+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Les vacances anuals retribuïdes són un dret irrenunciable de tot / a treballador / a, tal com estableix la llei.

  Per tant, suposen una interrupció de la prestació de serveis del treballador mantenint el seu dret al salari, i sense que l’empresari pugui exigir-li que treballi.

  Normativa de les vacances anuals

  Les vacances anuals estan regulades a l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors.

  Així mateix, en els convenis col·lectius s’estableix una regulació més específica, determinant aspectes com el nombre de dies, si són naturals o laborables, la seva retribució, etc.

  I també es poden establir pactes sobre vacances en els contractes de treball.

  Quina durada poden tenir? Quina és la durada mínima del descans anual?

  El seu període de durada pot pactés per contracte o conveni col·lectiu, sempre que no sigui inferior a 30 dies naturals.

  Es tracta d’un dret intra-anual i no post-anual, el que significa que es van meritant dia a dia dins el mateix any de gaudi.

  Per exemple, un treballador que comença a treballar l’1 de juliol, en finalitzar l’any hi haurà meritat 15 dies naturals, ja que només hi haurà romàs mig any a l’empresa, i haurà de haver-los gaudit abans de finalitzar l’any, llevat que hi hagi un pacte amb l’empresa que permeti estendre el període de gaudi fins a un dia de l’any següent.

  En canvi, si deixés l’empresa l’1 de novembre, llavors hauria estat només 4 mesos a l’empresa, i s’han meritat 10 dies de vacances.

  Si, en finalitzar la relació laboral aquest dia, ja ha gaudit aquests 10 dia de vacances, el seu saldo serà zero, en canvi, si només ha gaudit 5 dies, llavors amb la liquidació ha de percebre la liquidació econòmica corresponent als 5 dies de vacances meritats i no gaudits.

  El temps de vacances pot establir-se en dies naturals o en dies laborables. Si és en dies naturals, com ja menys dit, no pot ser inferior a 30 dies a l’any. En cas de ser per dies laborables, l’equivalent seria un mínim de 22 dies laborables.

  Es poden substituir per més salari?

  No, ja que és un dret irrenunciable del treballador, pensat per facilitar el necessari descans per a la seva salut i oci.

  Per això, no pot ser substituït per un pagament econòmic, llevat que finalitzi la relació laboral existint dies de vacances pendents de gaudi, en aquest cas es liquidaran econòmicament.

  Què passa amb les vacances si finalitza la relació laboral?

  Poden donar-se 3 supòsits.

  1- Que s’hagin gaudit menys dies de vacances dels que s’han meritat. En aquest cas, els dies pendents de gaudi han de ser inclosos en la liquidació i pagar-se en la quantitat que correspongui.

  2- Que s’hagin gaudit més dies de vacances dels que s’han meritat. En aquest cas, l’excés de dies gaudits respecte dels meritats, seran deduïts de la liquidació.

  3- Que s’hagin gaudit els mateixos dies de vacances que s’han meritat. En aquest cas, no procedirà liquidació ni cap deducció per vacances.

  Qui fixa els períodes de gaudi de les vacances?

  L’empresa ha de fixar un calendari de vacances de manera que els treballadors puguin conèixer-lo, almenys, 2 mesos abans de l’inici de les vacances.

  Pel que fa al moment de gaudi de les vacances, s’ha de fixar de mutu acord entre empresa i treballador.

  En cas que no es posin d’acord, podrà acudir-se a la jurisdicció social perquè sigui el jutge qui el fixi. La llei preveu un procediment urgent i sumari la resolució no es podrà recórrer.

  Què passa quan el període de gaudi de les vacances coincideix amb una suspensió contractual per incapacitat temporal o permís legal del treballador.

  Doncs bé, cal distingir 2 casos:

  • Casos d’embaràs, part, maternitat / paternitat o lactància: La persona treballadora podrà gaudir de les seves vacances en data diferent de la incapacitat o permís legal.
  • Per malaltia comuna o accident de treball: Podran gaudir-se les vacances en acabar el procés d’incapacitat temporal sempre que no hagin passat més de 18 mesos després de finalitzar l’any en què es van reportar.

  Per tant, en cas de finalitzar la relació laboral sense que el treballador/a hagi pogut gaudir del seu període de vacances per qualsevol dels motius anteriors, tindrà dret a percebre la seva liquidació econòmica.

  Què retribució es percep durant les vacances?

  Llevat de casos concrets en què el Conveni Col·lectiu estableixi una retribució específica per vacances, la retribució ha de ser la mateixa que es percep en temps de treball efectiu.

  Així mateix, la jurisprudència ha establert que en cas de percebre conceptes variables, el treballador ha de percebre la mitjana d’aquests variables en la seva retribució per vacances.

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034