Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

El 5 de gener de 2020 va ser publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret 231/2020, de 4 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2020.

Què és el Salari Mínim Interprofessional (SMI)?

És la retribució econòmica mínima fixada oficialment per l’Estat per a tota activitat laboral. Per tant, cap treballador pot percebre una remuneració inferior a aquest SMI per la seva activitat laboral. Si bé, en cas d’existir Conveni Col·lectiu aplicable, serà aquest el que fixarà salari mínim per a les diferents categories professionals, que mai podrà ser inferior que l’SMI oficial.

SMI per al 2020

El SMI per al 2020 ha suposat un increment de l’5,5555 respecte de l’any 2019. A continuació exposem els imports:

 

SMI anual:…………………………………..13.300,00 €

SMI mensual (x 14 pagues):…………………950,00 €

SMI mensual prorratejat (x 12 pagues):…..1.108,33 €

SMI diari:…………………………………………36,44 €

 

En el següent enllaç podem veure l’evolució de l’SMI des de 1970 fins 2020.

 

A què afecta l’increment de l’SMI?

L’increment de l’SMI té incidència, sobretot, per a treballadors de sectors i empreses on no regeixi un conveni col·lectiu, com per exemple, els empleat/des de la llar familiar. Així mateix, encara que existeixi un conveni col·lectiu aplicable, si el salari mínim que estableix és inferior a l’SMI vigent, el salari a percebre pels treballadors afectats per aquest Conveni hauria d’actualitzar per quedar, al menys, igualat a l’SMI actualitzat.

Incidència a prestacions del Fons de Garantia Salarial

Una altra afectació és la que té per als beneficiaris de prestacions de el Fons de Garantia Salarial, ja que els límits legals de pagament de prestacions va vinculat a l’SMI de cada any. En aquest sentit, ens remetem al nostre article sobre el Fons de Garantia Salarial, en què expliquem quins són els límits de pagament de l’esmentat organisme.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Marben Abogados laboralistas

Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.