centre.

  L’any 2001 es va publicar un Reial Decret regulant aquest tipus de relació laboral, així com també els sistemes de protecció de seguretat social de les persones sotmeses a penes de treball en benefici de la comunitat. Volem destacar alguns aspectes regulat per aquesta norma, com els drets i els deures laborals que s’han de complir.

   Drets i deures laborals dels penats

  Drets laborals bàsics

  • No podran ser discriminats per raons de sexe, nacionalitat, condició social o civil, raça, idioma o religió.
  • Tindran dret a la integritat física i al fet que se’ls formi en matèria de prevenció de riscos laborals, així com, que se’ls facilitin equips de protecció individual reglamentaris necessaris segons l’activitat concreta a realitzar.
  • A exercir un treball productiu i que estigui remunerat, així com, a gaudir dels períodes de descansos que corresponguin.
  • A tenir intimitat i dignitat, i que aquesta sigui respectada i, per tant, que hi hagi protecció davant possibles ofenses físiques o verbals.
  • Si pot participar en l’organització i planificació del treball
  • A tenir formació específica, si fos necessari per poder desenvolupar bé la feina assignat, i poder prosperar i promocionar-se en un futur.

  Deures laborals bàsics

  • Complir amb les seves obligacions laborals, és a dir, exercir amb professionalitat aquelles tasques que els siguin assignades i complir les ordres que rebin del personal responsable.
  • Observar totes les mesures de prevenció que els hagin indicat i que s’estiguin adoptant.
  • Contribuir a la millora del rendiment general.

  És important, de cara a la institució, que es compleixin certes característiques, com per exemple que la feina a realitzar no tingui caràcter correctiu ni punitiu, que es valori a les persones segons les seves capacitats i els seus coneixements per destinar-les a llocs on puguin encaixar millor i, sobretot, que el treball sempre sigui remunerat i sota les condicions de protecció en matèria de Seguretat Social.

  El treball que realitzen pot suspendre temporalment per dos tipus de causes:

  • Per causes generals: quan hi ha mutu acord de les parts, o bé a causa d’una necessitat específica com pot ser una situació de maternitat o risc durant l’embaràs, o bé per un motiu de força major de caràcter temporal.
  • Per causes específiques: seria quan els penats es troben en situació de suspensió d’ocupació i sou per causes disciplinàries aplicades pel propi centre penitenciari, o bé quan ho hagi determinat així la junta de tractament. També podria donar-se el cas de trasllats d’interns a altres centres (sempre que el període no sigui superior a dos mesos, ja que si ho fos, es donaria per finalitzat el contracte de treball). També estaríem en aquesta situació si l’intern tingués un permís per sortir a l’exterior o es realitzaran sortides autoritzades puntuals.

  L’extinció del contracte també pot ser per dos tipus de causes:

  • Causes generals: per mutu acord o bé per acabament del servei, ineptidud per realitzar el treball assignat, invalidesa o mort, jubilació, renúncia o no saber adaptar-se a segons quins canvis.
  • Causes específiques: la més comuna és l’excarceració del treballador, és a dir, que obté la llibertat i abandona el centre penitenciari. També passa quan l’intern és contractat per empreses de l’exterior (en casos d’interns de tercer grau) o bé per raons de disciplina o trasllat a un altre centre per un període superior als dos mesos.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034